Strona główna 0_Slider Prezydent Świdnicy z absolutorium. Opozycja mówi o błędach i zaniechaniach. „W szkolnej...

Prezydent Świdnicy z absolutorium. Opozycja mówi o błędach i zaniechaniach. „W szkolnej skali byłoby to 4-” [FOTO]

0

Mimo że ubiegły rok był rokiem niezwykle trudnym, bo ciągle jeszcze byliśmy w okresie COVID-u i wiele naszych działań było skierowanych na zabezpieczenie zdrowia mieszkańców, to budżet wykonaliśmy dobrze i realizowaliśmy też wszystkie zadania, jakie założyliśmy sobie rok wcześniej – podkreślała w piątek prezydent Beata Moskal-Słaniewska, prezentując raport o stanie miasta. Rada Miejska w Świdnicy, przy sprzeciwie radnych Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości, udzieliła prezydent wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2021 rok.

Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 24 mln 183 tys. złotych, przy planowanym deficycie w kwocie przeszło 12 mln 138 tys. złotych. W 2021 roku dochody miasta wyniosły ponad 347 mln 534 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe sięgnęły przeszło 323 mln 351 tys. złotych, z czego na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, przeznaczono ponad 63 mln 725 tys. zł.

W raporcie o stanie Świdnicy w 2021 roku, który został przedstawiony 24 czerwca podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Świdnicy, wyliczono, że wśród największych inwestycji realizowanych lub rozpoczętych przez miasto znalazły się: I etap przebudowy alei Niepodległości (blisko 5 mln 874 tys. zł), przebudowa ulicy Polna Droga (8 mln 640 tys. zł), remont fragmentu ulicy Władysława Sikorskiego (ponad 2 mln 986 tys. zł), przebudowa basenów odkrytych przy ulicy Śląskiej (ponad 35 mln zł), rewitalizacja Parku Młodzieżowego (blisko 3 mln 818 tys. zł) oraz odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w tym parku (ponad 1 mln 268 tys. zł), modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3,5,7 (1 mln 700 tys. zł).

W 2021 roku do budżetu Gminy Miasta Świdnica wpłynęło ponad 89 mln zł ze środków zewnętrznych. To rekordowe wartości pozwalające na realizację wielu zadań, szczególnie infrastrukturalnych. Pieniądze pochodziły, m.in., z funduszy Unii Europejskiej (w tym projekty rewitalizacji przestrzenno-społecznej miasta, turystyki, kultury, pomocy społecznej, ekologii), dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz ze wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wyliczono w raporcie o stanie miasta.

Zadłużenie Świdnicy na koniec roku 2021 wyniosło blisko 115 mln 585 tys. zł, na które składały się kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne w kwocie niemal 114 mln 712 tys. zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę ponad 15 mln 709 tys. zł. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 13 mln złotych. – Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki – zaznaczyła Ewelina Kruk-Florkowska, przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w wydanej przez RIO opinii dotyczącej przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Świdnicy za 2021 rok.

W sprawie przedłożonego przez prezydent Świdnicy sprawozdania z wykonania budżetu RIO wydało opinię pozytywną. Pozytywna była również ocena komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, jednak przyjęciu stanowiska w tej sprawie towarzyszyły kontrowersje. Pierwsze głosowanie zakończyło się patem – trzech radnych było „za”, a trzech było „przeciw”. W tej sytuacji przewodniczący komisji Wiesław Żurek przerwał obrady i zarządził dwudniową przerwę. Po wznowieniu obrad radca prawny doradził przeprowadzenie reasumpcji głosowania. Tak też się stało – przy sprzeciwie opozycyjnych radnych, którzy odmówili udziału w powtórnym głosowaniu – a komisja wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu oraz rekomendowała udzielenie absolutorium prezydent Świdnicy.

Za udzieleniem prezydent Świdnicy wotum zaufania głosowało 14 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), a 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik). Taki sam był wynik głosowania Rady Miejskiej nad udzieleniem prezydent Świdnicy absolutorium: swoje poparcie wyraziło 14 radnych, a 9 było przeciw. Stanowiska poszczególnych klubów zamieszczamy poniżej.

