Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Uczcili Święto Niepodległości. Zasłużeni mieszkańcy uhonorowani, druhowie odznaczeni

Uczcili Święto Niepodległości. Zasłużeni mieszkańcy uhonorowani, druhowie odznaczeni [FOTO]

0

Patriotyczna uroczystość zorganizowana z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Gminy Świdnica” oraz „Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.

10 listopada w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy odbyły się gminne obchody upamiętniające 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W podniosłym, pełnym dumy i rozmyśleń o obecnej sytuacji na świecie nastroju, zebrani goście mogli obejrzeć patriotyczny występ pod nazwą „Polskie drogi do Niepodległości”, przypominający o najważniejszych dla polaków fragmentach historii, pełnym wzruszeń. Na scenie nie zabrakło także występów artystycznych zespołów: „Rozśpiewane Dzieciaki Gminy Świdnica”, „Ale Babki” i Kapeli Zdzicha – relacjonuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Świdnica”, które przyznano Jadwidze Generowicz, Lucynie Mroczek oraz Kazimierzowi Korcie. Z kolei Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, nadawanym za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej, uhonorowani zostali Józef Kogut oraz Piotr Kulak.

Zasłużeni dla Gminy Świdnica:

Jadwiga Generowicz – od 41 lat związana ze środowiskiem wiejskim, przez okres 38 lat mieszkanka Pszenna (w gminie Świdnica), absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku historia oraz studiów podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie – Menedżer w Oświacie, matka dwóch synów Piotra i Michała.

W latach 1981-2000 pełniła funkcję dyrektora Przedszkola w Pszennie, gdzie stworzyła optymalne warunki opieki uczęszczającym do przedszkola dzieciom, upowszechniając skuteczne rozwiązania w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Od drugiej połowy lat 80., z przerwą w latach 1988-1993 bierze czynny udział w pracach Rady Sołeckiej sołectwa Pszenna, m.in. w planowaniu oraz organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, zarówno w sołectwie jak również na terenie gminy Świdnica. Bardzo duży wkład wnosi w merytoryczną pracę Rady Sołeckiej , przy planowaniu i realizacji kolejnych funduszy soleckich, pracach na rzecz estetyki sołectwa Pszenno, organizacji zebrań wiejskich, a także kolejnych wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Od stycznia 2001 r. związana jest pracą w samorządzie gminnym. Przez 6 lat zajmowała stanowisko dyrektora nowo utworzonej jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Zespołu Oświaty. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii rozwoju gminnej oświaty, organizacji bezpiecznych dowozów, jest współautorem pierwszego Programu Oświatowego Gminy Świdnica, uczestniczyła też w tworzeniu Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Świdnicy. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza gminy Świdnica. Od 2005 roku jest koordynatorem gminnych dożynek oraz uroczystości gminnych: „Święta Niepodległość, gminnej wigilii. Uroczystości te cieszą się dużym uznaniem środowiska i władz samorządowych. Podejmuje wiele działań promujących sołectwo i gminę, jest współautorem questu – edukacyjnej gry terenowej w Pszennie – Śladami Cukrownika”.

Potrafi skutecznie wprowadzać swoje pomysły w rozwój sołectwa i gminy. Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa Pszenna i gminy Świdnica daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których sukcesywnie stara się włączyć do współpracy. Jest osobą, która zawsze służy radą i pomocą innym. Jej priorytetem w działaniu samorządowym jest aktywizowanie mieszkańców wsi w kierunku rozwoju i estetyki, nowoczesna oświata, wspieranie przedsiębiorczości kobiet, zwiększenie aktywizacji społecznej młodzieży, współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Klubami Seniora, stowarzyszeniami. Jej motto to „praca z ludźmi i dla ludzi”.

Uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami: „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Złotą Odznaką ZNP”, „Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych” i „Brązową Odznaka Honorowa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS”. Nieoceniona pomoc mieszkańcom, wieloletnie zaangażowanie i aktywność społeczna pani Jadwigi Generowicz zasługuje na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Lucyna Mroczek – mieszkanka Lutomi Dolnej od 1957 r., radna VII i VII kadencji, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Oświaty oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z wykształcenia ekonomistka, a z zamiłowania ogrodniczka i rolniczka. Od 10 lat aktywnie pracuje w Kole Gospodyń Wiejskichw Lutomi Dolnej, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącej koła. Jest inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych, festynów i imprez środowiskowych w sołectwie i gminie. Na uwagę zasługuje aktywny udział w dożynkach gminnych, prezentacjach stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych w gminie, powiecie i województwie, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Jest współautorką questu kulinarnego „Szlakiem Lutomskich Smaków”, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

Lucyna Mroczek nawiązuje współpracę z innym kołami gospodyń wiejskich, uczestniczy we wspólnych uroczystościach a równocześnie prezentuje swój dorobek kulinarny i tradycje kulturowe. Aktywność społeczną i chęć współdziałania z ludźmi zaszczepiła w niej mama, pani Zofia Ludwiczak oraz maż Stanisław, którego przez 16 lat wspierała w pracy sołtysa wsi Lutomi Dolna.

