Strona główna 0_Slider Podatek od nieruchomości w górę. Radni przyjęli nowe stawki

Podatek od nieruchomości w górę. Radni przyjęli nowe stawki

11

Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, które mają zostać podwyższone do maksymalnego poziomu wskazanego w rozporządzeniu ministra finansów.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na 2021 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. i wzrosły o 3,9%. W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. wzrosną do poziomu stawek określonych ww. obwieszczeniem Ministra Finansów – wyjaśniała prezydent Beata Moskal-Słaniewska w uzasadnieniu do złożonego projektu uchwały, którym podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy zajmowali się radni.

Dla mieszkańca Świdnicy, który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67 m² to wzrost opłaty rocznie o ok. 5 zł, czyli miesięcznie ok. 0,42 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni ok. 90 m² to roczna podwyżka 88 zł, czyli miesięcznie ok. 7,33 zł – informuje świdnicki magistrat. – Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości mogą wynieść w 2021 roku – 37 mln 600 tys. zł , plan na rok 2020 to 36 mln 600 tys. zł. Wzrost szacowany jest więc na poziomie 1 mln zł. Wynika to nie tylko z podwyżki stawek podatków, ale także z uszczelnienia systemu płatności podatku od nieruchomości – dodano.

Za przyjęciem nowych stawek podatku od nieruchomości głosowało 13 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Gaszyński, Grudziński, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wołosz, Żurek), a 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik). Z dyskusją prowadzoną podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy można się zapoznać oglądając zapis obrad.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku ogłoszone przez Ministra Finansów:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli stawka maksymalna podatku od nieruchomości wynosi 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

/opr. mn/

Poprzedni artykułKilkadziesiąt nowych zakażeń w powiecie świdnickim, zmarła kolejna osoba
Następny artykułWygrał laptop dla swoich dziadków