Strona główna 0_Slider Developer kontra Spółdzielnia Mieszkaniowa

Developer kontra Spółdzielnia Mieszkaniowa

7

Od jego zarzutów dotyczących braków formalnych w przetargu na sprzedaż atrakcyjnej działki przy ulicy Waryńskiego na Osiedlu Młodych rozpoczęła się awantura wokół Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzisiaj Paweł Skonieczny, przedstawiciel kilku spółek  działających w Świdnicy i powiecie świdnickim, składa oświadczenie.

dzialka-warynskiegoDziałka budowlana przy ulicy Waryńskiego. Mapy Google

Tym razem Paweł Skonieczny reprezentuje spółkę Silver City, która złożyła propozycję kupna od spółdzielni działki przy ulicy Waryńskiego. Tak o tej ofercie napisał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Brzozowski (cały wywiad zamieszczony został w artykule „Spółdzielnia Mieszkaniowa kontra zarzuty byłego wiceprezesa„) – „W dniu 8 grudnia 2015 r. wpłynęło pismo podmiotu zainteresowanego zakupem działki nr 22/1 (nowa numeracja 355) przy założeniu korekty do wyceny gruntu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w 2011 r. Ponadto zaproponowano podzielenie kwoty 1 200 000 zł na cztery równe części proporcjonalnie do czterech nowo projektowanych działek, które powstaną w wyniku podziału działki nr 22/1. Płatność za poszczególne nowo projektowane i wydzielone działki miała być zrealizowana w okresie trzech lat przy założeniu, że za pierwszą działkę płatność zostanie dokonana przy podpisaniu umowy przenoszącej własność, natomiast umowa dotycząca przeniesienia własności pozostałych działek oraz zapłata za nie miałaby zostać zrealizowana w okresie 3 lat. Podmiot zainteresowany zaznaczył, iż cena uwzględniająca korektę, mogłaby zostać zaakceptowana pod warunkiem, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru stworzy możliwości maksymalnego wykorzystania terenu. Zarząd pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. poinformował zainteresowanego, iż propozycja nie może zostać przyjęta, gdyż Spółdzielnia jest zainteresowana zbyciem nieruchomości w całości. Ponadto poinformowano ten podmiot, iż zlecono ponowną wycenę przedmiotowej działki, z uwagi na fakt, iż poprzednia wycena straciła aktualność. Oferta, która została pisemnie zaproponowana przez podmiot zainteresowany, nie mogła zostać przyjęta, bowiem stałoby to w sprzeczności z obowiązującym prawem. Spółdzielnia Mieszkaniowa była zobligowana do przeprowadzenia przetargu, co też uczyniła w późniejszym czasie.” Prezes i przedstawiciele Rady Nadzorczej zapewniali również, że Paweł Skonieczny zgodnie z obietnicą został pisemnie powiadomiony o przetargu (w którym cena wyjściowa działki została obniżona o połowę w stosunku do ceny sprzed 4 lat, przyp. red.). Jednocześnie Ryszard Kuc, członek zarządu stwierdził: Gdyby pan Skonieczny był faktycznie zainteresowany kupnem, to śledziłby stronę spółdzielni i ogłoszenia w prasie! W kolejnych odpowiedziach na pytania Swidnica24.pl prezes poinformował, że ogłoszenie o przetargu poza stroną internetową Spółdzielni znalazło się tylko w prasie regionalnej i lokalnej – Gazecie Wrocławskiej i Panoramie Świdnickiej. Prezes, Komisja Rewizyjna i rada Nadzorcza stanęły na stanowisku, że przetarg został właściwie przeprowadzony i 15 listopada podpisały z nabywca umowę. Miasto Świdnica w ciągu 30 dni może jeszcze skorzystać z prawa pierwokupu.

/asz/

Do redakcji Swidnica24.pl wpłynęło oświadczenie Pawła Skoniecznego:

W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi dotyczącymi sprzedaży przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdnicy prawa użytkowania wieczystego działki nr 355, położonej na Osiedlu Młodych w Świdnicy oświadczam, że w grudniu 2015 roku, reprezentowana przeze mnie spółka Silver City sp. z o.o., zwróciła się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy z propozycją zakupu wspomnianej wyżej działki za kwotę 1.200.000 zł. Oferowana przeze mnie cena opierała się na operacie szacunkowym sporządzonym w 2011 roku przez biegłego rzeczoznawcę działającego na zlecenie Spółdzielni. Działkę nr 355 Spółka planowała przeznaczyć na potrzeby prowadzonej działalności deweloperskiej.

W odpowiedzi na moje zapytanie otrzymałem informację, że Spółdzielnia zorganizuje przetarg na sprzedaż tej nieruchomości o czym zostanę powiadomiony. Mimo tych deklaracji zawiadomienie o przetargu zostało mi doręczone już po rozstrzygnięciu tego przetargu, przez co skutecznie pozbawiono mnie możliwości uczestnictwa w tym przetargu.

Spółka Silver City sp. z o.o. złożyła OFICJALNIE do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ZASTRZEŻENIE dotyczące przeprowadzenia przetargu, jak również w dalszym ciągu podtrzymała wolę zakupu działki nr 355. Mimo podnoszonych w W/W PIŚMIE błędów formalnych towarzyszących przetargowi (jak chociażby brak obligatoryjnego ogłoszenia o przetargu w prasie ogólnokrajowej) oraz oferowanej przez Spółkę ceny zakupu działki (blisko dwukrotnie wyższej w porównaniu do ceny uzyskanej w przetargu), ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej ZAJĄŁ stanowisko, że przetarg został przeprowadzony w sposób prawidłowy, a uzyskana w przetargu cena odpowiada wartości rynkowej tej nieruchomości.

Takie zachowanie ZARZĄDU Spółdzielni było i jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, a w kontekście interesu ekonomicznego Spółdzielni także irracjonalne, tym bardziej, że jak wynika z docierających do mnie informacji także sami członkowie Spółdzielni zgłaszali zastrzeżenia co do przeprowadzonego przetargu. Spółdzielnia, mimo ustawowego obowiązku, odmówiła jednemu z członków ZARZĄDU Spółdzielni udostępnienia zawartej z nabywcą przedwstępnej umowy sprzedaży.

W MOJEJ OCENIE, upór z jakim Zarząd Spółdzielni zmierza do sfinalizowania transakcji doprowadził do niepotrzebnego  zaangażowania w sprawę Rady Miejskiej i władz Miasta.

Jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli i otwartości władz Spółdzielni na prawne i ekonomiczne argumenty sprawa już dawno znalazłaby swój finał z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Oczywistym jest bowiem, że kwota 1.200.000 zł zawsze będzie wyższa od kwoty 600.000 zł, także w przypadku gdyby miała zostać zapłacona w kilku ratach.

Odpowiedzialność za powstałe zamieszanie spoczywa w całości na Spółdzielni Mieszkaniowej i osobach odpowiedzialnych za przygotowanie przetargu. Dlatego też stanowczo sprzeciwiam się wszelkim atakom na moją osobę, jak również nadawaniu całej sprawie politycznego charakteru i pod tym pretekstem angażowaniu władz Miasta.

Jednocześnie deklaruję, że w przypadku gdy Miasto skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu i będzie zainteresowane dalszą sprzedażą działki nr 355 z pewnością przystąpię do przetargu.

 

Poprzedni artykułNa łyżwach w święto praw dziecka [FOTO]
Następny artykułŚwidnica szykuje się na święta