Strona główna 0_Slider Wrócić na wolność do pracy

Wrócić na wolność do pracy

2

Po zakończeniu kary zazwyczaj mają ogromny problem, by znaleźć legalną pracę. Często brak perspektyw staje się powodem powrotu na przestępczą ścieżkę. Osadzeni w świdnickim Areszcie śledczym otrzymali propozycje przystąpienia do projektu, który pomoże im odnaleźć się na rynku pracy.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej, w Areszcie Śledczym w ŒŚwidnicy zostało zorganizowane spotkanie z Beatą Radzińską, przedstawicielem spółki „Forbis”, która w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej realizuje projekt „”Aktywność i niezależność”  -– program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia”, dofinansowywany ze œśrodków Unii Europejskiej.

Projekt niezwykle trafnie wpisuje się w działalność Służby Więziennej i w potrzeby osadzonych, albowiem z założenia ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz umożliwić prawidłowe funkcjonowanie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Z tych właśnie powodów funkcjonariusze œświdnickiej jednostki bardzo aktywnie wspierają realizatorów tegoż programu – podkreśla por. Bartłomiej Perlak, kierownik działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy lub biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu oraz szkoleniu, które opuściły, bądźŸ w najbliższej przyszłoœci opuszczą zakłady karne, a zamieszkują na obszarze woj. opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W trakcie spotkania Beata Radzińska przedstawiła grupie osadzonych korzyœci wynikające z udziału w projekcie. Skazani wykazywali duże zainteresowanie, jak sami podkreślali, bardzo atrakcyjnymi warunkami przystąpienia do zaprezentowanego programu.

W œświetle informacji przedstawionych podczas spotkania,  każdy uczestnik w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu, otrzyma ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do aktywizacji zawodowej. W ramach wsparcia z każdym z nich zostanie przygotowana Indywidualna ŒŚcieżka Rozwoju Zawodowego – plan działań obejmujący szereg instrumentów i usług rynku pracy, które zapewnią poprawę sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia.
Udział w zaprezentowanym projekcie zakłada rozwijanie umiejętności społecznych, poprzez warsztaty i indywidualne oraz grupowe treningi (m.in. z zakresu budowania poczucia własnej wartoœci; współpracy w grupie w oparciu o tolerancję i zaufanie; sport jako narzędzie budowania i rozwoju umiejętności pracy zespołowej; autoprezentacje i komunikacje), ale także wykształcenie umiejętności zawodowych. Jednym z elementów projektu są szkolenia i kursy zawodowe zgodnie z potencjałem zawodowym, doświadczeniem lub możliwościami każdego uczestnika, kończące się egzaminem (np. stolarz, spawacz, operator wózków jezdniowych itp.).

Dodatkowo za aktywny udział i ukończenie wybranych form wsparcia uczestnikom projektu przysługiwać będzie wsparcie w postaci zwrotu kosztów dotarcia na szkolenia i kursy zawodowe, stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego, a nawet przewidywany jest dodatek relokacyjny, w przypadku zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

/Źródło Areszt Śledczy w Świdnicy/

Poprzedni artykułJazda figurowa na wrotkach rozpoczęła walkę o medale TWG 2017! [FOTO]
Następny artykułMaraton zumby dla chorej pisarki