Strona główna 0_Slider CBA o nieprawidłowościach przy przebudowie stadionu: „szkody na co najmniej 1 mln...

CBA o nieprawidłowościach przy przebudowie stadionu: „szkody na co najmniej 1 mln 409 tysięcy”. Miasto odpowiada

31

Na niewłaściwy nadzór nad pracą wykonawców i przebiegiem inwestycji, przyczynienie się do wyrządzenia szkody w majątku gminy, niezastosowania się do szczegółowych wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także zrealizowanie obiektu w kategorii o trzy klasy niższej niż pierwotnie zamawiana wskazano w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, która dotyczyła przebudowy świdnickiego stadionu przy ulicy Śląskiej. O ujawnionych nieprawidłowościach mają teraz zostać powiadomione stosowne organy.

Stadion miejski po zakończonej przebudowie (zdjęcie z 15 września 2018 roku)

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu, w okresie od 19 kwietnia 2018 r. do 27 maja 2019 r., prowadzili czynności związane z postępowaniem kontrolnym w sprawie zadania inwestycyjnego – „Przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy”. W wyniku zrealizowanych czynności ustalono, że pracownicy Zamawiającego nie dopełnili obowiązku właściwego przygotowania procesu inwestycyjnego, a ponadto stwierdzono że nadzór nad pracą wykonawców i przebiegiem tej inwestycji był realizowany w sposób niewłaściwy. W ocenie kontrolujących, wskazane okoliczności spowodowały, iż pracownicy Urzędu przyczynili się do wyrządzenia szkody w majątku Gminy o wartości nie mniejszej niż 1 409 122,76 zł brutto – tłumaczy Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ze szczegółowych ustaleń kontroli wynika m.in., że Zamawiający w sposób bezumowny zlecił wykonanie istotnych modyfikacji w projekcie stadionu względem szczegółowych parametrów tego obiektu, które określono w dokumentacji przetargowej i umowie zawartej z wykonawcą prac projektowych. Powyższe było związane z wprowadzeniem zmian infrastrukturalnych w parametrach projektowanego obiektu w zakresie stanowiącym o znaczącym obniżeniu jego rzeczywistej funkcji, co skutkowało zleceniem do zrealizowania obiektu w kategorii o trzy klasy niższej niż pierwotnie zamawiana. Wymaga podkreślenia, że Zamawiający w toku czynności odbiorowych projektu nie ujawnił również innych okoliczności, które wskazywały że dokumentacja obiektu została zrealizowana w sposób niezgodny z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą – dodaje Brodowski.

Wizytacja prezydent Świdnicy na placu budowy (maj 2018, zdjęcie z profilu Beaty Moskal-Słaniewskiej na Facebooku)

W kontekście powyższego należy zauważyć wskazać, że pracownicy Urzędu wskutek niezastosowania się do szczegółowych wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dopuścili do udzielenia zamówienia na usługi projektowe w inwestycji – jednostce, która posiadała ograniczoną zdolność do właściwego zrealizowania tego świadczenia, oraz która zarówno w przebiegu postępowania przetargowego, jak i w trakcie realizowania zamówienia podejmowała się czynności, które poważnie podważały jej rzetelność. W dalszej kolejności potwierdzono, że świadczenie nadzoru autorskiego przez tą jednostkę było ciągle, zorganizowanie i długotrwale prowadzone z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego, co było związane z faktycznym wykonywaniem czynności zastrzeżonej dla osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez osobę, która nie posiadała do tego odpowiednich uprawnień. Ustalono również, że o powstałym naruszeniu przepisów prawa wielokrotnie i skutecznie byli informowani pracownicy Urzędu, a mimo to długookresowo nie podejmowali oni żadnych skutecznych działań, które spowodowałyby usunięcie tych naruszeń – wyjaśnia naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA.

W ocenie kontrolujących, opisane wyżej postępowanie spowodowało, iż Zamawiający uwikłał się w skomplikowaną i długotrwałą relację z nadzorem autorskim, co doprowadziło do nieuzasadnionego i istotnego osłabienia pozycji Zamawiającego względem pozycji wykonawcy robót budowlanych, a w konsekwencji również do skutecznego ograniczenia możliwości Zamawiającego do przeciwdziałania powstawaniu i narastaniu szkód w majątku Gminy. Należy bowiem wskazać, iż następstwa działań i zaniechań pracowników Urzędu z przebiegu procesu budowlanego były o tyle doniosłe, że spowodowały niemożliwość wyegzekwowania właściwej jakości nadzoru autorskiego, co stanowiło skuteczną podstawę do długotrwałego i nieuzasadnionego wstrzymywania robót budowlanych przez SALTEX EUROPA Sp. z o.o., a w dalszej konsekwencji również powstanie wielomiesięcznego opóźnienia realizacyjnego i istotny wzrost kosztów inwestycji – zaznacza Brodowski.

Porzucony plac budowy (zdjęcie z 15 lutego 2018 roku)

Jak dodaje, delegatura CBA we Wrocławiu w sprawie przebudowy prowadzi obecnie czynności pokontrolne, które mają na celu zawiadomienie właściwych organów o szczegółowych okolicznościach ujawnionych podczas kontroli. Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy o komentarz do informacji przedstawionych przez CBA, który publikujemy w całości:

Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie zastrzeżeń do protokołu kontroli  realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy stadionu miejskiego

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem kontrolującego w zakresie zgłoszonych przez niego zastrzeżeń. Protokół z postępowania kontrolnego wpłynął do Urzędu w styczniu br. i już wtedy odmówiono jego podpisania przesyłając uwagi, które w znacznej większości zostały uwzględnione. Kolejny protokół otrzymaliśmy 5 czerwca br. Nie został on również podpisany. W piśmie z dnia 12 czerwca br. przesłaliśmy swoje uwagi dotyczące zarzutów związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej oraz zastrzeżeń dotyczących szkody poniesionej przez Gminę Miasto Świdnica.

