Strona główna 0_Slider Ta podwyżka po prostu się należała. Zapracowany wiceprezydent „od kultury”

Ta podwyżka po prostu się należała. Zapracowany wiceprezydent „od kultury”

0

Na początku października decyzją prezydenta miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej jej zastępca dostał podwyżkę, która przekroczyła 600 złotych na rękę. Pensja Szymona Chojnowskiego wzrosła w czasie, gdy pracownicy czterech miejskich jednostek nie dostali żadnej wiążącej odpowiedzi, czy ich zamrożone 2 lata temu płace również pójdą w górę. Za co wiceprezydentowi zwiększona pensja się należała? Rzeczniczka magistratu przygotowała długą listę.

Na początku września pracownicy czterech miejskich jednostek wystosowali do prezydent miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz do radnych wnioski o podwyżki. MOPS, OSiR, Miejska Biblioteka Publiczna i Świdnicki Ośrodek Kultury od dwóch lat mają zamrożone płace. W zależności od jednostki pracownicy oczekują albo 1000 złotych do pensji zasadniczej, albo wzrostu o 30%. W rozmowach ze Swidnica24.pl wskazali, że część osób z wieloletnim stażem zarabia na poziomie najniższej krajowej. W połowie października pracownicy miejskich jednostek otrzymali pisemną odpowiedź od prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej na wnioski o podwyżki płac. „Wynika z niej, że Pani Prezydent „nie może ustosunkować się w sposób wiążący” do przedłożonych postulatów, z uwagi na trwające analizy rachunkowe do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W tym czasie prezydent Świdnicy nie czekała na analizy rachunkowe do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok i na mocy zarządzenia, które nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, podniosła pensję swojemu zastępcy, odpowiedzialnemu za pracę trzech z czterech jednostek miejskich, w których pracownicy proszą o zwiększenie swoich płac.

Według informacji przekazanej przez rzeczniczkę Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalenę Dzwonkowską przed podwyżką zastępca prezydenta zarabiał 11.460,00 zł brutto, co wg odpowiedzi rzeczniczki daje 6.680,84 zł netto. Od 1 października 2021 jego pensja wynosi 12.547,50 zł brutto, a netto 7.306,79 zł. Zgodnie z takimi wyliczeniami podanymi przez rzeczniczkę, Szymon Chojnowski na rękę od 1 października 2021 dostaje o 625,95 złotych więcej.

Po dodatkowych pytaniach o takie wyliczenia, Magdalena Dzwonkowska wyjaśnia: Kwoty netto są prawidłowo obliczone. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy według 32% stawki, ponieważ podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy. 

Za co Szymon Chojnowski dostał podwyżkę, rzeczniczka na początku listopada tłumaczyła tak: – Powodem zwiększenia dodatku specjalnego Zastępcy Prezydenta Pana Szymona Chojnowskiego jest wzrost liczby dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności, wymagających szczególnego zaangażowania oraz ciągłego doskonalenia wiedzy. Ponadto w skład wynagrodzenia pracowników samorządowych na mocy art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.) wchodzi dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Zastępcy Prezydenta Miasta, Szymona Chojnowskiego dodatek za wieloletnią pracę nie osiągnął jeszcze poziomu 20% i w związku z powyższym każdego roku następuje jego wzrost.

Zwróciliśmy się o wyjaśnienie, jakie zadania przybyły zastępcy prezydenta i na czym polega ich złożoność. Oto odpowiedź:

„W odniesieniu do uzasadnienia podwyżki informuję, że poza standardowym, dotychczasowym zakresem obowiązków zastępcy prezydenta, w ostatnim roku jego zaangażowanie i aktywność w ważnych dla miasta dziedzinach uległa intensyfikacji, pojawiły się również nowe projekty i przedsięwzięcia, w które jest zaangażowany, a wśród nich m.in.:

– w zakresie spraw dot. promocji miasta i turystyki, po reorganizacji wew. struktury UM i likwidacji referatu turystyki, zastępca prezydenta bezpośrednio jest zaangażowany we współpracę z organizacjami turystycznymi m.in. LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Liga Miast i Miejsc UNESCO, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Zastępca osobiście uczestniczy w wielu spotkaniach w tych gremiach zarówno stacjonarnie, jak i online; aktywnie angażuje się w prowadzone projekty. Reprezentuje Prezydent Miasta na tych spotkaniach.

