Strona główna 0_Slider Termin zakończenia tuż tuż, a stadion w proszku

Termin zakończenia tuż tuż, a stadion w proszku [FOTO/VIDEO]

13

W marcu 2017 roku dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyrażał nadzieję, że największa inwestycja ostatnich lat przy ul. Śląskiej zakończy się w terminie zawartym w umowie. Wiadomo już z całą pewnością, że stadion nie będzie gotowy na 15 września (sprostowanie: 15 września gotowy miał być I etap inwestycji). Ani w ogóle nie wiadomo, kiedy.

Modernizacja stadionu ma kosztować 7 milionów 235 tysięcy złotych, a gros środków to pieniądze z budżetu miasta. Na tę inwestycję pozyskano tylko 1,5 miliona złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, reszta pochodzi z miejskiej kasy.

Swoje oferty na realizację przebudowy złożyło pięć firm i konsorcjów firm. Jak informowała w kwietniu 2017 roku Gazeta Prawna “Rozstrzygnięty niedawno przetarg na przebudowę świdnickiego stadionu wygrała firma Saltex Europa. Początkowo została wykluczona, gdyż jej konkurent zgłosił miejskim urzędnikom, że spółka ta została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zmowy przetargowe. Wykonawca złożył odwołanie, a miasto jeszcze przed otwarciem rozprawy uznało, że musi je uwzględnić. Dawno już bowiem minęły trzy lata od momentu, kiedy Saltex dopuścił się manipulowania wynikami zamówień. Z dużym prawdopodobieństwem można więc zakładać, że Krajowa Izba Odwoławcza i tak nakazałaby przywrócić ofertę firmy.” Ostatecznie więc to Saltexowi miasto powierzyło inwestycję.

Umowa została podpisana w marcu. Już w trakcie inwestycji doszło do zmiany inspektora nadzoru. Teraz – jak poinformował szef Saltexu Europa Grzegorz Zych, miasto miało zerwać umowę z projektantem. Części prac w związku z tym w ogóle nie rozpoczęto i jedno jest pewne, 15 września 2017 roku finału, zgodnie z umową, nie będzie.  – W terminie na pewno nie zostanie zakończona – odpowiada na pytanie o budowę świdnickiego stadionu prezes Saltexu Grzegorz Zych. – Konieczne są zmiany w projekcie. Inwestor rozwiązał umowę z dotychczasowym projektantem. O wszystkie szczegóły w tej sprawie proszę pytać w Urzędzie Miejskim. W tej chwili wykonywana jest podbudowa stadionu i kanalizacja. Nie są prowadzone prace przy trybunach. Co do nowego terminu zakończenia prac, nie chcę spekulować. 

Na odpowiedź Urzędu Miejskiego ws. sytuacji na budowie stadionu wciąż czekamy.

Aktualizacja 25.08.2017: Magdalena Dzwonkowska, rzecznik UM w Świdnicy przesłała odpowiedzi na nasze pytania:

“Inwestycje miasta związane z modernizacją infrastruktury sportowej są zaplanowanymi działaniami wymagającymi czasu i wielkich nakładów finansowych. Przez wiele lat świdnicka baza sportowa nie była remontowana. Wspomnieć należy, że tylko przez ostatnie dwa lata modernizację przeszła m.in. hala lodowiska, wybudowano nowe miejsca postojowe w okolicach obiektów sportowych przy ul. Śląskiej, wyremontowano halę sportową przy ul. Pionierów, wybudowano nowe kompleksy sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8, byłych Gimnazjach nr 2 i 4.

Podczas robót budowlanych często dochodzi do ingerowania i modyfikowania dokumentacji projektowej. Jest to wynik zmian wprowadzanych podczas realizacji prac. I tak też było w przypadku modernizacji stadionu. Koniecznym będzie wykonanie projektu zamiennego w zakresie zmiany położenia zbiornika retencyjnego, który jest projektowany na terenie basenu letniego, a który wchodzi w kolizję z nowo projektowanymi nieckami basenowymi i trasą wodociągu. Dokonane muszą zostać także poprawki dotyczące konstrukcji i posadowienia trybun i ich zadaszenia, co wynikło ze struktury geologicznej terenu.”

Odpowiedzi na pytania zadane w oparciu o zapisy umowy z wykonawcą:

§ 4 (umowy zawartej z wykonawcą)

1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

Pytanie: Ile było wyznaczonych przez Zamawiającego takich spotkań od dnia wejścia Wykonawcy na tern budowy? Czego dotyczyły? Czy są protokoły z takich spotkań?

Odpowiedź:W trakcie realizacji każdego zadania inwestycyjnego – cyklicznie, zwykle raz w tygodniu – odbywają się narady koordynacyjne, w których biorą udział przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonawca z kierownikiem budowy oraz na wezwanie uczestników procesu budowlanego – projektant.
Na naradach są omawiane bieżące problemy, uzgodnienia koordynacyjne itp. Z każdej narady sporządzany jest protokół, który jest dokumentem wewnętrznym i roboczym.