W dyskusji nad raportem o stanie Świdnicy za 2021 rok nie wziął udziału ani jeden mieszkaniec Świdnicy. By móc w niej uczestniczyć, osoby chętne musiały zebrać 50 podpisów poparcia.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Stanowiska klubów w sprawie udzielenia absolutorium

Stanowisko klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej

W 2021 roku dochody miasta wyniosły 347 534 487 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 301 418 632 zł i dochody majątkowe 46 115 855 zł. Wydatki miasta zamknęły się w kwotę 323 351 450 zł, w tym wydatki bieżące to 259 625 951 zł, zaś wydatki majątkowe, czyli inwestycje, to 63 725 498 zł.

Pozytywnie oceniamy korektę polityki finansowej w naszym mieście oraz fakt, że w 2021 nie było deficytu w budżecie, za to wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 24 183 037 zł. Jako Radni Klubu Wspólnoty Samorządowej wielokrotnie wskazywaliśmy na konieczność wydatkowania środków budżetowych w sposób oszczędny, racjonalny i celowy.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że wiele zrealizowanych inwestycji w ostatnim czasie nie miało charakteru strategicznego z perspektywy funkcjonowania i komunikacji w naszym mieście. Jest to jeden z naszych podstawowych zarzutów, jakie kierujemy do rządzących naszym miastem. Brakuje inwestycji umożliwiających swobodną komunikację, stan dróg w mieście pozostawia wiele do życzenia, a zakorkowane ulice dają się we znaki mieszkańcom Świdnicy o różnych godzinach. Co więcej te inwestycje drogowe, które zostały podjęte często są to robione w tempie wysoko niezadowalającym, a to dodatkowo paraliżuje komunikacje w naszym mieście. Nie można tych problemów nie zauważać, pomijać i czekać, aż same się rozwiążą – bo same się nie rozwiążą.

Lista zaniechań i zarzutów jest długa, ale zanim o nich to chcielibyśmy również docenić realizowane inwestycje. Wśród nich chcielibyśmy wspomnieć o rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Doceniamy, że na to zadanie pozyskano dofinansowanie. Szkoda tylko, że wielu z posadzonych roślin nie można w parku zobaczyć, gdyż wysoka trawa w parku je zarasta.

Warto także wspomnieć o remoncie podwórek miejskich czy dróg przy ul. Polnej i Al. Niepodległości. Były to inwestycje, o których znaczeniu mówiliśmy w poprzedniej kadencji oraz był to jeden z elementów naszych pomysłów na Świdnicę.

Mówiąc o inwestycjach, nie możemy pominąć Basenu Odkrytego – najważniejszej inwestycji w tej kadencji. Basen ten z pewnością będzie dobrym miejscem na czas wakacji dla rodzin z dziećmi. Jako klub byliśmy zwolennikami innego rozwiązania niż budowa wyłącznie basenu odkrytego. Uważaliśmy i nadal uważamy, że środki te można było przeznaczyć na budowę kompleksu basenu zakrytego i odkrytego, który mógłby funkcjonować przez cały rok. W tym miejscu należy przypomnieć historię tej inwestycji. Już w listopadzie 2016 r jako Rada Miejska podjęliśmy uchwałę, na mocy której Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. Od tego czasu ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem. Kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu od 2017 roku wyniosła około 1 mln zł. Takie zabieranie się do tego tematu sprawiło, że Świdniczanie przez kilka lat nie mogli korzystać z otwartego basenu w trakcie wakacji. Przyczyną tego nie była także pandemia, lecz fatalny stan w jakim znajdował się obiekt. Dobrze, że obiekt zostaje w końcu udostępniony mieszkańcom i mamy nadzieję, że chociaż w okresie wakacyjnym będzie cieszył grono mieszkańców. Jako słabość odbieramy również fakt, że nie udało się pozyskać dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel. Podsumowując temat związany z budową basenu odkrytego uważamy za tę kwotę lub niewiele większą można było wybudować basen, który funkcjonowałby przez cały rok, nie tylko przez okres wakacyjny. Cieszymy się, że po tylu latach nieudolnego zabierania się do tematu przebudowy w końcu obiekt będzie otwarty dla mieszkańców. Brakuje nam także informacji związanych z kosztami jego funkcjonowania. Jako poważne zastrzeżenie postrzegamy również brak uzyskania dofinansowania na ten cel.