– w zakresie spraw dot. funduszy zewnętrznych i rozwoju gospodarczego, zastępca prezydenta kieruje pracami nowo powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. funduszy zewnętrznych i projektów strategicznych w UM; w związku z nową perspektywą budżetową UE i innymi możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych, zastępca prezydenta bezpośrednio uczestniczy w spotkaniach na forum ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Urzędu Marszałkowskiego i w innych gremiach. Reprezentuje Prezydent Miasta na tych spotkaniach. Ponadto, pan Szymon Chojnowski aktywnie uczestniczy w programie „Zalogowani” i nadzoruje ten program – w tegorocznej edycji we współpracy z United Nations Associacion Poland.

– w zakresie polityki społecznej, zastępca prezydenta bezpośrednio nadzoruje prace Rady ds. Równego Traktowania, powołanej w Świdnicy w ostatnim roku. Uczestniczy w zebraniach i stanowi wsparcie merytoryczne, organizacyjne dla tego nowego podmiotu. Ponadto, zastępca jest w ostatnim roku aktywnym członkiem Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji i angażuje się w jej prace, uczestniczy w spotkaniach i przygotowuje materiały na posiedzenia.

W dziedzinie polityki senioralnej zastępca prezydenta jest bezpośrednio odpowiedzialny za tworzenie nowych, zinstytucjonalizowanych klubów seniora na Kraszowicach i Osiedlu Młodych – na ten cel udało się pozyskać dotacje z MRPiPS.

W ostatnim roku pan Szymon Chojnowski został członkiem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszedł stosowne szkolenia i uczestniczy w posiedzeniach komisji, inicjując nowe działania i projekty, angażując się w wiele dotychczasowych przedsięwzięć w tej problematyce.

– w dziedzinie polityki kulturalnej miasta, p. Chojnowski jest bezpośrednio zaangażowany w rozwój bazy infrastrukturalnej instytucji kultury – w planowanie i realizację projektów tj. w sprawie przebudowy teatru miejskiego oraz nowych filii biblioteki (Kraszowice i Osiedle Młodych). Zainicjował wspólnie z dyrektorką biblioteki również nowe projekty/wydarzenia w mieście m.in. cykl przedsięwzięć w ramach Roku Lema i Roku Norwida, Festiwal Góry Literatury, akcję biblioteczek społecznych.

– w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, pan Szymon Chojnowski jest zaangażowany w inicjowanie i wdrażanie nowych projektów we współpracy z NGO m.in. poszerzenie formuły „Lata na podwórku” na skateparku (Fundacja Ładne Historie), profilaktyki endometriozy (Fundacja Endomama), powstanie miejskiej pasieki na terenie ogródków działkowych (ROD „Pod Grzybem”), działania wokół promocji ekopikniku (Fundacja Ogrody Edukacyjne).

Ponadto, pan Szymon Chojnowski w ostatnim roku podwyższył swoje kwalifikacje zawodowe i wykształcenie – ukończył program MBA in Community Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.”

Przypomnijmy, taki jest zakres kompetencji i obowiązków zastępy prezydenta Szymona Chojnowskiego (w schemacie ZP II) wg danych z BIP:

/red./

@szymon_chojnowskiMiłego dnia! Humorki ok? ##goodmorning ##milegodnia

♬ Let’s Groove – absolutesnacc

Poprzedni artykułPrzed nami finałowy Czwartek Lekkoatletyczny!
Następny artykułHasłoobrazy. Wystawa malarstwa Andrzeja Zujewicza