§ 5 (umowy z wykonawcą)

Warunki wykonywania robót:

7) Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.  Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

Pytanie: Jakie materiały były podane w projekcie, czy zamawiający miał wiedzę i znajomość takich materiałów? Czy został wypełniony ten zapis – Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Czy w trakcie realizacji Wykonawca zwracał się z wnioskiem o dopuszczenie materiałów zamiennych? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wniosków materiałowych oraz   wskazanie materiałów na które wyraził Zamawiający zgodę.

Odpowiedź: Wykonawca przedstawia na naradzie koordynacyjnej wnioski materiałowe do akceptacji Zamawiającemu, który potwierdza zgodność proponowanego materiału z dokumentacją projektową.

(umowa z wykonawcą)
16) Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych  nakładów,  niestanowiących wartości robót budowlanych,  a niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.

Pytanie: Jakie koszty poniósł Wykonawca do tej pory? Czy są faktury za zużyte media?

Odpowiedź: Organizacja placu budowy, koszty mediów itp., leży w kwestii Wykonawcy. Zamawiającemu nie są znane poniesione z tego tytułu koszty.

§ 6 (umowy z wykonawcą)

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru.

Pytanie: Czy w trakcie trwania robót budowlanych dochodziło do zmiany inspektora nadzoru? Jeśli tak, to z jakiego powodu?

Odpowiedź:W trakcie realizacji zadania, nastąpiła zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego z powodu niewywiązywania się przez niego z zapisów umowy z Zamawiającym.

(umowa z wykonawcą)
4. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości.

Pytanie: Czy były przeprowadzane takie kontrole? Jak często? Przez kogo? Czy są protokoły takich kontroli? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Przedstawiciel Zamawiającego jest obecny na każdej naradzie koordynacyjnej na budowie, z której jest sporządzany protokół.

(umowa z wykonawcą)
5. Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego.

Pytanie: Jak często przedstawiciele Zamawiającego korzystali z dostępu na teren budowy? Kto to był? Czego dotyczyły takie wejścia?

Odpowiedź: Przedstawiciel Zamawiającego jest obecny na każdej naradzie koordynacyjnej na budowie, z której jest sporządzany protokół.

(umowa z wykonawcą)
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Pytanie: Czy były przeprowadzane takie kontrole? Jeśli tak, to ile i z jakim skutkiem?

Odpowiedź: W połowie lipca br. kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 7 (umowa z wykonawcą)

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

Pytanie: Kto został kierownikiem budowy? Czy w trakcie trwania robót budowlanych dochodziło do zmiany kierownika budowy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem umowy, funkcję kierownika budowy pełni pracownik Wykonawcy.

§ 9 (umowa z wykonawcą)

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od terminu zakończenia realizacji zadania określonego §1 ust. 1 pkt 2,

Pytanie: Z czego wynika wysokość kar umownych 0,02% skoro przy budowie żłobka kara umowna wynosiła 100 tys. zł za każdy miesiąc opóźnienia?

Odpowiedź: Kary umowne zostały ustalone na etapie procesu przetargowego – we wzorze umowy, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

 Pytania dodatkowe:

Jakie kwoty i za co zostały wypłacone wykonawcy na dziś?
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy wypłacono wykonawcy kwotę 830 tys. zł.

Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek informacje o ewentualnych zaległościach płatniczych Wykonawcy w stosunku do podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych na dziś?
Odpowiedź:Do Zamawiającego dotarły dwa zgłoszenia o zaległościach Wykonawcy. Są one na bieżąco weryfikowane i wyjaśniane z Wykonawcą.

W związku z aktualnym stanem zaawansowania robót budowlanych w obrębie stadionu proszę o odpowiedź, jaki będzie realny termin zakończenia tych robót oraz oddania stadionu do użytku publicznego?
Odpowiedź: W chwili obecnej trwają prace nad wyłonieniem projektowego nadzoru autorskiego. Wybór zespołu projektowego nastąpi do końca sierpnia. Określenie terminu zakończenia budowy będzie możliwe po wyborze nowego zespołu projektowego.

Czy – jak nas poinformował prezes Saltexu Grzegorz Zych – Gmina Miasto Świdnica wypowiedziała umowę projektantowi i wyłania kolejnego projektanta? Jeśli, tak, to jaka jest przyczyna i co wymaga poprawy w projekcie?
Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od umowy z projektantem z powodu niewywiązania się przez niego z zapisów umowy. W chwili obecnej trwają prace na wyłonieniem nowego zespołu projektowego. Jego zadaniem będzie wykonanie projektu zamiennego (o przyczynach i zakresie modyfikacji dokumentacji projektowej już wspominałam). 

Przypomnijmy. Inwestycja obejmuje przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej układanej z rolki wraz z instalacją nawadniającą, budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń lekkoatletycznych oraz przybudowę trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera. Ponadto zadanie obejmuje między innymi przebudowę części istniejącego ogrodzenia, sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej – informowała w marcu 2017 roku Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM, dodając, że obiekt będzie spełniał wszystkie wymogi kategorii V B wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych oraz będzie dostosowany do wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obiektów mi.n. III ligi.

