Strona główna 0_Slider 29% drzew zgłoszonych do wycięcia nie wymaga usunięcia. To wnioski z audytu...

29% drzew zgłoszonych do wycięcia nie wymaga usunięcia. To wnioski z audytu w sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego

1

Nie kończy się dyskusja w sprawie zakresu wycinki drzew w przeznaczonym do rewitalizacji Parku Młodzieżowym. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świdnicy sporządzony został audyt dotyczący stworzonej wcześniej inwentaryzacji dendrologicznej. Z najnowszego opracowania wynika, że nie wszystkie drzewa zgłoszone do usunięcia w ogóle tego wymagają.

Audyt wykonany został pod koniec 2019 roku przez Piotra Redę, doktora nauk biologicznych, architekta krajobrazu, pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednego z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich”, a także członka szeregu stowarzyszeń i towarzystw zajmujących się architekturą krajobrazu oraz zielenią.

W ramach prowadzonego obecnie zadania Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy została sporządzona „Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w Parku Młodzieżowym w Świdnicy” (Steckiewicz, maj-czerwiec 2019). Na tej podstawie Miasto Świdnica wystąpiło z wnioskami do delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (WUOZ). Do postępowania, jako strona społeczna zostało włączone również Stowarzyszenie Federacja Arborystów Polskich (FAP). Strona społeczna zgłosiła zastrzeżenia co do zasadności i konieczności usunięcia 301 szt. drzew, zgłoszonych we wniosku do WOUZ – delegatura w Wałbrzychu – przywołuje autor opracowania. Jak dodaje, celem audytu – w zakresie drzew objętych wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie – było przeprowadzenie weryfikacji zasadności wycinki, wraz z aktualną oceną stanu zdrowotnego drzew zakwalifikowanych do usunięcia, a także wskazanie sposobów dalszego postępowania z tymi drzewami.

W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych przedmiotowych drzew. Opisano ich stan zdrowotny. Przy tym zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (listwy martwicy, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania owadów, ślady żerowania dzięciołów, owocniki grzybów, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, ewentualna obecność jemioły, asymetria). Dokonano także oględzin przedmiotowych drzew pod kątem możliwego ich zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt: owadów saproksylicznych – związanych z martwym drewnem (wypróchnienia), ptaków (gniazda, dziuple), nietoperzy (wypróchnienia kominowe, odpowiednie dziuple). W efekcie tych badań dokonano weryfikacji rzeczywistego zagrożenia dla ludzi i mienia ze strony przedmiotowych drzew oraz weryfikacji zasadności wycinki – tłumaczy Reda.

Przywołuje przy tym, że wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew objęły łącznie 301 drzew – 129 sztuk ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa oraz 175 sztuk ze względów sanitarnych (3 drzewa powtórzyły się w obu wnioskach). Jakie wnioski przyniosły dodatkowe analizy? – Dla 213 drzew (71% z 301 szt. wnioskowanych) potwierdzono zasadność ich usunięcia ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych, przy czym 180 drzew należy usunąć w całości, a 33 drzewa należy ze względów przyrodniczych pozostawić w postaci silnie skróconych, stojących pni – tzw. „świadków”. W przypadku 9 drzew zalecono znaczne obniżenie wysokości dla poprawy ich statyki i bezpieczeństwa. W przypadku 53 drzew zalecono jako wystarczające zabiegi korekty korony oraz/lub inne zabiegi pielęgnacyjne. W przypadku 2 drzew nie stwierdzono na ten moment bezpośredniego uzasadnienia dla wycinki i zalecono dla nich przeprowadzenie badań specjalistycznych metodą naprężeniową celem zbadania ich rzeczywistej statyki i bezpieczeństwa. W przypadku 24 drzew nie stwierdzono potrzeby wykonywania żadnych prac – nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa i nie wymagają interwencji – wyliczono w podsumowaniu audytu.

W przypadku 64 drzew stwierdzono dogodne warunki i możliwe potencjalne ich zasiedlenie przez chronione gatunki zwierząt. W tym przez: owady saproksyliczne – 64 drzewa (wypróchnienia), ptaki – 23 drzewa (dziuple), przy czym w okresie badań nie stwierdzono gniazd ptasich, nietoperze – 24 drzewa (wypróchnienia kominowe, odpowiednie dziuple). W przypadku części drzew stwierdzono dogodne warunki i możliwe potencjalne ich zasiedlenie przez chronione gatunki zwierząt różnych grup systematycznych jednocześnie (owadów, ptaków, nietoperzy) – dodał autor opracowania.

Na razie nie wiadomo, czy wnioski z audytu zostaną wzięte pod uwagę przy okazji prac prowadzonych w Parku Młodzieżowym. Do tej pory świdnicki magistrat nie ogłosił zamówienia na wykonanie wycinki, a jedynie na przeprowadzenie „cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych przy 958 koron drzew, wraz z wykonaniem 177 certyfikowanych wiązań linowych”. Otwarcie ofert złożonych do tego przetargu ma nastąpić w najbliższy piątek, 7 lutego. Szacuje się, że wykonanie cięć pochłonie 1 mln 450 tys. złotych. Wcześniej miasto zleciło wykonanie prac polegających na oczyszczeniu altany widokowej z samosiewów drzew i krzewów, a także rozstrzygnęło zamówienie na remont i przebudowę parkowych ścieżek, montaż 50 ławek i 50 śmietników, budowę toalety w okolicy wieżyczki, ustawienie poidełka dla zwierząt i ludzi, zamontowanie siedzisk na murkach znajdujących się na terenie dawnego kortu tenisowego (w miejscu którego docelowo powstanie łąka kwietna), ustawienie 77 latarń – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułCzy młody kierowca może liczyć na tanie OC w Świdnicy?
Następny artykuł„Klucz Życia” Heleny Semenetz doceniony