Łącznik do autostrady skontrolowany

  20

  Od 25 stycznia do 31 marca trwała kontrola Komisji Rewizyjnej, obejmująca realizację w latach 2006 – 2010 inwestycji pod nazwą  „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową  nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy” . Popularnie ta droga nazywana jest łącznikiem do autostrady A4. Mimo że prace zakończyły się półtora miesiąca temu, dopiero wczoraj po burzliwej debacie efekt prac zespołu, w skład którego weszli radni Piotr Zalewski, Piotr Fedorowicz i Roman Etel, udało się przedstawić. Pierwsze wnioski pokontrolne – prowadzenie najważniejszej i najdroższej inwestycji w powiecie zawiera szereg wad, które – jeśli nie zostaną szybko skorygowane – mogą zagrozić nie tylko budowie, ale i spowodować utratę płynności przez powiat. Z ustaleniami i wnioskami zespołu kontrolującego nie zgadza się starosta Zygmunt Worsa.

  Niewiele brakowało, a ustalenia zespołu nie zostałyby przedstawione mimo upływu zapisanych w statucie komisji terminów. Zgodnie z nimi po sporządzeniu protokołu pokontrolnego starosta ma 2 tygodnie na odniesienie się do jego zapisów, po czym powinno niezwłocznie nastąpić przyjęcie wniosków i zaleceń. Tymczasem Zygmunt Worsa poprosił o dodatkowy czas ze względu, jak stwierdził, na bardzo obszerny materiał. Zdaniem zespołu było to nieuzasadnione przewlekanie sprawy. Przewodniczący Komisji Ryszard Gawron naciskał podczas wczorajszego posiedzenia, by odczytanie protokołu i przyjęcie wniosków przełożyć. Posłuchaj:

  komisja_rewizyjna

  Ostatecznie wszystkie dokumenty zostały odczytane, a za tydzień komisja zbierze się jeszcze raz, zapraszając na posiedzenie starostę Zygmunta Worsę.

  Co wykazała kontrola?

  W protokole zawarto szereg zastrzeżeń. Powiat nie pozyskał dotychczas nawet złotówki z przyznanych 50 milionów złotych unijnej dotacji, a powodem ma być niekompetencja przy sporządzaniu wniosków. Czytamy: „Stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie, którego termin złożenia określono pierwotnie na dzień 30 sierpnia 2010 roku, nie został sporządzony w tym terminie, tylko zwrócono się o jego prolongowanie do 30 września 2010 roku. Powyższy wniosek złożono w ostatnim dniu przedłużonego i obowiązującego okresu. Został on trzykrotnie zwracany do poprawy, ze względu na m.in. braki formalne i powtarzające się te same błędy. Świadczy o tym trwająca ok. pół roku korespondencja, prowadzona pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Starostwem. Z treści  korespondencji wynika, że za każdym razem poprawki do wniosku składane były w ostatnim dniu, wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski. Takie postępowanie dodatkowo przedłużyło okres pozyskania środków unijnych, a więc również angażowanie środków powiatu. Przy realizacji wydatków bez realizacji dochodów powiat musi sięgać po kredyt, którego koszty stanowią dodatkowe wydatki budżetu.”

  Zastrzeżenia dotyczą m.in. umów na dofinansowanie inwestycji ze środków partnerów – czyli samorządów województwa i gmin. Stwierdzono wielomiesięczne opóźnienia w egzekwowaniu należności. Efekt jest taki, że pieniądze wydawano głównie z budżetu powiatu – czytamy w protokole. Przeczytaj protokół końcowy

  „Z powyższego zestawienia wynika, że ogólne zaangażowanie środków własnych Powiatu Świdnickiego na inwestycję, na koniec roku 2010 wyniosło 7.487.128 zł. Stosownie do zapisów porozumienia z JST oraz umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji wydatków na poziomie 32,6% do końca roku 2010, zaangażowanie środków własnych Powiatu Świdnickiego winno kształtować się na poziomie 2.076.865 zł. Taki sposób realizacji inwestycji  może  spowodować w roku bieżącym zachwianie równowagi budżetowej (okresowo wyższe wydatki od dochodów)(…)”

