Strona główna Wydarzenia Świdnica Sanepid potwierdza – to fekalia. Wejście na posesję niemożliwe

Sanepid potwierdza – to fekalia. Wejście na posesję niemożliwe

0

Jak już dzisiaj informowaliśmy, ponownie na ulicę Sprzymierzeńców 2a w Świdnicy wypłynęła śmierdząca substancja. Czytelnicy Swidnica24.pl wskazali, że problem powtarza się systematycznie. Pierwszy na zawiadomienie zareagował świdnicki Sanepid.

Informację o podjętych działaniach przekazała Beata Kryjak, kierownik działu nadzoru w PSSE w Świdnicy:

Po otrzymaniu drogą elektroniczną w dniu 22.04.2024 r. informacji dotyczącej wycieku nieczystości (fekaliów) z terenu posesji zlokalizowanej w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 2, przedstawiciele organu podjęli działania wyjaśniające i przeprowadzili czynności na opisanym miejscu wycieku w celu ustalenia okoliczności sprawy. W wyniku tych czynności stwierdzono wycieki nieczystości płynnych z terenu posesji przy ul. Sprzymierzeńców 2a w Świdnicy oraz unoszący się w tym obszarze nieprzyjemny zapach (fetor). Z uwagi na brak możliwości wstępu na teren posesji przy ul. Sprzymierzeńców 2a w Świdnicy (zamknięte wejścia na posesję) nie ustalono bezpośredniego źródła wycieku nieczystości. O zaistniałej sytuacji poinformowano Prezydent Miasta Świdnica, Straż Miejską oraz Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świdnicy.

Wskazać należy, że ścieki (w szczególności fekalia) stanowią źródło m.in. wirusów czy bakterii, w tym chorobotwórczych (np. E. coli, Salmonella). Przedostawanie się nieczystości płynnych do otoczenia spowodowane np. nieszczelnością instalacji kanalizacyjnej/zbiornika na nieczystości, może spowodować skażenie tymi bakteriami środowiska (gleby czy wód gruntowych), ich przenoszenie przez zwierzęta jak i ludzi, a zatem stanowić zagrożenie bakteriologiczne.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) – „Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.”. Należy podkreślić, że nadzór i kontrolę nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających ze wskazanej powyżej ustawy [w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 3b) tej ustawy], sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 5 ust. 6 ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz ochroną zdrowia. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537, z późn. zm.) zgodnie z którą, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy (art. 3 ust. 1 tej ustawy).

Ponadto, w świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1284, z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami.

/red./

Poprzedni artykułPijane rowerzystki wpadły przez brak świateł
Następny artykułPrzemaszerują z żonkilami przez Rynek. W tym roku także obchody 30-lecia świdnickiego „Hospicjum”