Strona główna 0_Slider „Trzydziestka piątka” doczeka się poszerzenia?

„Trzydziestka piątka” doczeka się poszerzenia?

7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce przebudować siedmiokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 35 między Świebodzicami a Słotwiną. W ramach dotychczasowych prac projektowych opracowane zostały dwa warianty poszerzenia tej trasy. Obecnie prowadzone są konsultacje związane z wydaniem decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń oraz skompletowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Wypadek na trasie Świdnica-Wałbrzych (3 czerwca 2020)

Przygotowania do przebudowy krajowej „trzydziestki piątki” na odcinku między Świebodzicami a Słotwiną trwają już od kilku lat. W lutym 2017 roku ogłoszone zostało zamówienie na opracowanie dokumentacji budowlanej, geodezyjnej i przetargowej, wykonanie pomiarów, analiz i prognoz ruchu, przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, a także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację drogowej inwestycji – a więc wszystkich dokumentów potrzebnych do ogłoszenia właściwego przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz ich faktycznego rozpoczęcia.

Jak informował w styczniu 2019 roku Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 35 poprzez jej poszerzenie, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2913D w Mokrzeszowie oraz 2911D na wysokości Komorowa, a także przebudowa chodników, zatok autobusowych i oświetlenia w Mokrzeszowie. – Istniejąca jezdnia ma szerokości 6,5-7,4 m z lokalnym poszerzeniami, nie posiada utwardzonego pobocza przez co z uwagi na wzrastający ruch nie zapewnia należytego bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Planowana inwestycja oprócz polepszenia stanu technicznego, ma za zadanie polepszyć przede wszystkim warunki komunikacyjne, poprawić przepustowość drogi a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi – wskazują projektanci ze spółki Lafrentz Polska, której powierzono przygotowanie dokumentacji planowanej przebudowy.

W ramach dotychczasowych prac projektowych opracowane zostały dwa warianty przebudowy DK35. Pierwszy z nich zakłada poszerzenie drogi do przekroju 2+1 (droga jednojezdniowa, dwupasowa z występującymi naprzemiennie dodatkowymi pasami ruchu do wyprzedzania), natomiast drugi przewiduje rozbudowę „trzydziestki piątki” do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (przekrój 2×2). W obu przypadkach zakłada się zachowanie obecnej szerokości drogi w Mokrzeszowie. Przygotowane warianty zostały przeanalizowane pod kontem oddziaływania na środowisko oraz wpływu ich realizacji na wzrost natężenia ruchu pojazdów w przyszłości.

– Wariant I, polegający na rozbudowie DK 35 do przekroju 2+1 (ze zwężeniem do przekroju 1×2 w m. Mokrzeszów) powoduje nieznaczny wzrost ruchu w roku 2050 w stosunku do stanu istniejącego. Jest to spowodowano tym, że przekrój 2+1 nie wpływa na decyzyjność kierujących o wyborze drogi, wzrost ruchu spowodowany jest jedynie czynnikami demograficznymi i rozwojem gospodarczym. W związku z tym, mimo prognozowanego wzrostu liczby pojazdów, założeniu rozbudowy DK35 do przekroju 2+1 wpływa korzystnie przepustowość drogi przez co poprawia płynność ruchu i bezpieczeństwo jazdy zarówno na skrzyżowaniach jak i w przekroju drogi.

Wariant II, polegający na rozbudowie DK 35 do przekroju 2×2 (ze zwężeniem do przekroju 1×2 w m. Mokrzeszów), zgodnie z przedstawioną analizą i prognoza ruchu wprowadza na analizowany odcinek DK35 znacznie większą liczbę pojazdów w roku 2050 niż przekrój 2+1 w tym samym okresie. Wynika to z faktu, że przekrój drogi 2×2 jest dla kierujących decydującym kryterium wyboru, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wielkości prognozowanego ruchu.

Wprowadzenie tak dużego ruchu do m. Mokrzeszów, dla której w perspektywie najbliższych 30 lat nie przewidziano budowy obwodnicy, spowoduje spadek przepustowości na skrzyżowaniu z DP 2913D przez co powstawać będą kolejki pojazdów. Będzie to stanowić dodatkową dużą uciążliwość dla mieszkańców – zwiększy się hałas w miejscowości oraz spadnie bezpieczeństwu dla ruchu pieszego. Z uwagi na powyższe budowa przekroju 2×2 bez budowy obwodnicy m. Mokrzeszów (tj. przy założeniu zwężenia jezdni do przekroju 1×2 w miejscowości) jest rozwiązaniem niekorzystnym.

(…) Wariant I został uznany za najkorzystniejszy ze względu głównie na mniejszą zajętość terenów. Jest również optymalnym rozwiązaniem komunikacyjnym, ponieważ przekrój 2×2 na obszarze miejscowości Mokrzeszów musi zostać zawężony do przekroju istniejącego, w związku [z czym] istnieje ryzyko ograniczenia przepustowości wariantu 2×2. Wariant preferowany 2+1 będzie rozwiązaniem optymalnym – wskazali projektanci w przygotowanym raporcie oddziaływania na środowisko „rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.

Od ubiegłego tygodnia, w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej, głos w sprawie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 35 mogą zabierać mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi oraz wnioski do Urzędu Gminy Świdnica. Konsultacje potrwają do 11 lutego 2021 roku. Informacje dotyczące możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Z pytaniem o szacowany koszt realizacji drogowej inwestycji oraz zakładany termin jej wykonania zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKomputery przemysłowe – do czego służą?
Następny artykułWyłowiony z rzeki spaniel wraca do właścicielki. Fundacja wyjaśnia