Strona główna 0_Slider Apel do rządu, ulga dla restauratorów. O czym jeszcze na sesji Rady Miejskiej?

Apel do rządu, ulga dla restauratorów. O czym jeszcze na sesji Rady Miejskiej?

1

Zwolnienie restauratorów z jednej z trzech rocznych rat opłaty za sprzedaż alkoholu, przejęcie przez miasto działań związanych z zaprojektowaniem południowej obwodnicy miasta, a także wystosowanie do rządu apelu w sprawie zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – to część zagadnień, którymi radni będą zajmować się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

XXVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 5 marca o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 10 projektami uchwał, w tym w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej południowo-zachodniej obwodnicy miasta, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kolonia północ, określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Świdnicy, czy też zatwierdzenia wniosku prezydenta Świdnicy dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Radni zajmą się również projektem uchwały dotyczącym udzielenia wsparcia świdnickim przedsiębiorcom, zakładającym zwolnienie restauratorów z jednej z trzech rocznych rat opłaty za sprzedaż alkoholu spożywanego na miejscu. Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku, a tym, którzy wnieśli ją jednorazowo za cały rok, przyzna się zwrot tej raty. Jak szacuje skarbnik miasta Kacper Siwek, kwota, która nie wpłynie do budżetu miasta, po wprowadzeniu tej ulgi, to ok. 40 tys. złotych.

Podczas piątkowego posiedzenia radni podejmą też decyzję w sprawie wystosowania do premiera Mateusza Morawieckiego i rządu apelu „w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027”. Treść apelu:

Radni Rady Miejskiej Świdnicy wyrażają głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą oraz szkodliwą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Przewidziana w ramach propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska kwota w wysokości ok. 4 mld zł (870 mln euro)jest o 6 mld zł mniejsza w stosunku do kwoty, którą jako RPO dla Dolnego Śląska mieliśmy do dyspozycji w latach 2014-2020 (czyli ok. 2,2 mld euro). W naszej ocenie, planowana wysokość alokacji środków unijnych dla Dolnego Śląska jest rażąco krzywdząca i budząca niepokój. Nie uwzględnia dynamicznego rozwoju oraz potrzeb naszego regionu.

Należy podkreślić, że Województwo Dolnośląskie w skali kraju ma jedno z największych wewnętrznych, subregionalnych zróżnicowań rozwojowych. Subregiony sudeckie, zamieszkiwane przez ponad 1,2 mln ludności notują najniższe wskaźniki rozwojowe PKB per capita w stosunku do średniej unijnej. Rażąco niska alokacja środków na Regionalny Program Operacyjny nie daje szansy na realizację dalszych projektów pro-rozwojowych w subregionach sudeckich, posiadających mniejsze zasoby inwestycyjne i obciążonych w obecnym okresie programowania wyższym poziomem współfinansowania projektów w wysokości 30% wkładu własnego. Jeżeli obecna propozycja podziału środków zostanie zaakceptowana, to Województwo Dolnośląskie otrzyma jedne z najniższych środków w kraju na Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Zmniejszona kwota w latach 2021-2027 ograniczy możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez nasze Miasto w ramach ZIT. Świdniczanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 najczęściej korzystali z RPO dla Dolnego Śląska. Do roku 2020 do dofinansowania zostało wybranych ok. 96 wniosków na łączna sumę dotacji 129.194.278,56 zł, z czego dotacja dla Gminy Miasto Świdnica wynosiła 63.235.174,11zł, a dla podmiotów gospodarczych 21.710.278,69 zł. Ubytków tych nie zniweluje możliwość aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który z założenia miał być oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

My, Radni Świdnicy, apelujemy do Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie natychmiastowych działań niwelujących dyskryminację w kierunku zwiększenia alokacji w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, z uwzględnieniem przede wszystkim wyzwań społeczno-gospodarczych i realnych potrzeb rozwojowych. Wyrażamy nadzieję, iż ostateczna wysokość budżetu dla naszego województwa będzie wyższa oraz dopasowana do potrzeb rozwojowych województwa dolnośląskiego, a także mieszkańców obu subregionów sudeckich, w tym mieszkańców Świdnicy. Oczekujemy kwoty porównywalnej co najmniej z budżetem, jakim dysponowało nasze województwo w ostatnich 7 latach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Apel Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
 5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia – Północ.
 7. Zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Leśnej.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.12.2020 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXVI sesji Rady Miejskiej:

 • XXVI/1. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Świdnica i zwrotu części tej opłaty,
 • XXVI/2. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku ze zmianą lokalizacji Filii,
 • XXVI/3. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Miasta Świdnicy,
 • XXVI/4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ,
 • XXVI/5. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”,
 • XXVI/6. w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. inwestycji – budowie budynku mieszkalnego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy,
 • XXVI/7. w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. siedzibą w Świdnicy inwestycji – budowie budynku mieszkalnego przy ul. Kozara Słobódzkiego w Świdnicy,
 • XXVI/8. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXVI/9. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego,
 • XXVI/10. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

/mn/

Poprzedni artykułOn-line z seniorami o oszustach
Następny artykułAbsolwent świdnickiego Banacha z ministerialnym stypendium