Strona główna 0_Slider Maturalny maraton rusza 4 maja. Świdnickie szkoły gotowe na przeprowadzenie egzaminów w...

Maturalny maraton rusza 4 maja. Świdnickie szkoły gotowe na przeprowadzenie egzaminów w reżimie sanitarnym [FOTO]

0

Około 271 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z całego kraju przystąpi w tym roku do matur. Drugi rok z rzędu będzie to wyjątkowy egzamin dojrzałości. Zarówno maturzyści, jak i kadra pedagogiczna będą musieli stosować się do licznych wytycznych sanitarnych.

Sala w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (30 kwietnia 2021)

Maturalny maraton rozpocznie się 4 maja i potrwa do 21 maja. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9.00, a druga o 14.00. Maturzyści w pierwszej kolejności zmierzą się z językiem polskim, natomiast w kolejnych dniach odbędą się egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Podobnie jak rok temu, w 2021 roku do ustnych egzaminów z języka polskiego oraz języka obcego przystąpią tylko i wyłącznie zdający, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lipca.

W powiecie świdnickim do egzaminu dojrzałości przystąpi w sumie 982 absolwentów liceów oraz techników. Które przedmioty tegoroczni maturzyści wybierali najczęściej? Wśród języków obcych bezkonkurencyjny okazał się język angielski, który zdawać będzie aż 930 osób. Z kolei do egzaminu z języka niemieckiego przystąpią 53 osoby. Nieliczni zmierzą się z innymi językami: rosyjskim (8 osób), francuskim (1), włoskim (1) i ukraińskim (1). W przypadku przedmiotów dodatkowych, 190 zdających przystąpi do testu z geografii, 174 – biologii, 104 – fizyki, 80 – chemii, 58 – historii, 23 – informatyki, 17 – wiedzy o społeczeństwie, 6 – filozofii, a 6 z historii sztuki.

Szczególne zasady bezpieczeństwa

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych. Zasady są podobne do tych, które obowiązywały podczas ubiegłorocznych matur. Wśród obowiązkowych zasad podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, a także konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej z zachowaniem odpowiedniego odstępu.

Wytyczne dla maturzystów:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie, torebki, plecaki itp.) maturzyści mogą zostawić w wyznaczonych szatniach.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia zachowując zasady bezpieczeństwa.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 10. Sposób wchodzenia do szkoły i na poszczególne sale egzaminacyjne zostaną określone w odrębnym komunikacie.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 2) wychodzi do toalety, 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 16. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. słownika, zdający zobowiązani są przed skorzystaniem z niego i po skorzystaniu z niego zdezynfekować ręce.
 17. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 18. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10.00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi). Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 19. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zdający nie mogą gromadzić się pod salą egzaminacyjną lub w innych miejscach w budynku szkoły. Proszeni są o opuszczenie budynku szkoły, a jeśli w nim pozostaną niezbędne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Świdnickie szkoły czekają na maturzystów

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy do egzaminu dojrzałości przystąpi 118 absolwentów.– Wszystko jest już w zasadzie przygotowane i czeka na maturzystów. Każda szkoła ma swoje pomysły na dostosowanie się do wymogów sanitarnych i podniesienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego. W naszym przypadku będzie to rodzaj powtórzenia ubiegłorocznych zasad, dzięki którym wszystko przebiegało wówczas bardzo sprawnie – deklaruje dyrektor Robert Kaśków.

Na organizację matury w pełni gotowe jest również II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy, w którym do egzaminów przystąpi 123 absolwentów. – Jesteśmy przygotowani. Oczywiście egzaminy maturalne odbędą się w warunkach reżimu sanitarnego. Mamy w szkole wprowadzone stosowne procedury, z którym młodzież została zapoznana. Zresztą są już do nich przyzwyczajeni, bo mieli już egzamin próbny, podczas którego te procedury również przećwiczyliśmy. Mam nadzieję, że uda się młodzieży dotrzeć bez żadnych problemów na egzamin maturalny, że przypadków w postaci kwarantanny czy problemów zdrowotnych będzie mało albo jak najmniej. Uspokaja jednak młodzież, że nawet gdyby taka sytuacja zaistniała to jest jeszcze termin dodatkowy w czerwcu. Mam jednak nadzieję, że uda się przeprowadzić egzamin maturalny bez żadnych dodatkowych niespodzianek, a przede wszystkim, że młodzież napisze go tak, jak sobie wymarzyła i dostanie się na wymarzone kierunki studiów – mówi dyrektor Jacek Iwancz.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Artur Ciachowski