Nie zgadzamy się z opinią, w której różnicę wartości inwestycji przed rozpoczęciem i po jej zakończeniu uznano za szkodę zawinioną przez kontrolowanego. W naszej ocenie w żaden sposób w protokole nie wskazano, jaki jest bezpośredni związek pomiędzy poszczególnymi opisywanymi elementami przeprowadzonego procesu inwestycyjnego, a powstałą różnicą. Niedokonana została żadna, nawet przybliżona ocena wartości poszczególnych zdarzeń na określoną w protokole stratę. Natomiast pominięty został zupełnie wpływ okoliczności, na które wskazywaliśmy, a którymi było przedłużenie procesu budowy w związku z niewykonaniem zadania przez wyłonionego w pierwszym postępowaniu przetargowym wykonawcę, firmę SALTEX. Sugerowanie, że to korekty wprowadzone w projekcie są przyczyną tych wydatków jest naszym zdaniem niezgodne ze stanem faktycznym. Pominięcie aspektu utraty płynności finansowej i jej głównego wpływu na niewykonanie przez SALTEX zawartej umowy jest główną przyczyną różnicy w ocenie zaistniałej sytuacji. Odstąpienie od umowy wg nas wymagało zapewnienia wykonawcy czasu i uwzględnienia jego wniosku o przedłużenie terminu realizacji aby ograniczyć do minimum jego uprawnienia do odstąpienia od umowy i jednocześnie maksymalnie wykorzystać możliwość jej wykonania. W naszej ocenie tylko realizacja pierwszej umowy w istniejących uwarunkowaniach dawała szansę na uniknięcie wzrostu kosztów inwestycji w czasie. Jednak z uwagi na brak postępu robót zaistniała konieczność odstąpienia od umowy. Zmiany inflacyjne rynku usług budowlanych spowodowały wzrost kosztu inwestycji realizowanego przez kolejnego wykonawcę. Nie uwzględniając tych uwag lub nie wykazując argumentów, które wykluczałyby wpływ tych zdarzeń w ocenie procesu inwestycyjnego, jest przyczyną uzasadniającą naszym zdaniem odmowę podpisania protokołu.

Podtrzymujemy swoje stanowisko, iż warunki zawarte w specyfikacji przez zamawiającego były wystarczające dla wyłonienia wykonawcy oraz realizacji przedmiotu zamówienia i zarzut kontrolującego dotyczący nieprawidłowości przygotowania SWZ na realizację zadania uważamy za bezzasadny.

Za bezzasadną należy uznać także w opinię kontrolującego, która wskazuje na opieszałość i nieskuteczność działań, które kontrolowany podejmował w kierunku usunięcia stanu niezgodnego z prawem, jakim bez wątpienia było świadczenie nadzoru autorskiego bez wymaganych uprawnień. Przedstawione przez kontrolowanego dokumenty świadczą o kwalifikacjach projektanta, zaś wykonany projekt uzyskując decyzję pozwolenia na budowę i pozytywną opinię PZLA świadczy o prawidłowości działania kontrolowanego, nie zaś nieskuteczności działań w tym zakresie.

Nie zgadzamy się, że działania Urzędu były niewystarczające w zakresie nadzoru nad wykonanymi pracami w zakresie dokumentacji projektowej. Działania te były prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

W naszej ocenie wydłużenie terminu realizacji projektu przez wykonawcę nie jest równoznaczne ze złą jakością wykonanego projektu.

Bezzasadna jest ocena kontrolującego, że dochodziło do rażącego naruszenia przepisów prawa budowlanego, co miało miejsce za wiedzą i akceptacją kontrolowanego. Kontrolowany wielokrotnie, pisemnie, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie (dowody w aktach kontrolującego) na przestrzeni od 4.04.2017 roku do momentu odstąpienia od umowy, wzywał wykonawcę dokumentacji projektowej do uczestnictwa w radach budowy, rozwiązywania nieścisłości i problemów, które pojawiają się przy tak skomplikowanej rzeczowo inwestycji. Po niewywiązywaniu się z zapisów umowy przez zespół projektowy, został wyłoniony nowy zespół.

Mając powyższe na uwadze, kontrolowany odmówił podpisania protokołu kontroli z przyczyn wymienionych powyżej. Czekamy na stanowisko kontrolującego.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

***

Modernizacja stadionu rozpoczęła się w marcu 2017 roku i miała potrwać do września 2017. Ostatecznie inwestycję odebrano 31 sierpnia 2018 roku, niemal rok po planowanym terminie. Okazała się też sporo droższa od pierwotnych zapowiedzi. Zgodnie z prezentacją przedstawioną we wrześniu 2018 roku, podczas sesji Rady Miejskiej, dotyczącą „stanu realizacji inwestycji miejskich w latach 2015-2018”, przebudowa pochłonęła ponad 9,9 mln złotych. Pierwotnie planowano, że koszt inwestycji wyniesie 7,3 mln złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułEpiskopat Polski rozpoczyna obrady. Poruszą temat ochrony dzieci i młodzieży [FOTO/VIDEO]
Następny artykułGłosowanie nad absolutorium dla prezydent przełożone. „Dziś nie uzyskałaby wotum zaufania”