Kwestia pozyskiwania środków jest osobnym temat, który wymaga rozwinięcia. Uważamy, że postawa i zachowanie prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej jest przyczyną nieskutecznego pozyskiwania środków dla naszego miasta. Dostrzegamy jak okoliczne gminy m.in. Gmina Świdnica, Strzegom, Świebodzice, Marcinowice czy Jaworzyna Śląska pozyskują środki. Powiecie Państwo, że to kwestia wybiórczego rozdawania środków publicznych do poszczególnych gmin… Jak zatem postrzegać pozyskiwanie środków przez miasto Wałbrzych np. na budowę obwodnicy w kwocie 300 milionów złotych czy ostatnio blisko 40 milionów na remont stadionu Górnika Wałbrzych. Brak dialogu i skutecznego zabiegania o środki zewnętrzne jest jedną z największych porażek Prezydent Miasta. Pozostawanie w tej bańce i powielanie tezy, że wszelki brak środków jest winą rządu odbywa się wyłącznie kosztem mieszkańców Świdnicy – co jak już wcześniej zauważyłem widoczne jest np. na naszych ulicach.

Przechodząc do kwestii społecznych chciałbym zwrócić uwagę na wydarzenia organizowane w naszym mieście. Doceniamy imprezy, mające na celu integrację mieszkańców jak np. pikniki na OSIRZE czy imprezy w Parku Centralnym. Uważamy, że działania te pozytywnie wpływają na integrację mieszkańców. Wydarzeniem, które wpisało się w tradycję naszego miasta były Dni Świdnicy. Był to wyjątkowy czas dla mieszkańców i powinniśmy wrócić z ich formułą oraz otwartymi koncertami dla mieszkańców. Świdnica powinna być miastem ambitnym oraz na tyle ważnym na mapie Polski, by taka impreza odbywała się w naszym mieście. Widzimy wiele obszarów, z których można byłoby pozyskać środki na organizację tej imprezy. M.in. poprzez likwidację kongresu turystyki, który nie w żadnym stopniu nie przekłada się na wzrost turystów w naszym mieście.

Władze miasta szczycą się, gdy któreś z mediów napisze lub stworzy materiał o Świdnicy. Ale szanowni Państwo poprzez takie imprezy jak Kongres Turystyki Świdnica powinna stawać się ważnym punktem na mapie turystycznej Dolnego Śląska i nasze miasto powinna być promowane regularnie poprzez ten instrument. Niestety przekaz o atrakcyjności naszego miasta jest kierowany wyłącznie do jego mieszkańców, co nie zwiększa ilości turystów w naszym mieście. Myślę, że ta turystyka prezydencka uprawiana przez Panią Prezydent mogłaby przełożyć się właśnie na ten cel, a nie wyłącznie na swoją autopromocją i budowanie relacji towarzyskich z innymi samorządowcami na kongresach i spotkaniach. Przynajmniej w tym aspekcie byłby jakiś pożytek dla Świdnicy. Oszczędności można byłoby szukać także poprzez zmniejszenie etatów w jednostkach administracji publicznej m.in. w Bibliotece Miejskiej. Proszę zwrócić uwagę na koszt wytworzenia gazety miejskiej, w której przeczytamy wyłącznie o paśmie sukcesów. To nie tylko druk 15 tys. egzemplarzy co 2 tygodnie ale również 3 etaty stworzone wyłącznie do tego celu.

Podsumowując wystąpienie, dostrzegamy korektę w polityce finansowej naszego miasta, o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Widzimy kilka inwestycji realizowanych w Świdnicy, które będą dobre dla naszego miasta. Wskazaliśmy również na zaniechania i kwestie, które wymagają korekty. Proszę potraktować nasz głos, jako głos doradczy osób, którym zależy na Świdnicy. Trwanie w swojej bańce oraz niedostrzeganie błędnych strategii lub koncepcji ma złe konsekwencje dla naszego miasta. Przemilczanie ich lub wykorzystywanie instrumentów propagandowych może w krótkiej perspektywie jest skuteczne, ale w dłuższej perspektywie tracą na tym mieszkańcy i miasto jako całość.

