Strona główna Polityka Burmistrz Świebodzic bez absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Świebodzic bez absolutorium i wotum zaufania

0

Rada Miejska w Świebodzicach opowiedziała się przeciwko udzieleniu absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Pawłowi Ozdze. Większość rady nie przyjęła również sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta.

mat. UM Świebodzice

Przypomnijmy, zgodnie z przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem, budżet Świebodzic w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości blisko 3 mln 77 tys. złotych przy planowanym deficycie wynoszącym 2 mln 895 tys. złotych. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody w wysokości 107 mln 975 tys. zł zrealizowano w kwocie 103 mln 252 tys. zł (tj. 95,63% planu), natomiast planowane wydatki w wysokości 110 mln 870 tys. zł zrealizowano w kwocie 100 mln 175 tys. zł (tj. 90,35% planu), przy czym wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 56,58% planu. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło ponad 14 mln 374 tys. zł, z tego kredyty i emisja obligacji komunalnych 13 mln 900 tys. zł. Na obsługę długu w 2019 roku wydatkowano kwotę blisko 4 mln 60 tys. zł.

Pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu rocznym wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Negatywna była jednak opinia komisji rewizyjnej, która zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium włodarzowi Świebodzic. We wniosku komisji, jako podstawę takiego stanowiska, wskazano brak “wykonania po stronie wydatków inwestycyjnych i majątkowych, a także niskiego wykonania po stronie dochodów ze środków zewnętrznych (…). Ocena wydatkowania środków pod kątem celowości, zasadności i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. Pod tym względem wykonanie budżetu należy ocenić negatywnie, bowiem tak niskie wykonanie budżetu w tych obszarach przyniosło negatywne skutki dla Gminy i społeczności lokalnej Świebodzic świadcząc jednocześnie o nieprawidłowym zarządzaniu”.

Jednocześnie w uzasadnieniu wydanej opinii komisja wskazała, iż sprawozdanie “spełnia wyłącznie warunki formalno-prawne do rozpatrzenia go przez Radę Miejską”. Komisja rewizyjna stwierdziła, że poszczególne zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe charakteryzują się zbyt niskim wykonaniem, co pokazuje bardzo małą skuteczność i efektywność działań organu wykonawczego – burmistrza. W szczególności dotyczy to zadań: budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego, budowa oświetlenia na ul. Droga Węglowa, wykonanie ogrodzenia przy SP nr 2, przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8, budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym, budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich, budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety, rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice. Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano w 56,58%, ale ich udział w wydatkach ogółem stanowi 7,84%. Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę m.in. na niskie wykonanie dochodów pochodzących ze środków europejskich, które w dziale 900 zrealizowano na poziomie 32,32% oraz podkreśliła, że stopień realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniósł 62,83%.

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, która odbyła się 26 sierpnia, przeprowadzono debatę dotyczącą przygotowanego przez władze miasta raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Od decyzji radnych zależało udzielenie burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium. W obu przypadkach Paweł Ozga nie otrzymał wymaganego poparcia – przeciw zagłosowało 13 z 21 radnych.

/mn/

Poprzedni artykułŚwidnickie podstawówki i przedszkola gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego?
Następny artykułDomino Streetball Cup już w ten weekend!