Strona główna Sport Siatkówka Zapraszają na pierwszy, tegoroczny turniej siatkówki plażowej

Zapraszają na pierwszy, tegoroczny turniej siatkówki plażowej

0

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jak co roku będzie organizatorem cyklu Otwartych Turniejów Siatkówki Plażowej. Najbliższa impreza rozgrywana tradycyjnie na obiektach sportowych przy ulicy Śląskiej zaplanowana jest na niedzielę, 26 czerwca. 

Najbliższe zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach – kobiet open i mężczyzn open. Drużyny liczą jak zawsze dwie osoby. Zapisy w dniu imprezy – w godzinach 9.30 – 10.00 na obiekcie OSiR-u Świdnica przy ulicy Śląskiej. Pierwsze mecze wystartują 26 czerwca o godz. 10.00. Wszelkie informacje udziela Waldemar Kurek ze Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – tel. tel. 74 852 12 62, a także 607 944 999.

Plan wszystkich zawodów w ramach Otwartych Turniejów Siatkówki Plażowej 2022:
1. Plażówka – 26 czerwca – kategoria: Kobiety-open i Mężczyźni-open.
2. Plażówka – 24 lipca – kategoria: Miksty
3. Plażówka – 14 sierpnia – kategoria: Mężczyźni-open

REGULAMIN TURNIEJU

ORGANIZATOR
− Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica, www.osir.swidnica.pl

CEL ZAWODÓW
− Popularyzacja siatkowej piłki plażowej
− Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

TERMIN I MIEJSCE
− 26 czerwca 2022 r.
− Starty – od godz. 10.00 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35

KATEGORIE
− Open – Kobiety.
− Open – Mężczyźni.

ZGŁOSZENIA
− Zapisy: w dniu turnieju od godz. 9.30 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35

SYSTEM GIER
− System gier brazylijski lub inny uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
− Zawodnicy przestrzegają zasady fair – play. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad systemu gier.

UCZESTNICTWO
− Zawody mają charakter amatorski, w których może wziąć udział każdy, kto zapisze się na liście startowej.
− Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w dniu turnieju „Zgody do udziału w Turnieju” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
− Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
− Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
− Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.
− Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych dot. epidemii Covid-19 obowiązujących w dniu imprezy.

NAGRODY
− Wysokość nagród uzależniona od zdobytych funduszy
− Dla najlepszych par w obu kategoriach (1-4 miejsce) sprzęt sportowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość do celów uczestnictwa w imprezie pn. „1. Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej” organizowanej w dniu
26.06.2022 r. przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników turnieju oraz rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach
oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. I
4) Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
• upoważnionym pracownikom Administratora,
• mediom
5) Dane osobowe uczestników turnieju mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi
pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy do celów statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
7) Ponadto informujemy, że uczestnikom turnieju oraz rodzicom lub opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników, przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez ŚOSiR, możliwe jest wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10) W oparciu dane osobowe uczestników/rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.

www.osir.swidnica.pl, www.facebook.com/osir.swidnica

/MDvR/

Poprzedni artykułPoznaliśmy zwycięzców Zakładowej Ligi Piłki Nożnej
Następny artykułWywiadów udzielają im także gwiazdy kabaretu. Radiowi pasjonaci z WTZ w Mokrzeszowie