Strona główna 0_Slider W ubiegłym roku przyjęli ponad 7700 zgłoszeń i wystawili niemal 620 mandatów....

W ubiegłym roku przyjęli ponad 7700 zgłoszeń i wystawili niemal 620 mandatów. Świdnicka straż miejska ma już 31 lat

0

Mniej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem spokoju, mniej ujawnionych wykroczeń drogowych, ale też odejścia funkcjonariuszy do innych służb mundurowych. Świdniccy strażnicy miejscy podsumowali 2021 rok. Sprawozdanie z ich działalności zostanie zaprezentowane podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Straż Miejska w Świdnicy pełni służebną rolę na terenie naszego miasta już od 31 lat. Zdobyte w tym okresie doświadczenie pozwala dzisiaj tej formacji skutecznie chronić porządek publiczny oraz w pełnym zakresie spełniać przypisaną jej rolę wobec społeczności lokalnej – wskazuje w dorocznym raporcie podsumowującym pracę municypalnych zastępca komendanta Edward Świątkowski. – Rok 2021 to kolejny rok z rzędu, w którym wzrasta liczba interwencji na zgłoszenia mieszkańców. Pomimo niezmiennej od lat liczby etatów oraz odpływem naszych funkcjonariuszy do innych służb mundurowych z wszystkich sił staramy się sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej, która zwracając się do nas o pomoc, daje wyraz zaufania oraz potrzeby istnienia Straży Miejskiej w Świdnicy – dodaje wicekomendant. W 2021 roku strażnicy otrzymali od świdniczan 7765 zgłoszeń. Rok wcześniej było ich 7692.

Według wyliczeń przedstawionych w rocznym raporcie, w 2021 roku zmniejszyła się liczba interwencji związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ubiegłym roku było ich 4044, zaś w roku 2020 – 4286. – Naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2021 roku zanotowały spadek. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt wynikający ze zintensyfikowania działań w powyższym zakresie oraz zmianą metodyki działania, ukierunkowaną na uzyskanie pożądanego efektu – ograniczenia przypadków naruszania przedmiotowej ustawy. Istotną kwestią w powyższym zakresie jest też fakt, iż nasze szeregi opuściło 5 pracowników, którzy tak jak wcześniej wspomniano podjęły prace w innych służbach mundurowych (Policja, Krajowa Administracja Skarbowa) oraz znaczne zaangażowanie funkcjonariuszy naszej jednostki w działania prewencyjno kontrolne wynikające ze stanu pandemii. Odstąpiono od nakładania mandatów karnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia w warunkach recydywy, położono większy nacisk na wnioskowanie w sądach kar ograniczenia wolności oraz kar aresztu, rozszerzono zakres stosowania kierowania wniosków o ukaranie w trybie przyspieszonym. Jasność przepisów, a także intensywność podejmowanych przez strażników działań polegających m.in. na częstych kontrolach miejsc, w których w latach ubiegłych dochodziło do tego rodzaju wykroczeń, a także stosowana restrykcyjność w ramach tych działań daje takie wyniki – tłumaczy Świątkowski.

Mniej niż rok wcześniej było też interwencji związanych z naruszeniem obyczajności publicznej – odnotowano spadek z 1915 do 1469. – Mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem zdarzeń w tej przestrzeni. Należy stwierdzić, że sprawcami wykroczeń związanych z naruszeniem norm obyczajności publicznej, w większości przypadków jest niewielka grupa (kilkunastoosobowa) osób bezdomnych, dysfunkcyjnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków. Wielokrotnie strażnicy podejmowali kilka interwencji dziennie w stosunku to jednej osoby. Zmiana metodyki działania spowodowała, że znacząca część tych osób w roku ubiegłym, dzięki naszym działaniom, odbywała kary aresztu, co skutecznie poprawiło sytuacje w zakresie występowania wykroczeń z zakresu obyczajności publicznej. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż skala problemów w powyższym zakresie nie jest adekwatna do wielkości Świdnicy i wynika z funkcjonowania na naszym terenie osób bezdomnych z innych gmin. Straż stara się przeciwdziałać tego typu zachowaniom wspólnie z innymi instytucjami, takimi jak MOPS, Służba Więzienna, Policja oraz sądy organizacje pożytku publicznego – wskazuje zastępca komendanta.

Spadek odnotowano również w przypadkach naruszenia przepisów związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego. W 2021 roku podjęto 3099 interwencji, o 536 mniej niż rok wcześniej. – Naruszenia przepisów w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego w roku ubiegłym wykazały niewielki spadek (15%) do roku 2020. Spadek ten nie wynika bezpośrednio ze znaczącej poprawy sytuacji, lecz jest wynikiem wielu składowych opisanych powyżej. Trudno jest w sposób istotny ograniczać tego typu wykroczenia, gdyż wynikają one bezpośrednio z instynktownych zachowań ludzkich trudnych do przewidzenia, często wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu – zaznacza Świątkowski.

