Strona główna 0_Slider Mieszkańcy z Mieszka I nie zgadzali się na budowę kolejnego budynku. Radni...

Mieszkańcy z Mieszka I nie zgadzali się na budowę kolejnego budynku. Radni odrzucili uchwałę obywatelską, prezydent oddaliła petycję

33

Prezydent Świdnicy negatywnie odniosła się do postulatów zawartych w petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Mieszka I. Apelowali oni do władz miasta o wstrzymanie przygotowań do sprzedaży działki przylegającej do ich budynków. Jak wskazywali, tuż pod ich oknami mógłby stanąć nowy blok, co miałoby „oddziaływać negatywnie na istniejące nieruchomości sąsiednie”. Wcześniej mieszkańcy próbowali dokonać zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak przygotowana przez nich uchwała obywatelska została odrzucona przez większość Rady Miejskiej.

Już od kilku miesięcy lokatorzy budynków przy ulicy Mieszka I i Wrocławskiej starali się nakłonić prezydenta miasta i Radę Miejską do odstąpienia od sprzedaży kilku niewielkich działek, położonych pomiędzy ich budynkami a boiskiem Szkoły Podstawowej nr 6. Dotychczas ujęty jako „teren zielony” obszar na mocy zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego może zostać przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Teraz jest tu kilka ogródków, parę garaży i szpaler niedawno posadzonych drzew.

Sporny obszar wciśnięty jest między starą zabudowę, boisko Orlik i nowe budynki przy ulicy Mieszka I. – Wielu z nas nigdy nie kupiłoby tu mieszkań, gdybyśmy wiedzieli, że kiedyś miasto sprzeda te działki pod budowę jeszcze jednego kilkupiętrowego domu – mówili mieszkańcy i wyliczali listę niedogodności: w mieszkaniach na parterze będzie ciemno, stracą ostatnie fragmenty zieleni, będzie zbyt ciasno, wystąpią jeszcze większe problemy z parkowaniem. Głównym zarzutem podnoszonym przez mieszkańców było jednak niewystarczające informowanie ich o prowadzonych pracach nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy nie zamierzali pogodzić się z nowymi planami i spróbowali nie dopuścić do sprzedaży terenów korzystając z inicjatywy obywatelskiej. 11 grudnia 2019 roku złożyli do przewodniczącego Rady Miejskiej stosowny projekt uchwały, pod którym podpisało się 650 osób. 31 stycznia 2020 roku projekt trafił pod obrady, a gorącą dyskusję wzbudziły jego zapisy, bowiem – jak wskazywała dyrektor wydziału gospodarki przestrzennej i architektury Urzędu Miejskiego – uchwała zawierała wady prawne. Ostatecznie 8 radnych opowiedziało się za przyjęciem obywatelskiej uchwały, 13 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Równolegle do złożonego projektu uchwały obywatelskiej, mieszkańcy złożyli na ręce prezydent Świdnicy petycję, w której zwrócili się o wstrzymanie prac mających na celu przygotowanie „spornych” gruntów na sprzedaż. 7 lutego 2020 roku do petycji odniosła się Beata Moskal-Słaniewska.

Uchwalony stosunkowo niedawno plan dla obszaru ul. Łącznej (kwiecień 2019r.), wskazuje, że przyjęte w nim rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego jako MW,U.I mają swoje uzasadnienie. Przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową nie jest nowym rozwiązaniem planistycznym, tylko kontynuacją określonego w dokumentach prawnych zagospodarowania całego terenu po byłych składach budowlanych w rejonie ulicy Mieszka I (baza Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowlanego – ŚPB). O przeznaczeniu i formie zabudowy zdecydowano już w 1992 r., przyjmując kompleksowe rozwiązania na etapie warunków realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu, do wydania których podstawą była sporządzona przez Inwestora tj. ŚPB koncepcja „Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Mieszka w Świdnicy”, obejmująca tereny zarówno wnioskodawcy, jak i działki miejskie. Ustalenia ww. warunków zabudowy zostały wprowadzone w 1994 r. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Świdnicy, zatwierdzonego uchwałą nr LI/536/94 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 1994 r. – wyjaśnia w odpowiedzi na petycję.

Przedmiotowe ustalenia planu miejscowego stały się również podstawą do podziałów geodezyjnych wykonanych w 2000 r., w wyniku których Miasto przejęło od ŚPB fragment działki w celu realizacji drogi dojazdowej do projektowanego (obecnie wybudowanego) kwartału mieszkalnego oraz do projektowanej zabudowy mieszkaniowej na działce miejskiej. Za przejęcie nieruchomości wypłacono ŚPB odpowiednie odszkodowanie. Konsekwentnie, biorąc pod uwagę ustalenia wcześniejszych dokumentów planistycznych i zobowiązania przyjęte na etapie projektowania całego kwartału mieszkaniowego w planie miejscowym, zatwierdzonym uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., omawiany teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Lokalizacja tej zabudowy jako uzupełnienie istniejących struktur przestrzennych całościowo wypełnia warunki określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) – tłumaczy prezydent.

Przyjęte w obecnym planie parametry projektowanego budynku w jednostce MW,U.I w stosunku do otoczenia spełniają wymogi przepisów i wpisują się całkowicie w charakter śródmiejskiej zabudowy. Ustalenia planu zakładają zabudowę o wysokości do 16m (czyli niższą w stosunku do istniejącej zabudowy wielorodzinnej), której umiejscowienie zachowuje odległości wynikające z przepisów prawa, dotyczących lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i lokalizacji w odniesieniu do boisk sportowych. Zgodnie z warunkami technicznymi „odległość boisk od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co najmniej 10m”. Takie odległości od zabudowy mieszkaniowej są też stosowane dla większości boisk środowiskowych zlokalizowanych w mieście. Przyjęta odległość pomiędzy budynkiem projektowanym a budynkiem istniejącym, wyznaczona w planie liniami zabudowy, wynosi 22,5m. Z wykonanej analizy zabudowy pierzejowej w śródmieściu (w najbliższym otoczeniu: ul. Mieszka 1, ul. Warszawska, ul. Wodna, ul. Wrocławska) wynika, że odległości między budynkami mieszkalnymi wynoszą od 20m do 26m. Działania budowlane, polegające na uzupełnieniu zabudowy i z reguły realizacji dodatkowego zagospodarowania otoczenia, w tym wypadku np. drogi dojazdowej i zieleni, znacznie podwyższają atrakcyjność poszczególnych jednostek przestrzennych, w których są prowadzone działania inwestycyjne – dodaje.

Z wyżej wymienionych przyczyn podniesione w petycji postulaty – wstrzymanie prac nad uchwałą w sprawie sprzedaży przedmiotowych gruntów pod budownictwo kubaturowe oraz wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ustalenie gruntów terenem zielonym – nie znajdują podstaw do ich realizacji – podsumowała prezydent Świdnicy w odpowiedzi.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułRozegrali kolejny świetny mecz i ograli Lechię Dzierżoniów
Następny artykułRoboty pomogą w nauce. Nowy projekt w SP 6