Strona główna 0_Slider Świdnickie podstawówki i przedszkola gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego?

Świdnickie podstawówki i przedszkola gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego?

1

W przyszłym tygodniu 3910 uczniów świdnickich publicznych szkół podstawowych oraz 808 podopiecznych miejskich przedszkoli powita nowy rok szkolny 2020/2021. W trosce o bezpieczeństwo ich oraz nauczycieli przygotowane zostały szczegółowe regulaminy i procedury funkcjonowania placówek oświatowych w czasie epidemii. Uczniom i nauczycielom zapewnione zostaną środki ochrony osobistej, przy wejściach do placówek, w klasach, szatniach i w miejscach spożywania posiłków dostępne będą środki do dezynfekcji rąk, w placówkach wyodrębniono też pomieszczenia służące izolacji uczniów z objawami chorobowymi.

Wraz z ogłoszeniem przez ministra edukacji narodowej decyzji o powrocie uczniów do szkół od 1 września, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano ogólne wytyczne dotyczące nauki w roku szkolnym 2020/2021. Najważniejszą z nich jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się jednak taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dodatkowo wskazano trzy warianty nauczania, o których będzie mógł decydować dyrektor szkoły w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Obok stacjonarnego nauczania wskazana jest możliwość kształcenia hybrydowego (łączenie nauki stacjonarnej ze zdalną) i wyłącznie nauczania zdalnego.

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektorzy świdnickich szkół i placówek oświatowych opracowali wewnętrzne regulaminy i procedury dotyczące nauczania w czasie epidemii. Świdnicki magistrat przedstawił szczegółowe informacje o zasadach, które obowiązywać będą od 1 września, o działaniach poczynionych w ramach przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a także o procedurach obowiązujących w razie podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2. Fragmenty opracowania przytaczamy poniżej.

Przygotowania do nowego roku szkolnego i zasady funkcjonowania miejskich placówek oświatowych:

 1. dyrektorzy świdnickich szkół i placówek, uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz aktualne przepisy prawa, opracowali wewnętrzne szczegółowe regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki zarządzanych szkół i placówek;
 2. wszyscy pracownicy zostali lub zostaną poinformowani i zaznajomieni z ww. procedurami;
 3. rodzice lub opiekunowie dzieci mają możliwość zapoznania się z procedurami poprzez stronę internetową danej szkoły lub placówki, przez e-dziennik oraz poprzez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń;
 4. w każdej szkole i miejskiej placówce są dostępne środki do dezynfekcji rąk: przy wejściach/wyjściach, przy wejściu do szatni, oraz w pomieszczeniach, gdzie odbywa się spożywanie posiłków;
 5. w pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk;
 6. w pomieszczeniach sanitarno–higienicznych dostępne jest mydło oraz ciepła woda do mycia rąk; wywieszono instrukcje (plakaty) informujące o sposobie prawidłowego mycia rąk;
 7. zapewniono środki ochrony osobistej (osłony nosa i rąk, rękawice ochronne, przyłbice dla nauczycieli);
 8. zapewniono pomieszczenie do izolacji ucznia z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych;
 9. z pomieszczeń szkół i placówek zostały usunięte przedmioty, których nie da się skutecznie wyczyścić, wymyć lub zdezynfekować;
 10. przy organizacji pracy szkoły/placówki dyrektorzy uwzględnią w miarę możliwości osoby powyżej 60 roku życia oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka (nauczyciele zostaną zwolnieni z dyżurów);
 11. wyznaczono miejsca przebywania osób postronnych oraz miejsca przyprowadzania i odbioru dzieci, przyjęto zasadę , że dziecko przyprowadza/odbiera 1 rodzic/opiekun;
 12. ustalono – w miarę możliwości – taką organizację korzystania z szatni, aby uczniowie mogli uniknąć nadmiernego tłoku;
 13. tam, gdzie to możliwe, dzieci/uczniowie wchodzą i wychodzą do budynków różnymi wejściami zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 14. w przestrzeni wspólnej – w ciągach komunikacyjnych, toaletach uczniowskich – nauczycieli oraz pracowników obowiązują maseczki ochronne;
 15. uczniowie jednego oddziału/grupy uczą się w jednym przydzielonym pomieszczeniu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora odstępstwo od tej zasady);
 16. w miarę możliwości, w sekretariatach uczniowskich, bibliotekach oraz innych pomieszczeniach zostaną zamontowane antybakteryjne lady z barierami z pleksy ochronnej;
 17. rozpoczęcie roku szkolnego – spotkania z wychowawcami odbędą się w różnych godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem, uczniowie zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa;
 18. dyrektorzy opracowali procedury zarządzania szkołą/placówką w przypadku konieczności przejścia na kształcenie tzw. hybrydowe lub zdalne.

Procedura w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2:

Informacja o przypadku zachorowania wśród uczniów lub pracowników szkoły/placówki może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły/placówki lub innych pracowników, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować PPIS i postępować według jego dalszych zaleceń.

Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem będzie ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły/placówki powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub miały kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

Ponad 360 tys. złotych na zakup środków ochrony, komputerów, testów i przeprowadzenie ozonowania

Zgodnie z przygotowanym przez Urząd Miejski w Świdnicy opracowaniem, od maja do sierpnia 2020 roku dla miejskich jednostek oświatowych zakupiono: maseczki jednorazowe (11630 szt.), maseczki wielorazowe (1324 szt.), rękawice (28760 szt.), przyłbice sztywne (381 szt.), przyłbice podnoszone (429 szt.), gogle ochronne (5 szt.), fartuchy (520 szt.), termometry bezdotykowe (21 szt.), płyn do dezynfekcji rąk (950 l), dozowniki (49 szt.), płyn do dezynfekcji powierzchni (1515 l) za ponad 111 tys. złotych. Miejskim placówkom edukacyjnym przekazano dodatkowo 1 160 l płynu do dezynfekcji przekazanego nieodpłatnie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Świdnickie szkoły podstawowe wystąpiły też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przekazanie 2025 l płynu do dezynfekcji oraz 6750 maseczek ochronnych.

W maju 2020 roku zakupiono i przeprowadzono testy (Coronavirus 2019 „nCoVAb”) dla wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkoli, części nauczycieli i pracowników szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli i pracowników MDK. Na ten cel przeznaczono blisko 16,5 tys. złotych. Również w maju, za ponad 32,5 tys. złotych, przeprowadzono ozonowanie w miejskich jednostka oświatowych – 7 przedszkolach, 2 żłobkach oraz 2 szkołach podstawowych.

W ramach programu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, świdnicki samorząd otrzymał ponad 204 tys. złotych dofinansowania z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania dla uczniów. Dzięki tym środkom zakupiono dotychczas 80 laptopów. W planach jest też kupno kolejnych siedmiu, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. Ponadto, świdnicka firma RST Software Masters przekazała w formie darowizny 6 laptopów, które trafiły do uczniów SP4, SP6 i SP105.

Z pełną informacją dotyczącą przygotowania świdnickich jednostek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 można się zapoznać pobierając dokument opracowany przez Urząd Miejski w Świdnicy.

/mn/

Poprzedni artykułZaczęło się od kradzieży plecaka, skończyło w zakładzie karnym
Następny artykułBurmistrz Świebodzic bez absolutorium i wotum zaufania