Jako radni opozycyjni jesteśmy po to, by wskazywać błędy i zaniechanie. Nasz głos jest głosem rozsądku, a skoro wszystkim nam zależy na Świdnicy, to czasem warto wyjść ze swojej bańki i słuchać głosu radnych i mieszkańców. To mieszkańcy w budżecie obywatelskim wskazywali m.in. na potrzebę przebudowy basenu czy remontu parku młodzieżowego w Świdnicy. Wiele innych zadań udało się zrealizować i służą one Świdniczanom. Budżet obywatelski został niestety zlikwidowany. Dlaczego? Obawiamy się, że stało się tak, ponieważ władza myśli, że wie lepiej czego potrzeba mieszkańcom, a przecież miało być „bliżej ludzi”, dlatego budżet obywatelski również musi powrócić do naszego miasta – bo brakuje głosu obywateli, który jest stłumiony tubą propagandową

Doceniamy i dziękujemy za pracę wszystkich urzędników i pracowników w poszczególnych instytucjach miejskich, także w czasie pandemii. Państwa zaangażowanie umożliwia realizację nowych inwestycji, ale także również tych podstawowych, które należą do obowiązku gminy.

Jest wiele obszarów wymagających poprawy w naszym mieście związanych m.in. z infrastrukturą czy komunikacją. Ich przemilczanie jest błędem w skutkach długofalowych. Konsekwencje niewłaściwie prowadzonej obecnie polityki w mieście będziemy niestety odczuwać w kolejnych latach.

Radni Klubu „Wspólnota Samorządowa” nie udzielają absolutorium prezydent Świdnicy Pani Beacie Moskal-Słaniewskiej.

Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Lesław Podgórski

Stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość

Dochody bieżące i dochody majątkowe większe od planu o odpowiednio 106,6% i 123%, wykorzystanie środków kredytowych – 78,8% planu, a wydatki bieżące i majątkowe to odpowiednio 95,8% i 95,3% planu. Możemy stwierdzić, że prawidłowo w stosunku do uchwały budżetowej. Natomiast nie możemy przejść obojętnie obok następujących faktów zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2021 roku:

  1. Wyciąganie zysków ze Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w postaci dywidend (str. 21 sprawozdania) w kwocie 6 mln zł rocznie to brak środków na niezbędne inwestycje i na konieczne remonty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Takie działania pozbawiają ŚPWiK jakichkolwiek szans na inwestycje zmierzające np. do pozyskiwania wody deszczowej w przypadku zdiagnozowanej na Dolnym Śląsku suszy hydrologicznej.
  2. Strona 23 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Razem około 7,5 mln więcej, niż założony w uchwale budżetowej plan. Co oznacza, że hiobowe wieści o ograbianiu samorządów przez rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez zmniejszanie Polakom stawek podatków dochodowych okazały się wyłącznie polityczną hucpą. Wpływy z udziału w podatku dochodowym systematycznie rosną, mimo pandemii i schłodzenia gospodarki w jej efekcie.
  3. Strona 69 – wydatki na urząd miejski w ciągu 9 lat podniosły się (przede wszystkim wydatki na płace i pochodne) z 16,5 do 23,1 mln zł. To 140% wydatków z 2013 roku. Na pewno jest to wzrost w części wynikający z nieuzasadnionego wzrostu zatrudnienia, bo urzędnicy nie zarabiają o 40% więcej w porównaniu z 2013 rokiem.
  4. Strona 76 – jeżeli w promocji mamy pozycję prawie 102 tysiące na kolportaż biuletynu „Moja Świdnica”, to pytanie, ile ta gazetka promująca Panią Prezydent Beatę Moskal-Słaniewską kosztuje w całości, razem z wydatkami biblioteki?
  5. Strona 78 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 500,00 zł; kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 13.009,20 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 74.203,88 zł. Komentarz wydaje się zbędny.
  6. Strona 131-132 – słabe wykonanie pozycji dotyczącej wymiany źródeł ciepła z węglowych na bardziej ekologiczne – niewydane prawie 600 tysięcy. Co jest przyczyną: może to nieudolność w strukturze Aglomeracji Wałbrzyskiej i zawalenie terminów, a może to wina Urzędu Miejskiego i braku odpowiedniej promocji wśród mieszkańców Świdnicy?
  7. Strona 150 – przebudowa basenu letniego w Świdnicy. Niezwykle droga inwestycja. Zapewne, gdyby zliczyć wydatki od początku tej inwestycji, łącznie z kosztami ŚPWiK i wynagrodzeniami w tej kwestii m.in. dla osób przygotowujących postępowania przetargowe, to sięgnie ona kwoty kosztorysowej całorocznego aquaparku, przy czym basen letni nadaje się do użytku maksymalnie przez 2 miesiące roku. Okoliczne gminy – dużo mniejsze od Świdnicy – mają swoje baseny kryte i pływalnie otwarte, to wszystko budowane jest bez takiej męki, jak w Świdnicy i w stosunkowo krótkim czasie.

