Strona główna 0_Slider Duże zainteresowanie mikropożyczkami. Ruszył nabór w Powiatowym Urzędzie Pracy

Duże zainteresowanie mikropożyczkami. Ruszył nabór w Powiatowym Urzędzie Pracy

1

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wpłynęło już kilkadziesiąt wniosków od małych przedsiębiorstw o udzielenie mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór o pożyczkę z rządowej „tarczy antykryzysowej COVID-19” ruszył w 2 kwietnia.

Jak potwierdza dyrektor Tadeusz Kotlarski, do piątku do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wpłynęło 80 wniosków o udzielenie mikropożyczki w wysokości 5 tys. złotych. Udzielana jednorazowo, niskooprocentowana pożyczka ma na celu złagodzenie negatywnych dla mikroprzedsiębiorców skutków ogłoszonego na terytorium Polski stanu epidemii. Pożyczka ma pomóc pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami zasad udzielania pożyczek, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, a także który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

  • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
  • Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • Jeśli pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Wniosek o pożyczkę należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, PUP (działający z upoważnienia starosty) przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni robocze) środki na rachunek wskazany przez mikroprzedsiębiorcę.

Informacja o rozpoczętym 2 kwietnia naborze, wraz z pełnymi zasadami, instrukcją oraz wymaganym wnioskiem, dostępna jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. W przyszłym tygodniu ogłoszone zostaną zasady ubiegania się o wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

/mn/

Poprzedni artykułBadanie Holtera
Następny artykułKolejna pomoc dla świdnickiego szpitala