Strona główna 0_Slider Ostatni dzień ferii pod znakiem śnieżnego szaleństwa. Jutro najmłodsi uczniowie wracają do...

Ostatni dzień ferii pod znakiem śnieżnego szaleństwa. Jutro najmłodsi uczniowie wracają do szkół [FOTO/VIDEO]

0

W niedzielę kończą się ferie zimowe, które w tym roku ze względu na pandemię COVID-19 odbywały się w całym kraju w tym samym terminie. W poniedziałek do szkół wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W związku z tym resort edukacji wydał szereg zaleceń sanitarnych, a w ramach przygotowań do powrotu najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej testom na obecność SARS-Cov-2 poddano 80 tysięcy nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół specjalnych, a także pracowników obsługi administracyjnej szkół.

Przypomnijmy, tegoroczne ferie zimowe odbywały się w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju – od 4 do 17 stycznia. W poniedziałek ogłoszono decyzję o przywróceniu od 18 stycznia nauki stacjonarnej dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych. – Przeważyła nasza opinia, że ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże, natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas I-III w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka – mówił minister Adam Niedzielski.

W ostatnich dniach zimowej przerwy nie brakowało chętnych do skorzystania z zimowej aury. W góry ruszyły więc tłumy turystów. Sporym powodzeniem cieszyły się zresztą nie tylko miejscowości słynące z zimowego wypoczynku, ale również miejskie górki, które przyciągnęły licznych saneczkarzy.

Powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały zalecenia dla szkół, według których odbywać będzie się nauka stacjonarna. Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 roku. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Zgodnie z przygotowanymi zaleceniami, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Jakie jeszcze zasady będą obowiązywać od 18 stycznia?

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.
 • Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.
 • W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.
 • Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
 • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Z pełnym wykazem wytycznych można się również zapoznać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W związku z przygotowaniami do powrotu dzieci z najmłodszych klas do szkół podstawowych, od 11 do 15 stycznia prowadzona była ogólnopolska akcja badania przesiewowego nauczycieli na obecność koronawirusa. Z danych przekazanych w piątek przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że w trakcie trzech dni akcji, od poniedziałku do środy, wymazy pobrano od 80 tys. osób. Do piątku wyniki otrzymało 60 tys. z nich, a zakażenie potwierdzono u 1133 osób.

Wyniki badań nauczycieli klasy I-III, nauczycieli szkół specjalnych i niepedagogicznych pracowników szkół znajdujących się na terenie powiatu świdnickiego:

 • liczba osób deklarujących chęć wykonania badania: 665,
 • liczba osób, które poddały się badaniu: 556,
 • procentowo badaniu poddało się 84% pracowników,
 • liczba pobranych i zbadanych prób: 556,
 • liczba uzyskanych wyników dodatnich: 5 (w tym 3 nauczycieli i 2 pracowników niepedagogicznych), a więc 1% pracowników szkół uzyskało wynik dodatni.

/opr. mn/

Poprzedni artykułOd poniedziałku Urząd Miejski w Żarowie znów otwarty dla interesantów
Następny artykułKoleje Dolnośląskie przywracają połączenia międzynarodowe