Strona główna 0_Slider W nowy rok z podwyżkami? W górę mogą pójść nie tylko opłaty za...

W nowy rok z podwyżkami? W górę mogą pójść nie tylko opłaty za parkowanie

7

Władze Świdnicy chcą podwyższyć cenę biletów jednorazowych i okresowych w komunikacji miejskiej, a także podnieść stawki podatku od nieruchomości. Podwyżki miałyby wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Propozycjami zgłoszonymi przez Urząd Miejski w Świdnicy zajmą się miejscy radni podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej, zwołanego na 27 listopada. Od decyzji samorządowców zależeć będzie również wprowadzenie podwyżki opłat jednorazowych za postój w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania.

Podatek od nieruchomości podniesiony do maksymalnego poziomu

Podczas najbliższej sesji świdniccy radni zagłosują nad projektem uchwały o stawkach podatku od nieruchomości. – Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na 2021 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. 2020 poz. 673) i wzrosły o 3,9%. W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. wzrosną do poziomu stawek określonych ww. obwieszczeniem Ministra Finansów – wyjaśnia prezydent Beata Moskal-Słaniewska w uzasadnieniu do złożonego projektu uchwały.

Z proponowanymi zmianami można się zapoznać pobierając projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ceny biletów w górę o około 20%

Drastycznym spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów spowodowanym pandemią koronawirusa i wprowadzonymi z tego powodu obostrzeniami, które w sposób znaczący wpłynęły na funkcjonowanie transportu zbiorowego, tłumaczona jest konieczność dokonania zmian w cenniku świdnickiej komunikacji miejskiej. Podczas pierwszej, wiosennej fali epidemii wpływy z tytułu sprzedaży biletów miały spaść o 65%. Niewiele lepiej sytuacja ma wyglądać obecnie. – Pomimo powrotu od 1 września 2020 roku dzieci i młodzieży do szkół zauważany jest spadek popytu. O ile w 2019 roku w okresie I-IX został uzyskany dochód z wpływów z biletów w wysokości 2 698 300 zł, o tyle w porównywalnym okresie roku 2020 dochód wynosi 1 724 507 zł – stanowi to 63%. Przewiduje się że w 2020 roku utrata możliwych dochodów do budżetu miasta wyniesie ponad 1 200 000 zł. Istnieje obawa, że nawet po zakończeniu pandemii liczba pasażerów w transporcie zborowym może nie wrócić do stanu sprzed epidemii. Musimy zdawać sobie sprawę, że koszty utrzymania transportu będą rosły niezależnie od epidemii, która je powiększyła – wylicza Małgorzata Lubandy, dyrektor wydziału transportu w świdnickim magistracie, uzasadniając złożony projekt uchwały.

Pragniemy zaznaczyć, że od 2011 roku ceny biletów pozostają na niezmienionym poziomie. Podwyższenie cen biletów komunikacji miejskiej uznaje się za niezbędne w celu powstrzymania stale postępującego wzrostu wydatków na dotowanie przewozów pasażerskich, które na dzień dzisiejszy są już i tak bardzo znaczące w wydatkach budżetowych – tłumaczy Lubandy. – Przedłożona propozycja zmiany taryfy opłat za usługi przewozowe zakłada ok. 20% wzrost cen biletów. Jednocześnie proponuje się zmiany w strukturze rodzajowej biletów. Proponuje się bilet miesięczny/30-dniowy imienny i na okaziciela z możliwością dokonania wyboru przez pasażera co do jego okresu obowiązywania. Pasażer będzie mógł określić ważność biletu tj. czy bilet ważny będzie we wszystkie dni określonego miesiąca, czy też przez 30 dni kalendarzowe liczone kolejno i począwszy od dnia wskazanego na bilecie – dodaje dyrektor.

Jak zmieniłyby się ceny biletów w przypadku przyjęcia uchwały? Normalny bilet jednorazowy za przejazd w jednej strefie miałby kosztować 3,00 zł zamiast 2,40 zł. Przejazd między dwoma strefami miałby kosztować 3,50 zł zamiast obecnych 2,90 zł, natomiast zakup biletu na wszystkie strefy wiązałby się z wydatkiem 4,20 zł (obecnie 3,50 zł). Podwyżka miałaby też objąć bilety czasowe. Cena biletu 120-minutowego na strefę A wzrosłaby z 4,00 zł do 5,00 zł, a bilet 24-godzinny na wszystkie strefy podrożałby z 7,50 zł do 9,00 zł.

