Strona główna Polityka Debata nad raportem o stanie miasta już w piątek. Radni zadecydują o...

Debata nad raportem o stanie miasta już w piątek. Radni zadecydują o absolutorium dla prezydent Świdnicy

0

Na 18 czerwca zwołana została sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Świdnicy. Samorządowcy będą debatować nad raportem o stanie miasta w minionym roku, a także podejmą decyzję w sprawie udzielenia prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium oraz wotum zaufania.

XXX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 18 czerwca o godz. 10.00. Do głównych punktów posiedzenia należeć będzie przedstawienie raportu o stanie miasta za 2020 rok oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania prezydent Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 10 projektami uchwał, w tym w sprawie zmniejszenia opłat za prowadzenie letnich ogródków do symbolicznego grosza za metr kwadratowy, a także w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejskich zabytkach.

Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2020.
 6. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
  a) przedstawienie raportu – wystąpienie Prezydent Miasta,
  b) debata nad raportem,
  c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2020 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
  a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,
  c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020r.,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020 r.,
  f) podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy, pn. „Kontrola wydatków z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowiących dotacje dla OSP Świdnica za lata 2018-2020″.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.05.2021 r.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej:

 • XXX/1. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy,
 • XXX/2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • XXX/3. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 • XXX/4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica,
 • XXX/5. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXX/6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXX/7. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”,
 • XXX/8. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
 • XXX/9. zmieniająca uchwałę nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • XXX/10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułBezpłatne zajęcia dla dzieci z zaburzeniami w Świdnicy
Następny artykułStraż miejska przypomina: Kąpiel w fontannach może mieć fatalne skutki