Strona główna 0_Slider Miejscy radni będą obradować

Miejscy radni będą obradować

1

W piątek, 28 października o godz. 10.00 w sali narad USC rozpocznie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy, podczas której wręczone zostaną tytuły „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”.

sesja

Radnym przedstawiona zostanie także informacja o gospodarce nieruchomościami gminnymi, ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminnego oraz kierunki polityki społecznej na lata 2017-2018. Przedmiotem obrad będą również „Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Świdnicy na lata 2016-2026” oraz sprawozdanie z realizacji” Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2014-2015”.

Ponadto radni rozpatrywać będą 15 projektów uchwał, a wśród nich m.in. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018”; „Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2017 rok”; projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomów nadania
tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla:
– Pani Haliny Aszkiełowicz-Wojno
– Pana Mieczysława Łuszczyńskiego
– Pana Władysława Brodowskiego
– Pana Bogdana Zdrojewskiego.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w granicach ulic Okulickiego-Fieldorfa w Świdnicy – (zał. nr 1, proj. XXIV/1).
7. Ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica.
8. Informacja o gospodarce nieruchomościami gminnymi.
9. Kierunki polityki społecznej Gminy Miasto Świdnica na lata 2017-2018.
10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica za lata 2014-2015.
11. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Świdnicy na lata 2016-2026
12. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
13. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
14. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
15. Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności po 30.09.2016 r.
16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
17. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
18. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej:
XXIV/1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w granicach ulic Okulickiego – Fieldorfa w Świdnicy
XXIV/2. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica”
XXIV/3. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
społecznie użyteczną na 2017 rok”
XXIV/4. w sprawie określenia stawek opłat za wynajem sal szkoleniowych w Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica
XXIV/5. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną
XXIV/6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
XXIV/7. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa
Dolnośląskiego
XXIV/8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu
XXIV/9. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej w Świdnicy
Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na zaopatrzeniu
w energię cieplną na terenie Gminy Miasto Świdnica
XXIV/10. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej – Program KAWKA II
XXIV/11. w sprawie zmiany budżetu
XXIV/12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Świdnicy
XXIV/13. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu
XXIV/14. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Świdnicy na lata
2016-2026
XXIV/15. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

/UM w Świdnicy, opr. red./

Poprzedni artykułProtest kobiet: Nic o nas bez nas [FOTO]
Następny artykułPosłowie PiS o prawie aborcyjnym