Strona główna 0_Slider Skończył czy nie skończył kwarantannę? Sprzeczne informacje mogły narazić na karę w...

Skończył czy nie skończył kwarantannę? Sprzeczne informacje mogły narazić na karę w wysokości 30 tysięcy złotych

2

Zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny, nakładanej w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim błędna informacja, mogły narazić czytelnika Swidnica24.pl na poważne, także finansowe konsekwencje. Dwa źródła informowały o automatycznym zdjęciu kwarantanny, jedno podawało zupełnie inną wykładnię.

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownik jednej z publicznych instytucji w Świdnicy 19 listopada został przez sanepid skierowany na kwarantannę ze względu na potwierdzone zakażenie koronawirusem u bliskiego współpracownika. – Zgłosiłem się do lekarza i otrzymałem skierowanie na test. Wymaz został pobrany dzień później, wynik – negatywny – był 22 listopada – opisuje czytelnik i dodaje, że mając taką informację chciał wrócić do pracy i normalnego funkcjonowania. Na Indywidualnym Koncie Pacjenta nadal jednak widoczna była informacja o nałożonej przez sanepid kwarantannie, która miała trwać 10 dni. – W przychodni, z której zostałem skierowany na test usłyszałem, że kwarantanna został automatycznie zdjęta i mogę normalnie funkcjonować. Na jakiej jednak podstawie mam wrócić do pracy? – zastanawiał się czytelnik i wyrażał obawę o to, czy w razie kontroli policyjnej nie zostanie nałożona kara. Nieprzestrzeganie kwarantanny może kosztować 30 tysięcy złotych.

Postanowił więc upewnić się, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. – Przedstawiłem swoją sytuację, poinformowałem, że kwarantannę nałożył sanepid. Pani odpowiedziała, że kwarantanna wraz z negatywnym wynikiem została automatycznie zdjęta. Poradziła, żebym na wszelki wypadek wydrukował swój wynik – opisuje czytelnik i dodaje, że w systemie nadal figurował zapis o kwarantannie. Kolejny telefon wykonał do sanepidu w Świdnicy. – I tu dowiedziałem się, że o nie, nie! Nie ma w tym przypadku automatycznego kończenia kwarantanny. Decyzję o jej zakończeniu może wydać tylko dyrektor stacji po rozpatrzeniu podania. Takie podanie drogą elektroniczną więc wysłałem i kwarantanna faktycznie została zdjęta dzień później. Tu nie chodzi o moją konkretną sprawę, bo poradziłem sobie, ale o inne osoby, które mogłyby poprzestać na informacji o automatycznie zniesionej kwarantannie i narazić się na poważne konsekwencje – dodaje czytelnik.

Sanepid wyjaśnia

w obecnym stanie prawnym zasady odbywania kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 reguluje m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego [zwane dalej „Rozporządzeniem”] wydanego na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [zwana dalej „Ustawą”].

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia obowiązek kwarantanny u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy powstaje w przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).

Rozporządzenie określa zasady odbywania kwarantanny w kilku przypadkach.

Pierwszy z nich określono w § 5 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym, okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Drugi z nich został uregulowany w § 5 ust. 4 Rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Trzeci zaś przypadek ujęto w § 5 ust. 5 Rozporządzenia, zgodnie z którym okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W dwóch pierwszych przypadkach ustawodawca zdecydował, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Dlatego też tylko właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny może taką kwarantannę skrócić lub zwolnić z obowiązku jej odbycia. Osoba, która uważa, że w jej przypadku występują okoliczności umożliwiające skrócenie jej kwarantanny lub zwolnienie z obowiązku jej odbycia występuje do właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem, który musi odpowiednio uzasadnić i ewentualnie przedłożyć dowody potwierdzające słuszność wniosku. W razie stwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, że w danej sprawie występuje określony w przepisach „uzasadniony przypadek” wniosek takiej osoby zostaje uwzględniony i następuje wykreślenie tej osoby z systemu teleinformatycznego, do którego wpisywane są osoby poddane kwarantannie (obecnie to system EWP).

W trzecim przypadku dotyczącym osoby czekającej na wynik testu na koronawirusa (niebędącej jednocześnie osobą ze styczności z osobą chorą na SARS-CoV-2) zakończenie kwarantanny następuje automatycznie (z mocy samego prawa) z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Tylko w tym wypadku właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nie decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Warto również zaznaczyć, że szczególną regulację w § 5 ust. 6 Rozporządzenia przewidziano dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z którą w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.

W przedstawionej przez Panią w pytaniu sytuacji wynika, że czytelnik został poddany kwarantannie z powodu styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2. W związku z tym, w jego sprawie zastosowanie będą miały zasady odbywania kwarantanny opisane w przypadku pierwszym, co oznacza, że czytelnikowi kwarantanna może być skrócona tylko, gdy zdecyduje o tym właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Jak już wyżej wskazano, dane o osobach podanych kwarantannie są wpisywane do systemu EWP. Dane z tego systemu są udostępniane m.in. do ZUS, który może je z kolei udostępniać płatnikowi składek (tj. pracodawcy) na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek tych informacji osoba odbywająca kwarantannę może złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca z kolei może wówczas wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607, z późn. zm.) okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Należy pamiętać, że skracanie kwarantanny jest liczone od momentu wprowadzenie wyniku testu do systemu EWP, a nie od daty uzyskania wyniku.

Ponadto ww. sytuacja dotyczy kwarantanny automatycznie nakładanej w wyniku zlecenia testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli natomiast kwarantanna była założona lub modyfikowana przez Sanepid – tak jak w opisanym przypadku – nie podlega automatycznemu skróceniu. Wówczas jednostką uprawnioną do zakończenia kwarantanny jest Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

W skrócie:

„Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny.

10 dni trwa też kwarantanna od dnia, w którym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skieruje Cię na test na koronawirusa, do chwili uzyskania wyniku testu. Jeśli wykonasz test na koronawirusa i otrzymasz wynik negatywny, to automatycznie Twoja kwarantanna się kończy. Jeśli wynik okaże się pozytywny, trafisz na izolację domową lub do szpitala.” – czytamy na pacjent gov.pl.

NFZ komentuje

Standardowa kwarantanna osoby, którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej skierował na test na koronawirusa trwa do uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Zaczyna się automatycznie następnego dnia od zlecenia wymazu. W chwili otrzymania negatywnego wyniku badania kwarantanna kończy się automatycznie. Jednak w tym przypadku kwarantannę nałożył sanepid i tylko sanepid mógł ją zakończyć. I taką informację powinien otrzymać pacjent. Za zaistniałą sytuację przepraszamy – mówi Joanna Mierzwińska, rzeczniczka prasowa wrocławskiego oddziału NFZ.

/asz/

Poprzedni artykułZ wizytą u wicelidera tabeli
Następny artykułEkologiczny ogród powstanie w Krzyżowej