Świdniccy municypalni od kilku lat sporo uwagi poświęcają kwestii utrzymania czystości i porządku w gminie. W ubiegłem roku podjęli oni 1154 interwencje, przy czym w roku 2020 było ich 1141. Działania te dotyczyły także walki ze smogiem. – Rok 2021 przyniósł szereg działań związanych z naruszeniem przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów. Na podstawie upoważnienia prezydent miasta Świdnicy (…) strażnicy są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W ramach tych kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości tego działania – informuje wicekomendat.

fot. Straż Miejska w Świdnicy

– W minionym roku przeprowadzono 190 kontroli [w roku 2020 było ich 319 – red.] związanych z zadymianiem powietrza i termicznego przekształcania odpadów, w wyniku, których potwierdzono 90 emisji pozwalających uruchomić procedurę postępowań sprawdzających. W wyniku podjętych działań nałożono 4 mandaty karne oraz w 8 przypadkach zastosowano formę pouczenia, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Celem weryfikacji informacji o podejrzeniu spalania odpadów 1 raz pobierano próbki popiołów celem poddania ich badaniom laboratoryjnym. Badanie potwierdziło spalanie odpadów. Precyzując powyższe dane należy uściślić, że kontroli w kotłowniach i lokalach mieszkalnych strażnicy dokonali 38 razy, z czego 4 razy zastosowano postępowanie mandatowe, a 8-krotnie pouczono sprawców czynu zabronionego i skierowano jeden wniosek do sądu. W 100 przypadkach zgłoszenia mieszkańców nie potwierdziły się. W obiektach tych paliwo służące za wkład do pieca było prawidłowe. Duże znaczenie ma tutaj umiejętność palenia w piecach, która w dużej mierze ma wpływ na to, co wylatuje z kominów naszych domów, jak również jakość paliwa, która jest stosowana w piecach. Strażnicy w ramach prowadzonych kontroli uświadamiają mieszkańców, jaki sposób palenia w piecu jest najlepszy i dlaczego – wskazuje. Jak dodaje, weryfikowane były również zgłoszenia związane ze spalaniem odpadów na przydomowych ogródkach, ogrodach działkowych i na innych terenach otwartych. Spośród 37 zawiadomień w 2 przypadkach zastosowano postępowania mandatowe, a w 7 przypadkach ograniczono się do pouczenia. W pozostałych sytuacjach zgłoszenia nie potwierdziły się.

W ramach działań związanych z egzekwowaniem przepisów o czystości i porządku, strażnicy zajmowali się również kontrolowaniem poprawności złożonych deklaracji „śmieciowych”. W 2021 roku takich kontroli przeprowadzono 35. W ich wyniku nałożono 3 mandaty karne, 6 osób pouczono, a 4 sprawy przekazano do dalszego prowadzenia przez inne instytucje. – Najpoważniejsze nieprawidłowości odnotowano w miejscach zbiorowego zakwaterowania obcokrajowców (hotele robotnicze). Działania nasze nie są ukierunkowane na represjonowanie sankcjami karnymi osób niestosujących się do przedmiotowych przepisów lecz ich pouczanie, uświadamianie i wskazywanie nieprawidłowości w tym zakresie – wskazuje Świątkowski.

Strażnicy podejmowali również interwencje związane z wykroczeniami drogowymi. – Wciąż wzrastająca ilość pojazdów jeżdżących po naszych drogach wraz z coraz większym deficytem miejsc do ich parkowania skutkuje tym, że pojazdy samochodowe parkowane są często niezgodnie z przepisami, a nawet w sposób bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kontrola w tym zakresie nie może być zatem pomijana przez straże zwłaszcza w zapewnieniu porządku w parkowaniu pojazdów na terenie miasta. Stąd też rola, jaką pełni tu straż, choć niewdzięczna, przyczynia się do utrzymania ładu komunikacyjnego. W 2021 roku strażnicy w przeważającej mierze podejmowali działania na zgłoszenia obywateli. Ujawnili na terenie naszego miasta 1810 wykroczeń drogowych [2152 w roku 2020]. Udzielono 1043 pouczeń, w 145 przypadkach czynności zakończono postępowaniem mandatowym. Sporządzono 66 wniosków o ukaranie do sądu. Są to dane tylko z tych postępowań, które na koniec roku zostały rozstrzygnięte. Wiele z nich czeka jeszcze na swój finał, który z reguły kończyć się będzie postępowaniem wnioskowym, a to z kolei dodatkowo obciąża pracę strażników (sporządzanie dodatkowej dokumentacji) – zaznaczono w sprawozdaniu.

W 2021 roku dzięki kamerom miejskiego monitoringu ujawniono 879 zdarzeń, czyli o 220 więcej niż rok wcześniej. Na tej podstawie pouczono 241 osób, nałożono 152 mandaty karne, a w 79 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. – W straży miejskiej obsługa systemu monitoringu zapewniona jest w trybie ciągłym, całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu przez cywilnych operatorów monitoringu Straży Miejskiej. Obecnie osoba taka w trakcie zmiany obsługuje 110 kamer, urządzenie blokujące wjazd do Rynku od ulicy Kotlarskiej oraz monitoring alarmowy placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej (30 obiektów w tym Urząd Miasta Świdnicy). Zainstalowany system pozwala nie tylko na bieżącą kontrolę wizualną miejsc, ale daje także możliwość rejestracji i odczytu danych w formie cyfrowych nagrań obrazu. Zapisany, wykorzystywany jest jako materiał dowodowy w prowadzonych czynnościach procesowych – wskazuje Świątkowski.

W sumie w 2021 roku municypalni nałożyli 619 mandatów na kwotę 73 115 złotych. Najwięcej z nich wystawiono w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 296 mandatów na kwotę 29 580 złotych. W przypadku wykroczeń komunikacyjnych wystawiono 145 mandatów na kwotę 18 470 zł, a za wykroczenia przeciwko obyczajności nałożono 55 mandatów na kwotę 5550 zł, kierując przy tym 83 wnioski o ukaranie do sądu.

Z pełnym sprawozdaniem „Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2021 rok” można się zapoznać pobierając dokument ze strony Rady Miejskiej w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Straż Miejska w Świdnicy

Poprzedni artykułGrana Wielkanocna Sobota świdnickiej młodzieży!
Następny artykuł„Strzegomski Festiwal Dobroczynności” już niedługo. Przyjdź, wesprzyj akcję i baw się dobrze!