Sesja Rady Gminy w południe

  0

  Po raz IX w tej kadencji będzie obradowała Rada Gminy Świdnica. Początek o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie Quorum.

  2.Wyznaczenie sekretarza obrad

  3. Wnioski do porządku obrad

  4. przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VIII sesji

  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji

  7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2010.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1.Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica,

  2.Zmiany budżetu gminy na 2011 r.,

  3.Przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011- 2012. „,

  4. Zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Słotwinie, na lata 2009- 2013,

  5. Udzielenia dotacji z budżetu gminy Świdnica w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( Witoszów Dolny)

  6. Udzielenia dotacji z budżetu gminy Świdnica w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( Bystrzyca Górna),

  7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2010.

  9. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

  10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

  11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

  12. Sprawy różne.

  13. Zakończenie IX sesji Rady Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułWielkie przygotowania do królewskiej wizyty
  Następny artykułPrzewodnicy w Muzeum Gross Rosen