Strona główna 0_Slider Świdnicki szpital na finansowym minusie. Konieczne będą oszczędności, ale też inwestycje

Świdnicki szpital na finansowym minusie. Konieczne będą oszczędności, ale też inwestycje

0

Dążenie do obniżenia wydatków, optymalizacja kosztów funkcjonowania oddziałów szpitalnych, uruchomienie pododdziału ginekologii onkologicznej, utworzenie oddziału rehabilitacji, a także rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – to najważniejsze kierunki działań wyznaczone w programie naprawczym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Program ma być odpowiedzią na bieżącą sytuację finansową medycznej placówki. Szpital zakończył miniony rok stratą w wysokości ponad 7,8 mln złotych. Prognoza na ten rok jest jeszcze gorsza.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy od lat konsekwentnie poszerza i zwiększa zakres usług medycznych i podnosi ich jakość, prowadzi racjonalną i oszczędną gospodarkę finansową, korzysta ze środków unijnych i różnych form pozyskiwania dodatkowych funduszy. Takie działania znajdują odzwierciedlenie w sytuacji finansowej naszej jednostki, która jako jedna z niewielu, prowadząc działalność szpitalną niezmiennie od 2012 roku zachowuje pełną płynność finansową oraz nie posiada wymagalnych zobowiązań. Utworzenie nowych oddziałów, poradni i pracowni oraz poszerzenie zakresów już działających oddziałów wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, zwiększyło bowiem dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie. Pozwoliło także na pozyskanie nowych źródeł finansowania, a dzięki racjonalnemu wykorzystaniu pomieszczeń szpitala – zmniejszenie kosztów stałych pozostałych komórek – wskazuje Grzegorz Kloc, dyrektor SP ZOZ w Świdnicy, omawiając sytuację placówki w programie naprawczym na lata 2022-2024.

Jak wskazuje dyrektor, od 2012 do 2018 roku jednostka bilansowała ponoszone koszty i przychody działalności. W roku 2020 wystąpiła strata w wysokości 3 mln 904 tys. złotych, a w roku 2021 w wysokości 7 mln 862 tys. złotych. W prognozie finansowej na najbliższe lata szacuje się, że Zespół zamknie rok 2022 stratą netto w wysokości ponad 9 mln 200 tys. złotych, na koniec 2023 roku wystąpi strata rzędu 6 mln 919 tys. złotych, a w roku 2024 będzie to blisko 5 mln 264 tys. złotych.

Co było przyczyną pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitala? Oprócz niestabilnej polityki finansowania świadczeń medycznych oraz finansowania nieadekwatnego do potrzeb, dyrekcja placówki wskazuje m.in. na wzrost wydatków na wynagrodzenia i brak zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel, wysokie koszty utrzymania zasobów szpitalnych i nieruchomości, wysoki koszt leków i materiałów medycznych, problemy z egzekwowaniem należności od pacjentów nieubezpieczonych i cudzoziemców, podwyżkę cen towarów, ograniczenie pracy szpitala w związku z pandemią COVID-19, a także konieczność spłaty zaliczek w wysokości około 4,5 mln złotych przekazanych przez NFZ na zapewnienie ciągłości pracy szpitala podczas pandemii – co przy jednoczesnym zaleceniu wstrzymania przyjęć oznaczało brak możliwości generowania przychodu. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi w raporcie, w 2020 roku w wyniku ograniczeń pandemicznych liczba pacjentów leczonych w SP ZOZ Świdnica spadła o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast średni pobyt w szpitalu wydłużył się o około 7%.

