Strona główna 0_Slider Pobiegną w świdnickich parkach. Nowy cykl biegowy w mieście!

Pobiegną w świdnickich parkach. Nowy cykl biegowy w mieście! [HARMONOGRAM]

0

Świdnicka Grupa Biegowa będzie organizatorem cyklu biegów przełajowych na dystansie około 5 kilometrów wchodzących w skład Grand Prix Świdnickich Biegów Parkowych. Od kwietnia do grudnia przeprowadzone zostaną w sumie cztery imprezy, odpowiednio edycja wiosenna, letnia, jesienna i zimowa.

Cztery świdnickie parki, cztery biegi i cztery pory roku – to świetny pomysł na spędzanie niedzielnego poranku! Wszystkie biegi odbędą się na dystansie około 5 km, więc jest odpowiedni dla wszystkich biegaczy. Można wziąć udział w jednym biegu, w dwóch, a nawet w trzech, jednak do głównej klasyfikacji końcowej brani są pod uwagę tylko ci zawodnicy, którzy zmierzą się ze wszystkimi świdnickimi parkami. Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu, obsługę biegu przez sędziów PZLA, numery startowe, wodę oraz poczęstunek. Dla wszystkich zawodników przewidziane są medale, dla najlepszych w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe, a dla zwycięzców GRAND PRIX – nagrody finansowe – czytamy w komunikacie organizatorów wydarzenia.

Główne zasady:

1. Dystans – ok. 5 km po parku

2. Kiedy:
02.04.2023 Park Młodzieżowy, ul. Armii Krajowej – bieg wiosenny
18.06.2023 Park Sikorskiego, ul. Władysława Sikorskiego – bieg letni
03.09.2023 Park Strzelnica, ul. Strzegomska – bieg jesienny
03.12.2023 Park Centralny, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej – bieg zimowy – FINAŁ

3. Start – godzina 11.00.

4. Uczestnik – wiek minimum 16 lat

5. Zapisy:
a) online https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php…
b) płatność online na rachunek bankowy Stowarzyszenia Świdnicka Grupa Biegowa
c) w przypadku wolnych miejsc, możliwe zapisy w biurze zawodów w dniu startu. Biuro jest czynne w dniu biegu od 8:30-10:30.

6. Opłata startowa – za cztery biegi 75 zł; za jeden bieg 25 zł w przypadku płatności online, a 35 zł w biurze zawodów w dniu biegu.

7. Klasyfikacja – open M i open K oraz w kategoriach wiekowych po każdym biegu oraz na zakończenie cyklu klasyfikacja końcowa. Sumowane są czasy z czterech startów, zwycięzcami GP zostają trzy pierwsze K i trzech pierwszych M z najniższą suma czasów.
Świdnickie Biegi Parkowe – Grand Prix 2023

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa ul. Długa 33, 58-100 Świdnica.

II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. Grand Prix „Świdnickie Biegi Parkowe’’ to cykl biegów przełajowych na dystansie ok. 5 km.
2. Zawody odbywają się w 4 lokalizacjach, w czterech porach roku, a w każdej z nich rozegrany zostanie 1 bieg. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Każda z lokalizacji będzie posiadała odrębną klasyfikację końcową.
3. Uczestnikiem biegu głównego na dystansie 5 km mogą zostać osoby urodzone nie później niż w roku 2007.

III. CEL ZAWODÓW
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej jako alternatywy zdrowego i trzeźwego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej na łonie przyrody.
3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. 02.04.2023 Park Młodzieżowy, ul. Armii Krajowej – bieg wiosenny
2. 18.06.2023 Park Sikorskiego, ul. Władysława Sikorskiego – bieg letni
3. 03.09.2023 Park Strzelnica, ul. Strzegomska – bieg jesienny
4. 03.12.2023 Park Centralny, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej – bieg zimowy (finał)

