Rada Miejska o bezpieczeństwie

  3

  Rozbudowa i poprawa funkcjonowania miejskiego monitoringu, sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz powrót programu „Debiut Gospodarczy” to tematy, które zdominują XVII sesje rady Miejskiej w Świdnicy. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47.

  PORZĄDEK OBRAD:

   

  1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku XVII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2011r. na terenie miasta Świdnicy oraz  przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

  –  wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

  –  wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

  –  omówienie  bieżącego  stanu monitoringu wizyjnego  miasta, uwzględniającego monitoring wizyjny placówek oświatowych oraz plany rozbudowy i modernizacji systemu.

  1. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2011 r. na terenie miasta oraz przedstawienie  planu  rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

  – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

  1. Sprawozdania z działalności od początku kadencji do końca 2011r.:

  – Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

  – Komisji Kultury, Sportu i Współpracy  Międzynarodowej

  – Komisji Oświaty

  – Komisji Budżetu i Finansów

  – Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

  1. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XVII/: 1- 8).
  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 12.04.2012 r.
  3. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  4. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  5. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga ! 

  • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
  • W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Projekty uchwał:

  XVII/1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Świdnica

  XVII/2. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Chmiel na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości

   XVII/3. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2012-2014 projektu przygotowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą: „E-usługi dla promocji turystycznej samorządów aglomeracji wrocławskiej”

   XVII/4. w  sprawie  nadania  imienia  Gimnazjum nr 3  w  Świdnicy

  XVII/5. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, którego organizatorem jest Gmina Miasto Świdnica

  XVII/6. w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”

  XVII/7. w sprawie zmiany  budżetu

  XVII/8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

   

   

   

  Poprzedni artykułTrwają starania o II ligę siatkarek
  Następny artykułNowy repertuar kina Cinema 3D