Strona główna 0_Slider Świdnica dla przedsiębiorców. Właściciele firm skarżą się, grupa radnych przedstawia nowy pomysł...

Świdnica dla przedsiębiorców. Właściciele firm skarżą się, grupa radnych przedstawia nowy pomysł na pomoc

4

Nie tylko musimy przedstawić dokumentację o sytuacji firmy za ostatnie 3 lata, ale jeszcze podać plan finansowy na ten rok. Mamy wróżyć z fusów? Nam potrzebna jest pomoc prosta i szybka, a to jest droga przez mękę – mówi współwłaściciel jednej z firm w Świdnicy.

Miasto nie przygotowało nowej oferty dla firm na okres pandemii, ale zebrało w jednym miejscu oferty pomocowe, dotyczące podatków lokalnych oraz opłat za najem miejskich lokali. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mogą ubiegać się o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Takie dokumenty trzeba złożyć, ubiegając się o ulgę w płaceniu lokalnych podatków (informacja za bip.swidnica):

„W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy przedłożyć:

 • pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, ze wskazaniem rodzaju ulgi;
 • oświadczenie o sytuacji majątkowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu podatnika, jego małżonki/a oraz osób z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, z Powiatowego Urzędu Pracy, MOPS-u, odcinek renty/emerytury, itp) – należy przedłożyć zaświadczenie stosowne do indywidualnej sytuacji,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (rachunki za energię, gaz, czynsz, TV, telefon, itp.);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału, spłaty rat kredytów, itp.) –  jeżeli wnioskodawca powołuje się na te okoliczności,
 • kserokopie rozliczenia z Urzędem Skarbowym za ostatnie 2 lata;
 • zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie lub jeśli na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna;
 • wszelkie inne dowody i argumenty, mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;
 • inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do wniosku  o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy przedłożyć:

 • pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, z określeniem  rodzaju ulgioraz wskazaniem przeznaczenia wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która  nie stanowi pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis, stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.)podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • dokument identyfikujący wnioskodawcę –kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz wymagalnych zobowiązań, rachunkową księgę przychodów i rozchodów , lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków
  i strat);
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
 • w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;
 • oświadczenie o sytuacji majątkowej;
 • wszelkie inne dowody i argumenty, mające –  zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;
 • inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.”

Nie łatwiej jest ubiegać się o ulgi w opłatach za najem. – Przygotowanie wniosków zajmuje kilka dni, a nam pomoc jest potrzebna natychmiast, jeśli w ogóle chcemy myśleć o ratowaniu zakładu. W naszym przepadku nie chcemy umorzenia podatków lokalnych, ale jedynie ich odroczenia. Ta ścieżka powinna być maksymalnie prosta, ale taka nie jest. Zamiast zajmować się ratowaniem firmy, toniemy w papierach – mówi przedsiębiorca ze Świdnicy. Radni świdniccy nie zajęli się dotychczas zmianą warunków uzyskania ulg w obecnym stanie epidemii.

Rada Miejska Świdnicy nie obradowała w marcu, nie ma także żadnej informacji od przewodniczącego Jana Dzięcielskiego, na kiedy planuje zwołać sesję (redakcja Swidnica24.pl w tej sprawie pytanie wystosowała 1 kwietnia 2020 roku i dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi).

Dzisiaj klub radnych PiS poinformował o przesłaniu do przewodniczącego Rady Miejskiej wniosku o pilne zwołanie sesji i przyjęcie uchwały o ulgach i zwolnieniach dla świdnickich przedsiębiorców oraz rzemieślników. Projekt zakłada obniżenie za marzec i kwiecień 2020 czynszów za najem lokali komunalnych o połowę oraz umorzenie za te dwa miesiące podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy mieliby czas na złożenie wniosków do 1 czerwca. „Samorząd powinien wspomóc przedsiębiorców, kształtując preferencyjne stawki i warunki spłaty czynszu w komunalnych lokalach użytkowych oraz podatku od nieruchomości. To firmy rodzinne, prowadzą małe i średnie podmioty gospodarcze, tworzą miejsca pracy. Wsparcie ze strony władz samorządowych jest dowodem solidarności w trudnym czasie pandemii.” – uzasadniają radni Luiza Nowaczyńska, Aldona Struzik, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Ora, Ryszard Makowski, Józef Cygan. Radni nie podają szacunkowego kosztów uchwały dla budżetu miasta.

Pomoc, którą przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, a większość sejmowa odrzuciła wszystkie poprawki wniesione przez senat, jest zdaniem przedsiębiorców niewystarczająca. Rada Przedsiębiorczości (Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego) wystosowała apel o jak najszybszą budowę Tarczy Antykryzysowej 2.0. Oczekiwania przedsiębiorców zostały zawarte w 19 postulatach, które obejmują m.in. zwolnienie firm, których dochody spadły o 30%, z podatków PIT, CIT i VAT i rozszerzenia zwolnienia z płacenia składek na ZUS na wszystkie firmy, przeżywających trudności ekonomiczne w związku z epidemią.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułCzy działkowcy mogą korzystać ze swoich ogrodów?
Następny artykułPożar budynku mieszkalnego w Strzegomiu. Jedna osoba nie żyje [FOTO]