Strona główna 0_Slider Świdniccy urzędnicy będą szukać śmieciowych kombinatorów. Co będzie sprawdzane?

Świdniccy urzędnicy będą szukać śmieciowych kombinatorów. Co będzie sprawdzane?

0

Między innymi z wnioskami o dodatek węglowy oraz świadczeniami 500+ porównywane będą deklaracje śmieciowe złożone przez mieszkańców Świdnicy. – Robimy to po to, aby wykryć nieprawidłowości i osoby unikające wnoszenia opłat ze wywóz odpadów – tłumaczy wiceprezydent Krystian Werecki. Świdniczan wnoszących opłaty może z kolei czekać podwyżka stawek za wywożenie śmieci. Projekt w tej sprawie trafił do Rady Miejskiej.

Ostatnia podwyżka opłat została przyjęta przez Radę Miejską w Świdnicy w kwietniu 2021 roku. Obecnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy muszą płacić 29 złotych miesięcznie od osoby, natomiast podwyższona stawka za niewywiązanie się z obowiązku segregowania odpadów wynosi 87 złotych. Decyzję w sprawie kolejnej podwyżki opłat świdniccy radni będą podejmować podczas najbliższego posiedzenia, które zostało zwołane na 25 listopada 2022 roku.

Zgodnie z zaproponowanymi stawkami opłat, od 1 stycznia 2023 roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych miałaby wynosić 35 złotych za osobę. W górę ma też pójść miesięczna opłata w przypadku niewywiązania się z obowiązku segregowania odpadów, która miałaby wynosić 105 złotych za osobę. – Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdnicy spowodował konieczność zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona stawka opłaty od mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu – tłumaczy Krystian Werecki, wiceprezydent Świdnicy.

Kosztowny wywóz śmieci

Już pod koniec września wiceprezydent sygnalizował, że dokonanie podwyżek opłat ponoszonych przez mieszkańców będzie konieczne z uwagi na wyższe koszty odbioru śmieci. To właśnie dwa miesiące temu świdnicki magistrat rozstrzygnął zamówienia na wywóz śmieci z terenu wszystkich trzech sektorów, na które podzielone jest miasto. Podpisano wówczas umowy z Zakładem Oczyszczania Miasta, któremu powierzono sektor I i III, a także z firmą Eneris, której przypadł sektor II. Roczne wydatki na wywóz odpadów pochłoną niemal 25 mln złotych, a więc blisko cztery miliony więcej niż planowali miejscy urzędnicy.

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przeprowadzonych we wrześniu 2022 roku na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych wpłynęły na kształt nowej stawki. Wzrost kosztów paliwa, energii elektrycznej, płacy minimalnej oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przyczynił się do wzrostu ceny oferowanej przez wykonawców usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów z trzech sektorów Miasta Świdnica – wskazuje wiceprezydent Werecki.

Jak dodaje, przyjęcie przez radnych uchwały dotyczącej nowych stawek „jest zasadne i niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania systemu, który umożliwi realizację zadań gminy zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Urzędnicy biorą się za szukanie kombinatorów

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy już teraz przystąpili do weryfikacji danych zawartych w złożonych deklaracjach śmieciowych. – Prowadzona obecnie akcja jest elementem weryfikacji deklaracji śmieciowych złożonych przez mieszkańców Świdnicy. Chcemy sprawdzać poprawność tych deklaracji nie tylko na podstawie danych meldunkowych, ale również w oparciu o inne dokumenty na przykład te uprawniające do pobierania świadczenia 500+, rachunki za wodę i ścieki, czy też wnioski o dodatek węglowy. Robimy to po to, aby wykryć nieprawidłowości i osoby unikające wnoszenia opłat ze wywóz odpadów – wyjaśnia wiceprezydent Werecki.

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie płacili za wywóz odpadów lub złożona przez nich deklaracja śmieciowa nie odpowiada rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, będą musieli liczyć się z konsekwencji po złożeniu poprawnej deklaracji – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu. – Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ww. przepisach nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny” – przypomina Dzwonkowska.

W deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarujemy liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. Dane zawarte w złożonych deklaracjach będą weryfikowane z liczbą osób zgłoszonych we wniosku o dodatek węglowy. Przypominamy, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni – odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana – informuje rzecznik Urzędu Miejskiego.

Tylko 46 tysięcy świdniczan? Spora różnica między deklaracjami śmieciowymi a danymi meldunkowymi

Zgodnie z zaprezentowaną przeszło pół roku temu „Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2021 roku”, kolejny rok z rzędu w Świdnicy wystąpiła znaczna różnica między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji śmieciowych, na podstawie których wnoszone są opłaty za wywóz odpadów.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła ogółem 52 587 osób, z czego 51 437 było zameldowanych na pobyt stały, a 1150 na pobyt czasowy. Inaczej przedstawiały się jednak dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 46 402. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 6185 osób – wyliczono w urzędniczym opracowaniu.

Jak wskazywali miejscy urzędnicy, w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, w roku 2018 – 7963 osoby, w roku 2019 – 7868 osób, a w roku 2020 – 7246 osób. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że różnica pomiędzy danymi meldunkowymi, a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby danych w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – tłumaczyli urzędnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułObywatelski projekt ustawy o in vitro. Zbiórka podpisów także w powiecie świdnickim
Następny artykułŚwidniczanie dostaną po kieszeni? Szykują się kolejne podwyżki od nowego roku