Strona główna 0_Slider Kolejne świdnickie zabytki mają szansę odzyskać blask. Nie będzie miejskich dotacji, ale...

Kolejne świdnickie zabytki mają szansę odzyskać blask. Nie będzie miejskich dotacji, ale można starać się o środki rządowe

0

Ruszył nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych położonych na terenie Świdnicy. Środki na ten cel będą pochodzić z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tegorocznym budżecie miasta na ochronę zabytków zarezerwowano jedynie 20,5 tys. złotych. Tak skromne wydatki tłumaczono koniecznością dokonania oszczędności.

W ostatnich latach świdnicki samorząd wspierał właścicieli obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, udzielając dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. W 2014 roku na ten cel przeznaczono blisko 407 tys. złotych, w 2015 roku było to już ponad 1,8 mln zł, w 2016 roku udzielono dofinansowania na kwotę ponad 1,4 mln zł, a wsparcie w podobnej wysokości przyznano również w roku 2017. Rok później do wnioskodawców trafiło blisko 3 mln złotych, w 2019 roku dotacje wyniosły przeszło 1,1 mln zł, w 2020 roku było to blisko 1,5 mln zł, natomiast rok 2021 przyniósł rekordowe wsparcie w wysokości blisko 3,3 mln złotych.

Zdecydowanie mniejsze środki przyznano w roku 2022, na przestrzeni którego udzielono jednej dotacji w wysokości 150 tys. złotych z przeznaczeniem na interwencyjne roboty zabezpieczające po pożarze kamienicy Rynek 25. Bieżący rok przyniósł dalsze ograniczenie wydatków na ochronę zabytków. Miejscy urzędnicy informowali o tym już w listopadzie ubiegłego roku, przedstawiając projekt budżetu miasta na rok 2023. – To budżet oszczędnościowy i bardzo trudny, a wynika to z mniejszych dochodów samorządu i zwiększających się wydatków bieżących – wskazywała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędy Miejskiego w Świdnicy, wyliczając następnie, co będzie to oznaczało dla mieszkańców. – Miasto oszczędza m.in. na: remontach ulic, remontach chodników, remontach obiektów zabytkowych, bieżących remontach szkół i przedszkoli oraz ich wyposażeniu, sprzątaniu miasta, odśnieżaniu ulic, oświetleniu ulicznym, iluminacjach, krótszym czasie pracy obiektów, m.in. lodowiska. W projekcie budżetu nie ma przewidzianych środków na podwyżki dla pracowników instytucji samorządowych, z wyjątkiem zapowiadanej płacy minimalnej – wskazywała rzecznik.

Ostatecznie na ochronę zabytków trafi w tym roku 20,5 tys. złotych. Środki te – zgodnie z materiałami budżetowymi udostępnionymi przez świdnicki magistrat – zostaną przeznaczone na: 1) opracowanie opisu historycznego dotyczącego klasztoru Franciszkanów, który umieszczony zostanie na tablicy informacyjnej przy planowanej ekspozycji gotyckiego epitafium na murze przy ulicy Franciszkańskiej; 2) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; 3) wykonanie projektu ekspozycji i ekspozycję odrestaurowanych dwóch gotyckich maszkaronów – reliktów dawnej wieży ratuszowej; 4) inne interwencyjne prace konserwatorskie. Nie przewidziano udzielania dotacji na remont zabytków.

Nie oznacza to jednak, że właściciele zabytkowych kamienic oraz innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków pozbawieni zostaną jakiegokolwiek wsparcia finansowego przy remontach. Świdnicki magistrat ogłosił niedawno nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Środki na ten cel pochodzić będą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach którego wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację wynoszącą nawet do 98% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3,5 mln złotych.

Jak starać się o rządową dotację?

Warunki udziału w naborze są następujące:

  1. wniosek może złożyć każdy, kto posiada prawo do dysponowania zabytkiem (własność lub inna forma władania);
  2. zabytek będący przedmiotem wniosku musi być wpisany do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy;
  3. złożenie wstępnego, poprawnie opracowanego wniosku, na obowiązującym formularzu wraz z obowiązującymi dokumentami określonymi w formularzu, w formie papierowej;
  4. kwota dotacji określona we wniosku może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (treść przepisów dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego);
  5. posiadanie środków na udział własny w wysokości minimum 2% wartości zadania.

Wnioski nie spełniające wymienionych warunków lub takie, które wpłyną po terminie naboru będą odrzucone. Oceny wniosków dokonywać będzie komisja powołana przez prezydent Świdnicy, która dokona oceny formalnej (spełnienie warunków udziału w naborze) i merytorycznej (ocena kryteriów wyboru). W kryteriach wyboru znalazły się: 1) bardzo zły stan techniczny zabytku; 2) wartość historyczna, naukowa lub artystyczne zabytku; 3) publiczna dostępność zabytku. Spośród złożonych wniosków wybranych zostanie sześć, które uzyskają najwyższą ocenę formalną i merytoryczną. Zostaną one następnie przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego operatorem rządowego programu, a po ich zatwierdzeniu oraz udzieleniu wstępnej promesy, wybrani w ramach naboru beneficjanci będą mogli wystąpić o udzielenie finansowego wsparcia do Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2023 roku, do godziny 15.15 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego), w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pok. 1a) –  w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wstępny wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaadresowanych:

Urząd Miejski w Świdnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków
ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica.

Wybrani wnioskodawcy zawiadomieni zostaną niezwłocznie o wyborze zadania do programu i zobowiązani będą do przesłania wniosków złożonych w formie papierowej pocztą e-mail na adres: [email protected] z tytułem e-maila „Wstępny wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”. Szczegółowych informacji udzielają: Barbara Sawicka – Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (tel. 74 856 28 85), Barbara Starke – Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego (tel. 74 856 29 65) – informują miejscy urzędnicy. Formularz wniosku wstępnego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

informacje o naborze wniosków na podstawie komunikatu Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Poprzedni artykułSprawdź stan mieszkalnictwa we Wrocławiu
Następny artykułPomysł na prezent? Karta podarunkowa