Firma Saltex Europa w ubiegłym roku realizowała inną inwestycję w powiecie. Kończyła budowę basenu krytego w Żarowie. W tym roku obiekt był przez 2 miesiące nieczynny. W tym czasie wykonywano przeglądy i naprawy w ramach gwarancji.

Agnieszka Szymkiewicz

 • Czytelnik

  Ja tu czegos nie rozumiem , jest umowa , firma ja podpisuje , termin zakończenia zna . Wiec w czym problem , niech zapłacą kary zgodnie z umowa i basta . Chyba ,że ktos zapomniał o nich napisać w umowie . Tak jak z terminem oddania ronda , na Okręznej . Tak jak z terminem 35 tki . Nauczyli się ,że miasto im odpuści , a dla czego ja sie pytam ? Ja jak nie zapłacę czegoś w terminie to mi odsetki nalicza

  • Jan Wtorek

   Pani Redaktór obiektywnie i rzetelnie napisała że dofinansowanie do stadionu to “tylko” 1,5mln hahahahahah 🙂 tylko? A ktoś kiedyś w tym mieście więcej pozyskał kasy z zewnątrz na obiekty sportowe???? Chciałbym kiedyś mieć te tylko 1,5mln

   • rentier

    Panie starszy to ze miasto dostało 1.5 mln dofinansowania to zasługa Pana Worsy i jest to związane z budową infrastruktury lekkoatletycznej. Co do zasług miasta to chyba prezydenci mają prace za grube tysiące których nigdy w życiu nie widzieli i tyle nie zarabiali wiec ich zakichanym obowiązkiem jest ciężko, dobrze, mądrze i skutecznie pracować. Efekty tej pracy ostatnio widzimy: przełożony termin przebudowy basenu, niekończąca się opowieść o parku, jedyna w Polsce ścieżka rowerowa ze schodami, przeciągnięta budowa ronda, kabaret ze żłobkiem na Zawiszowie, teraz obsuwa terminu budowy stadionu. Co jeszcze można zawalić?

  • Ken Adams

   Wybuduj własny dom to wtedy pogadamy. Przy głupiej budowie domu można mieć takie niespodzianki, że głowa mała. A co tu mówić o takiej inwestycji? Często opóźnienia nie są nawet z winy wykonawcy a z przyczyn niezależnych. A takie zapisy zawsze są w umowach. Kara jest tylko za opóźnienia zawinione przez wykonawcę. A jak powyżej czytamy to inwestor, czyli miasto, zerwało umowę z projektantem. Projekt trzeba zmienić, więc wykonawca nie może prowadzić pewnych prac bez nowego projektu. Jak mieli dobre zapisy w umowie to prędzej wykonawca może się domagać kar od miasta za brak możliwości prowadzenia prac 😉 Ale nie mnie to oceniać, zwłaszcza że nie znam szczegółów tej inwestycji jak i umowy. A i tutaj przedstawiono tylko stanowisko jednej strony 😉 Zobaczymy co powie UM. W każdym razie tylko zwracam uwagę, że nie zawsze winę ponosi wykonawca prac.

 • Czytelnik

  A na marginesie to niech prezes tej firmy wytłumaczy co zrobili przez pierwsze trzy tygodnie ? Koparki przyprowadzili .

  • sąsiad z przeciwka

   Nie ważne jest jak facet zaczyna tylko jak kończy…
   Miasto wybrało najlepszego oferenta które zamiast doprowadzić chociaż do przybliżonego terminu zakończenia inwestycji doprowadziło do pokazania nieudolności Urzędu i sposobu egzekwowania zobowiązania….

 • michbaner

  Jak się nie ma miedzi to się na dupie siedzi.

 • Pająk

  Buahahahahahaaaaa brawo Beata kolejny gniot i kompromitacja. Czekamy my na następne 😉

  • BMW?

   O, kolejna marionetka na sznurkach 🙂

 • Paweł Kiszczyszyn

  umowa z marca termin na wrzesień … jasno widać , że aby wygrać przetarg manipuluje się nie tylko kwotami … podobny model funkcjonuje w drobnych usługach budowlanych …
  obiecanki aby tylko klienta złapać

 • daga

  Nie sądzę żeby w/w spółka była w stanie zapłacić kary. Jest to mała firma – wystarczy spojrzeć w KRS żeby zobaczyć że ma 60.000 kapitału – w tym są pewnie głównie maszyny i pojazdy. Taka spółka po prostu ogłosi upadłość a że ma ograniczoną odpowiedzialnośc to tylko tyle będzie z tego że budowa dalej nie będzie ukończona. Dziwi mnie że przy milionowych przetargach nie ma bardziej restrykcyjnych przepisów co do wielkości kapitału podwykonawcy.

  • JAcenty

   Przy zamówieniach publicznych wprowadza się zwykle do umowy klauzulę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zwykle są to gwarancje bankowe, w których bank zobowiązuje się w razie niewykonania zadania do wypłacenia określonej kary umownej. Nie sądzę aby miasto nie zawarło takiej klauzuli w umowie, jeżeli nie zawarło to po prostu dało d…

 • igi134567

  a tym ich małym walcem to mi mogą zwalcowac ogródek jedynie