V. TRASA / DYSTANS
1. Trasy biegów prowadzą po parkach miejskich.
2. Dystans biegów wynosi ok. 5 km.

VI. UCZESTNICY
1. Uczestnik to osoba, która ukończyła (lub ukończy w roku 2023) 16 lat i została zarejestrowana drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.
2. Uczestnicy urodzeni w latach: 2005 – 2007, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonać:
a) drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.datasport.pl
b) bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów (najpóźniej 30 minut przed startem biegu) w przypadku wolnych miejsc;
2. Zgłoszenie elektroniczne:
a) jest ważne po dokonaniu opłaty startowej;
b) zawodnikom zgłoszonym elektronicznie zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w biurze zawodów;
c) pakiet startowy zawodnika zgłoszonego elektronicznie należy odebrać w stacjonarnym biurze zawodów w godzinach: 08:30 – 10:30 podając obsłudze swój numer startowy;
d) podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport, legitymacja szkolna).
3. Zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów:
a) zgłoszenia dokonujemy przy stanowisku „NIEZAPISANI” w godzinach 08:30 – 10:30;
b) opłatę startową w dniu zawodów można uiścić wyłącznie gotówką.
4. Limit startujących w każdym biegu wynosi 100 osób.

VIII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata jednorazowa:
a) 25,00 zł – płatne na konto organizatora najpóźniej na cztery dni przed biegiem;
b) 35,00 zł – płatne w dniu biegu w biurze zawodów (wyłącznie gotówką);
2. Opłata za całe Grand Prix:
a) 75,00 zł – płatne na konto organizatora
3. Ogólne informacje:
a) opłatę startową uiszcza się na konto organizatora, nr konta: 27 1600 1462 1834 3965 1000 0001
b) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
a) start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
b) dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach;
c) numer startowy;
d) napoje i poczęstunek;
e) zabezpieczenie medyczne;
f) obsługę sędziowską;
g) medale dla wszystkich zawodników.
2. Numery startowe są odbierane w biurze zawodów podczas weryfikacji. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu.

X. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja indywidualna:
a) klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
b) kategorie wiekowe: K/M16 (16 – 19 lat), K/M20 (20 – 29 lat), K/M30 (30 – 39 lat), K/M40 (40 – 49 lat), K/M50 (50 – 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
c) o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2023);
2. Klasyfikacja końcowa:
a) warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział we wszystkich czterech biegach;
b) w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN kobiet i mężczyzn.
3. Nagrody:

KLASYFIKACJA KAŻDEGO BIEGU:
a) w klasyfikacji OPEN – dla trzech najlepszych zawodników statuetki oraz nagrody pieniężne 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce);
b) w kategorii wiekowej – statuetki dla trzech najlepszych zawodników. Nagroda rzeczowa;
c) zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych – nagrody nie dublują się;

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
a) w klasyfikacji OPEN – dla trzech najlepszych zawodników statuetki oraz nagrody pieniężne 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce), 200 zł (III miejsce);
2. Protesty / reklamacje:
a) protesty dotyczące klasyfikacji należy składać bezpośrednio po odbyciu zawodów do organizatora;

XI. ŚWIDNICKIE GRAND PRIX
1. Świdnickie Biegi Parkowe – Grand Prix jest częścią Świdnickiego Grand Prix.
2. Dla każdego uczestnika, który weźmie udział we wszystkich biegach Świdnickiego Grand Prix – tj. czterech biegach Świdnickie Biegi Parkowe – Grand Prix oraz trzech biegach podczas Letniego Biegowego GP, przewidziana jest nagroda.

XII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
1. Dane osobowe uczestników Grand Prix będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika.
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich Sponsorów / Partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
6. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
10. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.

/oprac. MDvR/

Poprzedni artykułPracownicy i klienci ewakuowani z Galerii Świdnickiej. Straż pożarna: niewielkie zadymienie
Następny artykułChciał zarobić, a stracił niemal 1,5 tysiąca złotych