Strona główna Polityka Miesiąc do referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic. Gdzie będą mogli zagłosować...

Miesiąc do referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic. Gdzie będą mogli zagłosować mieszkańcy?

0

30 maja mieszkańcy Świebodzic wezmą udział w referendum w sprawie odwołania burmistrza Pawła Ozgi ze stanowiska. Świebodziczanie będą mogli oddać swój głos w 16 lokalach na terenie miasta, natomiast z możliwości głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, objęte kwarantanną lub izolacją, a także wyborcy powyżej 60 roku życia.

Przypomnijmy, w październiku 2019 roku zerwane zostało koalicyjne porozumienie w Radzie Miejskiej w Świebodzicach zawarte między Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych a Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice. Doszło do tego w następstwie decyzji burmistrza Pawła Ozgi, który odwołał ze stanowiska swojego dotychczasowego zastępcę Mariusza Szafrańca. Od tego czasu samorządowy konflikt w Świebodzicach pogłębiał się. Radni dwukrotne odrzucali przygotowany przez władze miasta projekt budżetu na 2020 rok, nie udzielili burmistrzowi Pawłowi Ozdze absolutorium oraz wotum zaufania, a także odrzucili sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Równocześnie obie strony obwiniały się o prowadzenie działań stopujących lub uniemożliwiających rozwój miasta. W kolejnych miesiącach zaczęły padać zapowiedzi dotyczące zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza.

1 marca radni Rady Miejskiej w Świebodzicach przyjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pawła Ozgi ze stanowiska z powodu nieudzielenia absolutorium za rok 2019. Za propozycją zgłoszoną przez grupę radnych (Patryk Biały, Sebastian Biały, Marcin Cichoń, Tomasz Czekaj, Aneta Dobosz, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Sławomir Łukawski, Halina Mądra, Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn) zagłosowało 12 samorządowców, przy 7 głosach przeciwnych.

9 kwietnia Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w dniu 30 maja 2021 roku. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00. Zgodnie z obwieszczeniem burmistrza Świebodzic z 15 kwietnia, uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą mogli oddać swój głos w 16 lokalach:

 • Obwodowa komisja nr 1: Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Krzywoustego 46 (ulice: Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I, Przemysłowa, Strefowa),
 • Obwodowa komisja nr 2: Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Krzywoustego 46 (ulice: Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi),
 • Obwodowa komisja nr 3: Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Księcia Bolka 17 (ulice: Bolesława II Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta, Przechodnia),
 • Obwodowa komisja nr 4: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 (ulice: Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Leszka Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka),
 • Obwodowa komisja nr 5: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 (ulice: Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała Władysława Andersa, Kazimierza Wielkiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego),
 • Obwodowa komisja nr 6: Szkoła Podstawowa nr 1 (sala lekcyjna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Strzelecka),
 • Obwodowa komisja nr 7: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (sala gimnastyczna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 (ulice: Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava Beckera, Złota, Zimny Dwór, Szybowcowa),
 • Obwodowa komisja nr 8: Budynek biurowy „TERMET” S. A., ul. Długa 13 (osiedla: Osiedle WSK; ulice: Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława Moniuszki, Wysoka, Zamkowa),
 • Obwodowa komisja nr 9: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (sala lekcyjna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 (ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Różana, Spacerowa, Świerkowa, Wiejska, Władysława Sikorskiego, Wrzosowa),
 • Obwodowa komisja nr 10: Szkoła Podstawowa nr 1 (sala gimnastyczna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 (place: plac Jana Pawła II, plac Kościelny; ulice: Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Wałbrzyska, Wąska),
 • Obwodowa komisja nr 11: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Stefana Żeromskiego 27 (ulice: Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa, Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna),
 • Obwodowa komisja nr 12: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego (sala lekcyjna), ul. Świdnicka 13 (ulice: Adama Mickiewicza, Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej, Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Pocztowa, Sportowa, św. Ojca Pio, Świdnicka, Wojska Polskiego, Wolności),
 • Obwodowa komisja nr 13: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego (sala gimnastyczna), ul. Wolności 23 (place: Plac Dworcowy; ulice: Aleje Lipowe, Kolejowa, Park Miejski, Parkowa, Stawowa, Towarowa, Żwirki i Wigury),
 • Obwodowa komisja nr 14: Przedszkole nr 3 Niezapominajka, ul. Spokojna 3 (osiedla: Osiedle Sudeckie; ulice: Kazimierza Pułaskiego, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Zwycięstwa),
 • Obwodowa komisja nr 15: Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza (sala gimnastyczna), ul. Ciernie 30 (osiedla: Osiedle Białe Górki, ulice: Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Graniczna, Lawendowa, Łąkowa, Malinowa, Olszańska, Poziomkowa, Rumiankowa, Sielska, Sienna, Środkowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona),
 • Odrębny obwód głosowania nr 16: Mikulicz Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-7 (szpital Mikulicz).

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum:

 1. które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
 3. podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I najpóźniej do dnia 17 maja 2021 roku, z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 25 maja 2021 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie (ustnie nie oznacza telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.  W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, tj. do 24 maja 2021 r., pakiet referendalny, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który pakiet referendalny otrzymuje nie później niż 2 dni przed dniem wyborców tj. do 28 maja 2021 r. Pakiet referendalny zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu referendalnego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu kartę lub karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę/-y do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę/karty do głosowania spowoduje, że karta/karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.  Zaklejoną kopertę na kartę/karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji ds. referendum. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Jeżeli wyborca w momencie odbioru pakietu wyborczego zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod adresem wskazanym przez wyborcę, przekazanie następuje najpóźniej w dniu wyborów, po potwierdzeniu tożsamości wyborcy na podstawie dokumentu tożsamości i po przekazaniu wyborcy potwierdzenia nadania koperty zwrotnej przez przedstawiciela Poczty Polskiej.  Przekazanie jest również możliwe na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem:

 • w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców.
 • w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje przedstawicielowi Poczty Polskiej kopertę zwrotną pod adresem doręczenia przesyłki wyborczej z pakietem wyborczym, pod drzwiami lokalu, przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu na inne osoby czynników chorobotwórczych. Potwierdzenie nadania zostanie przekazane wyborcy za pośrednictwem jego oddawczej skrzynki pocztowej lub pozostawione w miejscu, w którym wyborca przebywa.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. całkowitej niezdolności do pracy,
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Miasta Świebodzice najpóźniej do dnia 21 maja 2021 roku. Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym stanowi załącznik nr 2 do Postanowienia Nr 301/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 września 2020 r.,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których mowa, burmistrz, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie burmistrz odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 28 maja 2021 r. stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji ds. referendum w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji ds. referendum w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji ds. referendum, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (art. 28 §1 pkt 1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 maja 2021 r. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

/opr. mn/

Poprzedni artykułCo może mieć wpływ na przemianę materii?
Następny artykuł„Zaszczep się w majówkę”. Punkt szczepień przeciw COVID-19 przyjmie wszystkich ze skierowaniem