Strona główna Polityka Jakie będą budżety powiatu i gminy Świdnica na 2020 rok? Decyzje w...

Jakie będą budżety powiatu i gminy Świdnica na 2020 rok? Decyzje w najbliższych dniach

0

W czwartek samorządowcy z Rady Gminy Świdnica podejmą decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok. Dzień później tym samym zajmą się radni powiatowi, a także Rada Miejska w Świdnicy.

Budżetowa sesja Rady Gminy Świdnica rozpocznie się 19 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica. Relację z posiedzenia będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

c) głosowanie.

4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2020:

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;

c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok;

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;

f) głosowanie.

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

6) w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

7) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;

8) w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za ich kształcenie;

9) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020;

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Makowice i Opoczka, gmina Świdnica;

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje:

8. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica.

Z kolei XIII sesja Rady Powiatu w Świdnicy odbędzie się w piątek, 20 grudnia 2019 roku. Od godziny 12.00, w sali konferencyjnej (pok. 225 II p.) Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, radni będą się zajmować:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XII sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie informacji dot. stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r. oraz „Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego”.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok Powiatu Świdnickiego:

  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i ewentualną autopoprawką,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
  d) przedstawienie stanowisk klubów dotyczących projektu uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami oraz autopoprawką Zarządu Powiatu,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z ppkt e.

 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
  d) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za lata 2019 i 2020;
  e) w sprawie przystąpienia Powiatu Świdnickiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  g) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  h) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
  i) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.

 12. Wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje dla radnych.
 14. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Również w piątek odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Świdnicy. Szczegóły w zapowiedzi obrad.

/opr. mn/

Poprzedni artykułŚwidnicki „Latawiec” drugi na Dolnym Śląsku, piętnasty w Polsce
Następny artykułWigilia w gminie Świdnica: „żeby samorządy pozostały samorządami” [FOTO/VIDEO]