Kończąc przedstawiamy dwa wnioski:

  • Ponieważ jest tak dobrze z budżetem, to wnioskujemy o bezpłatną komunikację autobusową, wzorując się na przykładzie Lubina. Wpływy z biletów to zaledwie około 2,7 mln złotych, czyli niewiele, w porównaniu np. z dywidendą z .ŚPWiK lub wzrostem wpływów z udziału w podatku dochodowym, a gdyby po stronie wydatków odjąć: koszt drukowania i dystrybucji biletów, w tym zakupu i utrzymania biletomatów, koszt etatów kontrolerów – to ten dochód ze sprzedaży biletów jest w rzeczywistości dużo mniejszy.
  • Drugi wniosek jest taki, by władze miasta na czele z Panią Prezydent zaprzestały dyskredytowania Rządu posądzając go nieudolność czy też grabież samorządów, bo jak wynika z przedłożonego wykonania budżetu najogólniej mówiąc „nie jest źle” a nic nie stało się za przyczyną czarodziejskiej różdżki.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
Przewodnicząca Luiza Nowaczyńska

Stanowisko klub radnych Nowa Nadzieja

Już kolejny raz będziemy decydować o udzieleniu, lub nieudzieleniu absolutorium Prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej i Jej Administracji. Ocena nasza winna opierać się w głównej mierze na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to bada zgodność wykonania budżetu z jego założeniami. Niestety nie można pominąć w tej ocenie pewnych faktów.

Mianowicie w roku 2021 mogliśmy zaobserwować, że interpelacje radnych nie były realizowane, albo były realizowane w znikomym stopniu. Drobne sprawy, z którymi zwracaliśmy się do Prezydent Miasta, były spychane na dalszy plan, ich realizacja była odsuwana w czasie. Dlaczego tak było? Odpowiedź jest raczej prosta. O tym za chwilę.

Budżet na 2021 rok nie był łatwy. Podobnie jak w latach poprzednich, w których zaobserwowaliśmy drastyczne cięcia finansów dla Samorządów, które fundował nam Rząd. Mimo tych cięć, udało się nam uchwalić budżet i go wykonać.

W roku 2021 Świdnica mierzyła się z rosnącymi wydatkami na oświatę, która powinna być finansowana z subwencji oświatowej. Niestety środków z subwencji zabrakło, więc musieliśmy dokładać. Musieliśmy dokładać, mimo że nasze wpływy zostały pomniejszone przez Rząd PiS, który kosztem wpływów z PIT, czyli jednego ze źródeł naszych dochodów, spłaca swoje obietnice wyborcze. W tym roku rządzący przygotowali kolejną obniżkę naszych samorządowych dochodów, obniżając podatki dochodowe, już nie tylko młodym, ale wszystkim. Oczywiście nie ma nic złego w obniżaniu podatków, ale skoro są to pomysły Rządu, to miło by było, gdyby samorządy otrzymały stosowne rekompensaty, w postaci subwencji wynagradzających straty. Tak się nie dzieje. Jako samorządowcy, którzy mają na sercu dobro swojej małej ojczyzny, musimy z przykrością stwierdzić, że w naszej ocenie Rząd PiS dąży do zagłodzenia samorządów, w których nie jest w stanie wygrywać wyborów, żeby doprowadzić do zohydzenia wizerunków swoich oponentów. To ma pokrycie w tym, że w gminach, w których władza samorządowa sprzyja Rządowi, pojawiają się środki na skalę, która nie jest w żaden logiczny sposób adekwatna, do wielkości i potrzeb, a oponentom daję się mierny ochłap z pańskiego stołu. To jest bolesna obserwacja, która powinna wybrzmiewać podczas każdej dyskusji o budżetach gmin.

