Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Wójt gminy Świdnica z absolutorium

Wójt gminy Świdnica z absolutorium

0

Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy Świdnica udzieliła wójt Teresie Mazurek absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica Raport o stanie gminy za rok 2020.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 99.933.961,57 zł zrealizowano w kwocie 100.565.698,27 zł, co stanowi 100,63% planu, z tego: dochody bieżące 91.308.817,42 zł, dochody majątkowe 9.256.880,85 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 2.577.418,20 zł.(105,06 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 105.365.147,67 zł zrealizowano w kwocie 92.271.154,06 zł, co stanowi 87,57% planu, z tego wydatki bieżące 80.644.978,74 zł, wydatki majątkowe 11.626.175,32 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 66,57%, a ich udział w wydatkach ogółem 12,60%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10.663.838,68 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 3.968.488,31 zł zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,24% wykonanych dochodów 2020 r.

Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica i jednostek organizacyjnych za kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium udzielane jest wójtowi gminy, ale jest to praca zespołowa i za to raz jeszcze dziękuję – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Udzielone przez radnych absolutorium jest dla Teresy Mazurek osiemnastym z tytułu wykonania budżetu, a dziewiętnastym w jej dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica.

/UG Świdnica, opr. red./

Poprzedni artykuł30-latek obmacywał nastolatki w sklepie. Mężczyzna trafił do aresztu
Następny artykułMimo uchwały nie będą odbierać dużych odpadów z posesji? Mieszkańcy gminy Marcinowice oburzeni