Strona główna 0_Slider Na pomoc Serhijowi i innym rodzinom ukraińskim!

Na pomoc Serhijowi i innym rodzinom ukraińskim!

0

Turniej piłkarski, kiermasz ciast, trening kolarski – między innymi te atrakcje czekają na uczestników charytatywnego turnieju piłki nożnej, jaki w niedzielę, 20 marca organizuje Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska.

MKS Karolina JAKO Cup odbędzie się na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy z kategorii orlik – rocznik 2011 i młodsi. W czasie trwania zawodów odbędzie się również kiermasz ciast i innych smakołyków. Dodatkową atrakcją będzie stacjonarny trening kolarski dla wszystkich chętnych. Całkowity dochód z turnieju oraz kiermaszu zostanie przekazany na wsparcie rodzin z Ukrainy, przebywających na terenie gminy Jaworzyna Śląska, także na wsparcie rodziny Serhija – byłego zawodnika MKS-u Karolina – czytamy w komunikacie jaworzyńskiego klubu.

Szczegółowy harmonogram turnieju:
09:30 – 09:50 – Przyjazd drużyn
09:50 – 09:55 – Odprawa techniczna
10:00 – 10:10 – Przywitanie drużyn i zaproszonych gości
10:10 – 13:00 – Faza grupowa rozgrywek
11:30 – 12:30 – Poczęstunek dla zawodników/trenerów (w czasie wolnym od grania)
13:10 – Pierwsze mecze półfinałowe
13:22 – Mecze o miejsca 9,7,5,3
14:10 – FINAŁ
14:30 – Ceremonia wręczenia nagród
14:45 – Zakończenie turnieju

Dodatkowo:
10:00 – 13:00 – stacjonarny trening kolarski MKS Karolina
10:00 – 14:00 – bufet kawowy i kiermasz ciast

Regulamin turnieju

I. ORGANIZATORZY:
Organizatorem Turnieju jest Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, we współpracy ze Gminą Jaworzyna Śląska oraz JAKO Polska.

II. MIEJSCE I TERMIN:
Stadion Miejski, Jaworzyna Śląska, ul. Sportowa 1. Turniej zostanie rozegrany w dniu:
– 20.03.2022 r. (niedziela), rozpoczęcie Turnieju o godzinie 10:00 – roczniki 2011 i młodsi,

III. CELE TURNIEJU:
1. Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców.
2. Integracja środowisk sportowych.
3. Wyłonienie najlepszego zespołu piłkarskiego.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
5. Zdobywanie doświadczeń na przyszłość w zakresie realizacji imprez integrujących środowiska społeczne i zawodowe.
6. Wsparcie uchodźców z Ukrainy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe.
2. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Turnieju – roczniki 2011 i młodsi.

V. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU:
1. Zgłoszenie do Turnieju powinno zawierać imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 10 osób) wraz z zaznaczeniem opiekuna drużyny, odpowiedzialnego za drużynę i jego danymi kontaktowymi oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu, zgodach rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualnych badaniach lekarskich wszystkich zawodników.
2. Opłata wpisowa wynosi 250,00 zł, płatna najpóźniej w dniu przed rozpoczęciem Turnieju.
3. Zaproszone drużyny dostarczają listę zgłoszeniową oraz dokonują opłaty startowej najpóźniej przed rozpoczęciem Turnieju.
4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry piłki nożnej, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i promocją Turnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz RODO.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
1. System rozgrywek w turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony przez Organizatora przed rozpoczęciem Turnieju.
2. Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników, zgłoszonych wcześniej na liście startowej i występują w jednolitych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju drużyny).
3. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zespół zostaje zdyskwalifikowany.
4. Na boisku znajdować się może jednocześnie 7 zawodników z danej drużyny (6 graczy + 1 bramkarz).
5. Czas trwania meczów zostanie ustalony przed rozpoczęciem Turnieju, w zależności od ilości drużyn.
6. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziego, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.

VII. NAGRODY:
1. I-III miejsca nagrodzone zostaną pucharami okolicznościowymi oraz nagrodami rzeczowymi.
2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla króla strzelców, najlepszego zawodnika oraz dla najlepszego bramkarza.
3. Każda z drużyn otrzyma od organizatora napoje i posiłki regeneracyjne.

VIII. PRZEPISY GRY:
Mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w piłkę nożną.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „Karolina”, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej MKS Karolina.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu organizacji turnieju piłki nożnej MKS KAROLINA JAKO CUP.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z MKS Karolina w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane biometryczne w postaci wizerunku(twarzy) uczestnika utrwalonego podczas turnieju postaci obrazu cyfrowego (fotografii cyfrowej) będą wykorzystywane w celach promocyjnych związanych z działalnością MKS Karolina.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MKS Karolina przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona ona na podstawie zgody przed jej cofnięciem –w granicach określonych w przepisach prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w turnieju wskazanym w pkt. 3
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

X. PRZEPISY OGÓLNE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC.
2. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania Turnieju.
4. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na trybunach. Opiekun zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie ww. zakazów wobec zawodników swojego zespołu. Nie przestrzeganie ww. zakazów może doprowadzić do czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem z turnieju).
5. Za kibiców danej drużyny odpowiada jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, Organizator ma prawo wycofać zespół z Turnieju.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
7. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
8. Dodatkowe informacje na temat organizacji Turnieju i interpretacji niniejszego Regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu 535670609.

/MDvR/

Poprzedni artykułŚwiebodzice zapraszają na spotkanie informacyjne/Інформаційна зустріч у Свєбодзіце
Następny artykułSłużbowo i prywatnie. Policjanci angażują się w pomoc dla uchodźców [FOTO]