W tym momencie warto wrócić do powodu odsuwania w czasie realizacji drobnych spraw, o które wnioskowali radni w trakcie roku budżetowego 2021, ale i obecnego. Niedługo po rozpoczęciu kadencji obecnej Rady, wspólnie ustaliliśmy, że możemy pójść jedną z dwóch dróg. Jedna opierała się o realizację drobnych, ale również ważnych spraw, druga opierała się o realizację drobnych spraw w stopniu minimalnym, ale również o zrealizowaniu dwóch inwestycji, na które potrzebne były olbrzymie środki. Realizacja basenu letniego nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie podjęli wówczas decyzji o pójściu drugą drogą. Podobnie nie mielibyśmy możliwości zrealizować przebudowy Polnej Drogi i infrastruktury w jej pobliżu. Dlaczego wspominam te dwie inwestycje? A to dlatego, że były one realizowane wyłącznie ze środków Gminy Miasto Świdnica, bez najmniejszego wsparcia ze strony Rządu PiS. Bez pomocy lokalnych posłów tej partii i jej satelitów i w końcu bez jakichkolwiek środków zewnętrznych.

Jak więc mamy ocenić wykonanie budżetu za 2021 rok. Mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to w maju 2022 roku wydała opinię pozytywną. Owszem, nie mamy realizacji drobnych, co nie znaczy, że nieważnych dla mieszkańców spraw, ale to wynika z ustaleń. Mamy oczywiście pewne uwagi, ale mamy też na ukończeniu dwie wielkie inwestycje, które są wynikiem tychże wcześniejszych ustaleń.

W związku z powyższym, nie wypada zrobić nic innego, jak udzielić absolutorium Prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej i Jej Administracji.

Violetta Wiercińska, Lech Bokszczanin, Marcin Wach

Stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej

W 2021 roku planowaliśmy dochody w wysokości 325.881.332,48 zł, a wykonane zostały 347.534.487,80 zł, co stanowi 106,6 % planowanych założeń. Wydatki w 2021 roku planowaliśmy w kwocie 338.019.583,19 zł, a wykonane są w kwocie 323.351.450,56 zł, co stanowi 95,7% realizacji. Wydatki majątkowe to 63.725.98,95 zł. Te liczby pokazują, że mimo ciężkiego roku, roku w którym ciągle panowała pandemia, samorząd Świdnicy poradził sobie w wyzwaniami, które przyniósł ten trudny okres.

2021 rok to też rok prób dalszej degradacji samorządu i prób centralnego sterowania z Warszawy. Przypominam to, co już niejednokrotnie tu na tej Sali mówiliśmy o niesprawiedliwym i kompletnie niemerytorycznym rozdziale środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najpierw ogranicza się przychody samorządów, a potem „rzuca się ochłapy”. I tak samorządy gdzie rządzą włodarze zaprzyjaźnieni z władzą dostają olbrzymie środki. Tam gdzie mieszkańcy głosują inaczej niż „chce tego władza” traktuje się ich jako „gorszych”.

Rok 2021 nie był rokiem spektakularnych inwestycji w Świdnicy. W głównej mierze był rokiem rozpoczęcia i kontynuacji ważnych zadań, takich jak: przebudowa basenu letniego, Polnej Drogi, Alei Niepodległości, ulicy gen. Władysława Sikorskiego, modernizacja Parku Młodzieżowego. Udało się wybudować parkingi przy ulicy Ignacego Paderewskiego i pierwszy etap przy ulicy Juliusza Słowackiego. W miarę posiadanych środków przebudowano chodniki.

Rok 2021 kolejny raz pokazał jak bardzo okrojona jest subwencja oświatowa, gdzie zadanie państwa muszą realizować samorządy. Subwencja oświatowa wyniosła 42 mln. zł, a wydatki 76 mln, lukę 34 mln. zł musiał sfinansować samorząd. Pozytywny trend, to spadek zadłużenia miasta o ponad 2 mln. zł w stosunku do roku 2020. Jest to bardzo dobry kierunek, bo w tych trudnych czasach galopującej inflacji, stałych wzrostów stóp procentowych, ogromnych podwyżkach cen energii i paliw (przy wielkich marżach i zyskach jakie osiągają spółki Skarbu Państwa), które dotykają każdego mieszkańca, ale też samorząd, nie możemy dodatkowo się zadłużać. Wobec pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Świdnicy będzie za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021.

Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Krzysztof Grudziński, Jan Dzięcielski

Kolejne stanowiska opublikujemy w najbliższym czasie.

Poprzedni artykułKościół w… kościele. Niezwykła historia budowy ikonicznej świątyni w Świdnicy
Następny artykułNajlepsi z najlepszych. Świdniccy prymusi nagrodzeni! [FOTO]