Droższe miałyby być również bilety okresowe. Za miesięczny bilet imienny na jedną ze stref trzeba by zapłacić 96 zł (obecnie 77 zł), za bilet miesięczny „dwustrefowy” – 108 zł (obecnie 89 zł), a za bilet miesięczny na wszystkie strefy – 122 zł (obecnie 103 zł). W przypadku biletów na okaziciela ich cena wzrosłaby do: 106 zł na jedną strefę (obecnie 87 zł), 118 zł na dwie strefy (obecnie 99 zł), 132 zł na wszystkie strefy (obecnie 113 zł). Koszt biletu wakacyjnego dla uczniów i studentów na wszystkie strefy wzrósłby z obecnych 21 zł do 30 zł – w proponowanej taryfie przewozowej nie przewidziano tańszych biletów wakacyjnych jedno- lub dwustrefowych.

Odpowiednio wzrósłby również koszt biletów ulgowych.

Zgodnie ze złożoną propozycją, w górę miałyby pójść także wysokości kar: 150 zł za przejazd bez ważnego biletu (obecnie 120 zł), 120 zł za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi (obecnie 96 zł), 450 zł za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu (obecnie 360 zł).

Droższy postój w Strefie Płatnego Parkowania

Od decyzji radnych zależeć będzie wprowadzenie podwyżki opłat jednorazowych za postój w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania, a także zwiększenie kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania. Propozycje zgłoszone przez magistrat miałyby wejść w życie w styczniu 2021 roku.

Projekt uchwały ma na celu urzeczywistnienie stawek za parkowanie na obszarach charakteryzujących się deficytem miejsc parkingowych. Obecnie obowiązujące opłaty zostały ustalone już w 2011 roku. Podniesienie wysokości opłaty wpłynie pozytywnie na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów w obszarze strefy płatnego parkowania, co ułatwi znalezienie wolnego miejsca kierowcy. Jednocześnie nadmieniam, iż wysokość opłaty za abonament roczny mieszkańca oraz abonamenty ogólnodostępne proponujemy pozostawić na dotychczasowym poziomie – tłumaczy Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, uzasadniając projekt zmian w cenniku SPP. – Uzyskane w ten sposób dochody pozwolą nam na realizację programu wymiany parkomatów na bardziej nowoczesne i przyjazne w obsłudze. Obecnie funkcjonujące urządzenia zostały zainstalowane w latach 2009-2011 – dodaje Gleba.

Zgodnie z przygotowanymi przez magistrat zmianami, w I podstrefie za godzinę postoju kierowcy będą musieli zapłacić 3,90 zł zamiast obecnej opłaty w wysokości 3,00 zł. Za drugą godzinę postoju opłata wyniesie 4,60 zł (obecnie 3,60 zł), za trzecią godzinę – 5,50 zł (obecnie 4,30 zł), za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,90 zł (obecnie 3,00 zł), zaś minimalna opłata umożliwiająca postój do 15 minut wzrośnie z 50 gr do 1 zł. Podwyżka obejmie również II podstrefę: za postój do jednej godziny trzeba będzie zapłacić 2,20 zł (obecnie 1,50 zł), za drugą godzinę – 2,60 zł (obecnie 1,80 zł), za trzecią godzinę – 3,10 zł (obecnie 2,10 zł), za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,20 zł (obecnie 1,50 zł), natomiast minimalna opłata umożliwiająca postój do 15 minut wzrośnie z 30 do 50 gr. Na niezmienionym poziomie mają pozostać opłaty abonamentowe.

Z wszystkimi zaproponowanym zmianami w SPP można się zapoznać pobierając projekt uchwały.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułLokatorzy mieszkań komunalnych winni miastu ponad 36 milionów. Rekordziści zalegają ponad 170 tys. złotych
Następny artykułWalka z wiatrakami? Waldemar Woźniak nie poddaje się, ma kolejnych sprzymierzeńców