Wyżej wymienione czynniki są w ogromnej części niezależne od szpitala, jednakże w celu utrzymania jakości i ciągłości świadczonych usług medycznych należy podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do stabilizacji i poprawy sytuacji finansowej. (…) W latach następnych w celu poprawy kondycji ekonomicznej i jakości świadczonych usług dyrekcja SPZOZ Świdnica zamierza skupić się na: stworzeniu możliwości zwiększenia przychodów jednostki, racjonalizacji kosztów funkcjonowania, podnoszenia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług – stwierdził dyrektor Kloc. Zgodnie z programem naprawczym, na lata 2022-2024 przewiduje się:

  • Realizować politykę zarządzania opartą na szczegółowej kontroli kosztów i wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych, dążyć do obniżania i eliminowania tam gdzie jest to możliwe kosztów działalności SPZOZ. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty związane ze zużyciem materiałów i energii oraz usług obcych.
  • Utrzymać strukturę już funkcjonujących oddziałów szpitalnych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ich funkcjonowania. Szczegółowej analizy wymagają koszty ponoszone w oddziałach, które obecnie generują ujemne wyniki finansowe oraz koszty ośrodków usługowych, które w sposób pośredni obciążają działalność oddziałów szpitalnych.
  • Dążyć do rozszerzenia działalności oddziałów zabiegowych o wykonywanie procedur w zakresach „poza ryczałtowych”, które to zabiegi NFZ finansuje odrębnie. Szczególnie dotyczy to procedur objętych pakietem onkologicznym i innych związanych z operacjami onkologicznymi tak z zakresu chirurgii jak i ginekologii.
  • Podjąć próbę uruchomienia i uzyskania finansowania pododdziału ginekologii onkologicznej.
  • Uruchomić pełny potencjał OAilT [Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – red.], przy spełnieniu wszystkich norm sprzętach i kadrowych. Poprzez zakupy niezbędnego sprzętu medycznego uzyskać możliwość rozliczania wg II stopnia referencyjności co przekłada się na ok. 15% zwiększenie przychodów.
  • Dążyć do wybudowania na terenie szpitala „Latawiec” budynku, do którego mógłby być przeniesiony z Żarowa oddział reumatologiczny, a w szpitalu w Żarowie uruchomić oddział rehabilitacji dla pacjentów po zawałach serca, udarach mózgu i zabiegach ortopedycznych. W ten sposób zapewniona zostanie kompleksowa obsługa pacjentów szpitala. Alternatywnym rozwiązaniem jest uruchomienie tego oddziału w Świdnicy
  • Dążyć do uzyskania środków finansowych i przeprowadzenia rozbudowy SOR [Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – red.]”.

Realizacja wymienionych powyżej celów pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez SPZOZ Świdnica usług medycznych, przy jednoczesnej poprawie sytuacji finansowej. Utrzymanie istniejącej już struktury oddziałów szpitalnych przy jednoczesnym rozszerzeniu działalności o wyżej wymienione specjalności pozwoli Zespołowi, uwzględniając strukturę oddziałów najbliższych szpitali, na pełne zaspokojenie świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego (165 000 osób) oraz całej obsługiwanej populacji, którą szacujemy na 400 000 osób – zaznaczył dyrektor.

Program naprawczy dla SP ZOZ został zatwierdzony został podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Świdnickiego. Potrzeba jego przyjęcia wynikała z przepisów ustawy o działalności leczniczej, które zobowiązują dyrektora podmiotu leczniczego do przygotowania programu naprawczego w przypadku wystąpienia straty netto. – Program stanowi uaktualnioną wersję programów z 2020 i 2021 roku. W przeważającej części jest z nimi tożsamy, ponieważ wszystkie działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej i jakości świadczonych usług pozostają aktualne. Niestety, ograniczenia covidowe z 2021 roku oraz pierwszego kwartału bieżącego roku uniemożliwiły realizację przyjętych w poprzednim programie założeń i przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej jednostki. Dodatkowo, ustawowa regulacja płacy minimalnej w ochronie zdrowia i związana z tym zmiana sposobu finansowania świadczeń przez NFZ powoduje, że realne rozpoczęcie realizacji celów zakładanych w planie może nastąpić najwcześniej w 2023 roku – wyjaśniała Agata Steczko-Szymańska, dyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Za przyjęciem programu naprawczego głosowało 23 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSenior potrzebujący pomocy medycznej, parkowanie na pasach i nietrzeźwy, który był poszukiwany. Interwencje straży miejskiej
Następny artykułOd drzwi do drzwi, czy na zaproszenie? Jak w tym roku będzie wyglądać kolęda?