Swoim zapałem i chęcią działania zachęca mieszkańców do współpracy i udziału w realizacji projektów i rozwoju życia kulturalnego we wsi, często użyczając swojego gospodarstwa. Pani Lucyna cieszy się uznaniem i zaufaniem w środowisku i gminie, znana jest ze swojej życzliwości i bezinteresowności. Zawsze znajduje czas na pomoc, tym którzy tej pomocy potrzebują. Zaangażowanie pani Lucyny Mroczek, jej praca i aktywność w sołectwie i gminie, pomoc mieszkańcom zasługują na nadanie tytuły „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Kazimierz Korta – mieszkaniec Pszenna od 1963 roku. Długoletni członek rady sołeckiej sołectwa Pszenno, radny VII i VIII kadencji, członek trzech komisji stałych w Radzie Gminy Świdnica: Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Od 1986 r. prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Aktywnie wspiera rolników z gminy Świdnica w kierunku modernizacji i rozwoju rolnictwa. Podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju sołectwa, jego estetyki i poprawy warunków życia mieszkańców. Bierze czynny udział w przygotowaniu oraz organizacji wielu wydarzeń kulturalnych w sołectwie. Są to spotkania seniorów dożynki parafialne i gminne, jarmark wielkanocny, dzień dziecka, wspólne kolędowanie mieszkańców oraz wiele różnych jubileuszy, uroczystości, wydarzeń i festynów środowiskowych oraz parafialnych. Wydarzenia te cieszą się uznaniem wśród społeczności lokalnej. Na wyróżnienie zasługuje wspierania organizacji działających w Pszennie: Klubu Seniora”, KGW, Stowarzyszenia Aktywne Pszenno, Zespołu Śpiewaczego „A to Heca”, Klubu Sportowego.

Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące środowiska i sołectwa daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy. Należy docenić duży wkład pana Kazimierza w merytoryczną pracę Rady Sołeckiej, planowanie i realizację kolejnych funduszu sołeckich, organizację zebrań wiejskich. Jego dewizą życiową jest „pomoc mieszkańcom gminy i sołectwa”. Dzięki staraniom pana Kazimierza Korty i systematycznej pracy w środowisku mieszkańcom żyje się łatwiej a estetyka wsi w ostatnich latach uzyskała wysoką jakość. Pan Kazimierz Korta cieszy się uznaniem i zaufaniem w środowisku. Praca, zaangażowanie na rzecz gminy i środowiska zasługuje na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica”.

Uhonorowani Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

Druh Józef Kogut wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach w wieku 18 lat, w 1974 r. W latach 1986-1989 był jednym z pomysłodawców budowy remizy strażackiej w Nowicach, na następnie aktywnie uczestniczył w realizacji jej budowy. Będąc prezesem jednostki OSP aktywnie zabiega o jej włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co ostatecznie udaje się w 1994 r. Zakup samochodów marki VOLVO i MAN dla rodzimej jednostki a także ufundowanie sztandaru w 1995 r. odbyły się również z zaangażowaniem druha Józefa. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy. Znajduje też czas na udział w ruchu Ludowych Zespołów Sportowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz młodzieży, środowiska i sportu. Miłośnik jednośladów, czego wyrazem jest jego zaangażowanie w wyścigach kolarskich, jakie każdego roku odbywają się w gminie Jaworzyna Śląska. W lutym 2022 r. zarząd jednostki OSP w Nowicach wystąpił z wnioskiem do władz Związku o wyróżnienia Józefa Koguta Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Druh Piotr Kulak to wieloletni strażak ochotnik, działacz społeczny oraz propagator lokalnej historii. Od 40 lat działa w ochotniczym pożarnictwie. Do nowo utworzonej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wstąpił w macierzystej jednostce OSP Buraktów w wieku zaledwie 12 lat. Na początku lat 90.tych wraz z zarządem jednostki czynił staranie o pozyskanie pierwszego samochodu w historii OSP Burkatów. Za zaangażowanie w ratowanie mienia i życia ludzi podczas powodzi w 1997 r. został odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Zaangażowany w odbudowę remizy strażackiej oraz zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Podczas swoich 4 kadencji zasiadał również w zarządzie gminnym, gdzie pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu gminnego.

Od lat 90. druh Piotr Kulak zasiada również w radzie sołeckiej. Jest członkiem odnowy wsi Burkatów oraz stowarzyszenia rozwoju i promocji wsi Burkatów. Jest twórcą oraz moderatorem strony internetowej poświęconej wsi Burkatów. Za swoją działalność na rzecz wsi oraz gminy Rada Gminy nadała druhowi tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica. Jego pasją jest lokalna historia. Należy do Sowiogórskiego Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego. Swoją pasją zaszczepia mieszkańców wsi oraz gminy organizując rekonstrukcje „Bitwy pod Burkatowem”. Z jego inicjatywy powstała gra terenowa o tej właśnie bitwie. Mając na uwadze wieloletnie zasługi przyznaje się druhowi Piotowi Kulakowi odznaczenie Złoty Znak Związku OSP RP.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykuł104. rocznica odzyskania niepodległości. Rekonstruktorzy pojawili się na świdnickim Rynku [FOTO/VIDEO]
Następny artykułPobiegli dla Niepodległej Polski! [172 ZDJĘCIA]