  Zespół kontrolujący stwierdził również, że odszkodowania za grunty, przejęte pod budowę drogi, były 10-krotnie zawyżone: „Nieruchomości te w przeważającej większości stanowią grunty orne, a  ich wartość  została wyceniona na ok. 25 zł/m2. W tym czasie cena sprzedaży gruntów ornych na Dolnym Śląsku wynosiła ok. 2,50 zł/m2. Wyciągi z operatów jako podstawę wyceny podają wartość rynkową dla przyszłego sposobu użytkowania. Termin ten nie występuje w rozporządzeniu dotyczącym zasad sporządzania wyceny i operatu szacunkowego. Ponadto komisja stwierdziła, że w okresie realizacji koncepcji i projektu drogi w przypadku jednej z większych działek przeznaczonej pod budowę drogi, o pow. 1,98 ha dokonano transakcji kupna-sprzedaży pod koniec roku 2007. W operacie szacunkowym brak jest informacji jak cena w/w transakcji, dokonanej „w przededniu” ustalenia ostatecznego przebiegu projektowanej drogi, wpłynęła na ustalenie wysokości odszkodowania.”

  Kontrolujący stwierdzili także, że nie dochowano zapisów regulaminu organizacyjnego starostwa: „Zespół kontrolny stwierdza, że zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego, sprawy związane z prowadzeniem zadania inwestycyjnego winna prowadzić odpowiednia komórka merytoryczna do prowadzenia inwestycji tj. Referat Inwestycyjno-Remontowy. Nadzorem nad realizacją inwestycji bezpośrednio zajmuje się Starosta Zygmunt Worsa z pominięciem w/w komórki.”

  Zespół zwrócił uwagę także na roszczenia wykonawcy, z których najważniejsze dotyczyło przesunięcia terminu zakończenia prac (wyznaczonego w umowie na sierpień). Choć zostały one odrzucone, zdaniem zespołu wskazują na realne zagrożenie dla całej inwestycji – zarówno samego wykonania, jak i finansowania.

  Co na to starosta?

  W odpowiedzi na protokół z kontroli, starosta Zygmunt Worsa nie zgadza się z żadnymi uwagami i twierdzi, ze inwestycja nie jest zagrożona. Przekonuje, że większość środków z dofinansowania samorządów i Unii Europejskiej będzie wykorzystana w tym roku. (realizacja wydatków na koniec 2010 wyniosła 32%). Przeczytaj odpowiedź starosty.

  Przeczytaj 0dwiedź na odpowiedź starosty.

  Wnioski i zalecenia

  Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiono projekt wniosków i zaleceń. Wśród nich jest m.in. wniosek o  wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec urzędników winnych zaniedbań i przekazanie prowadzenia inwestycji Wydziałowi Inwestycji (prowadzą je pod przewodnictwem starosty Wydział ds. Europejskich i Promocji Powiatu oraz Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego). Ostateczny kształt dokumentu ma być ustalony i przyjęty za tydzień. Później zostanie przekazany staroście i Radzie Powiatu. Przeczytaj projekt wniosków i zaleceń.

  ***

  Trasa będzie miała 13,076 km oraz 5 obiektów inżynieryjnych: 3 wiadukty,1 most i 1 estakada. W większości przebiegu będzie miała po 1 pasie ruchu w każdą stronę, jednak przewidziano możliwość dobudowania drugiego. W lutym zapadła decyzja o zmianie technologii wykonania nawierzchni. Zamiast asfaltu będzie beton. Koszt budowy drogi to kwota 88 mln zł, cała inwestycja pochłonie ok. 110 mln zł. Połowa to środki unijne, resztę pieniędzy przekażą samorządy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, powiat świdnicki, miasto Świdnica, Żarów, gmina wiejska Świdnica oraz Jaworzyna Śląska. Zakończenie budowy 13,076 km drogi planowane jest na sierpień 2011 r.

  asz

  [photospace]

  Poprzedni artykułNa boso przez Krzyżową
  Następny artykułŚwidnica jest dla młodych!