Strona główna 0_Slider Dzień bez Samochodu. Co zachęciłoby świdniczan do przesiadki na rower lub korzystania...

Dzień bez Samochodu. Co zachęciłoby świdniczan do przesiadki na rower lub korzystania z autobusów?

3

Zakup kolejnych autobusów elektrycznych, wspieranie budowy punktów ładowania aut elektrycznych, wprowadzenie ulg dla właścicieli pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych, obniżenie stawek za parkowanie w SPP dla samochodów ekologicznych lub wprowadzenie stref parkowania przeznaczonych wyłącznie dla takich pojazdów – to niektóre z rozwiązań ujętych w „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku”, którą w sierpniu przyjęli świdniccy radni. W dokumencie wyliczono również zgłoszone przez mieszkańców uwagi, których uwzględnienie miałoby zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej lub przesiadki na rower.

Jeden z elektrycznych autobusów kursujących na terenie Świdnicy

22 września obchodzony jest Dzień Bez Samochodu, który odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tego dnia w wielu miastach można nieodpłatnie skorzystać z komunikacji publicznej. Akcja ma zachęcić mieszkańców miast do częstszego wybierania przyjaznych środowisku środków transportu: jazdy na rowerze czy transportu zbiorowego.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przy okazji prac nad „Strategią rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku”, jest kilka powodów, dla których świdniczanie z rezerwą mogą podchodzić do pomysłu przesiadki na rower lub do miejskiego autobusu. Wśród czynników, które zachęciłyby do częstszego korzystania z komunikacji publicznej respondenci najchętniej wskazywali na: powstanie nowych bezpośrednich połączeń (lepsze dopasowanie tras) – 59,20%, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów – 48,80%, czy też zmniejszenie cen biletów – 36,80%. Najrzadziej wskazywano na konieczność poprawy jakości obsługi (8,80%) i zwiększenie liczby autobusów elektrycznych (15,20%).

Podczas tworzenia Strategii w ankiecie zapytano również o to, które z planowanych przez miasto działań są uznawane za najważniejsze. Respondenci wskazali na:

 • dostosowanie infrastruktury drogowej i przystankowej do osób o ograniczonej mobilności (dla 78% respondentów jest to działanie bardzo ważne lub ważne),
 • rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i poprawa stanu jakości chodników (dla 76% respondentów jest to bardzo ważne lub ważne),
 • zwiększenie obecnego priorytetu autobusów w ruchu poprzez m.in. wprowadzenie systemu sterowania ruchem ulicznym, zielone światła na skrzyżowaniach czy utworzenie buspasów (dla 61% respondentów jest to bardzo ważne lub ważne),
 • koordynacja i wspieranie tworzenia ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych (59% ankietowanych stwierdziło, że jest to istotne posunięcie w kierunku rozwoju elektromobilności),
 • zastąpienie obecnych pojazdów przeznaczonych do obsługi zadań publicznych pojazdami z napędem elektrycznym lub alternatywnym (dla 57% respondentów jest to bardzo ważne lub ważne),
 • wprowadzenie zintegrowanego biletu z koleją i innymi środkami komunikacji w Aglomeracji Wałbrzyskiej (dla 56% respondentów jest to bardzo ważne lub ważne),
 • zastąpienie obecnie stosowanych autobusów nowymi z ekologicznym napędem elektrycznym (dla 55% respondentów jest to bardzo ważne lub ważne),
 • stworzenie systemu roweru miejskiego wraz z pojazdami wyposażonymi w dodatkowy silnik elektryczny (istotne dla 46% respondentów).
mat. UM Świdnica

Na podstawie przeprowadzanych badań można stwierdzić, że rozwój elektromobilności w Świdnicy powinien być ukierunkowany głównie na rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej, która będzie dostępna również dla osób z ograniczoną mobilnością. Ponadto duży priorytet wśród mieszkańców uzyskało przyspieszenie komunikacji publicznej. Zmiany powinny być powiązane z ideą smart city, między innymi poprzez rozwój systemów informacji pasażerskiej real-time – stwierdzili autorzy opracowania.  W ankiecie wzięło udział 127 respondentów, z czego ostatecznej analizie poddano 125 odpowiedzi – odrzucając ankiety osób niemieszkających lub niepracujących w Świdnicy.

Jakie działania są planowane do 2035 roku?

W Strategii określono sześć celów strategicznych: wprowadzenie zielonego ładu w samorządzie, rozwój zero- i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej, uruchomienie świdnickich ekobenefitów, budowanie ekoświadomości mieszkańców, eko-rozwój transportu indywidualnego oraz inteligentne rozwijanie świdnickiej mobilności. W każdym przypadku wskazano na konkretne działania, jakie miałby podejmować samorząd, a także ustalono harmonogram ich realizacji w latach 2020-2035.

Na cały okres ujęty w Strategii przewidziano wymianę najstarszych autobusów z najniższymi normami emisji spalin, które zostałyby zastąpione przez pojazdy zero- i niskoemisyjne. W latach 2020-2029 prowadzone miałyby być prace zmierzające do usprawnienia komunikacji miejskiej poprzez m.in. uprzywilejowaniu autobusów na skrzyżowaniach. Zamontowane miałyby zostać również urządzenia zliczające pasażerów oraz analizujące ich podróże, dzięki czemu można by lepiej dostosować częstotliwość kursów lub wielkość autobusów do zapotrzebowania na określonych trasach.

W dokumencie wyszczególniono również rozwiązania, które zachęciłyby mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • zwolnienie, a późniejsze obniżenie podatku od środków transportowych dla pojazdów zero- i niskoemisyjnych, które miałoby zachęcić zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorstwa posiadające pojazdy o napędzie konwencjonalnym do ich wymiany na zero- i niskoemisyjne (2020-2035),
 • wprowadzenie preferencyjnych stawek lub stawki zerowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania dla użytkowników pojazdów niskoemisyjnych (np. hybrydowych), co może zachęcić mieszkańców do korzystania w mieście z ekologicznych samochodów. Jak wskazano w opracowaniu, na mocy ustawy o drogach publicznych pojazdy elektryczne są zwolnione z uiszczania opłat za parkowanie w SPP (2020-2035),
 • koordynacja i wspieranie tworzenia sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych (2020-2035),
 • rozwój przyjaznej infrastruktury pieszej i rowerowej poprzez rozbudowę systemu dróg rowerowych, rozbudowę i poprawę jakości chodników, a także tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów (2020-2035),
 • integracja transportu publicznego poprzez stworzenie wspólnej taryfy dla transportu lokalnego i ponadlokalnego, budowę węzła przesiadkowego przy stacji Świdnica Przedmieście, a także budowę parkingów Park+Ride i Bike+Ride (2020-2024, 2025-2029).

Miejska strategia sporo uwagi poświęca również kwestii ograniczenia i uspokojenia ruchu w centrum. W tym przypadku zaproponowano:

 • ograniczenie emisji pochodzącej z samochodów prywatnych w centrum miasta poprzez wprowadzanie stref parkowania tylko dla pojazdów zeroemisyjnych. Miałoby to dodatkowo zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych pojazdów szczególnie w centrum (2025-2029, 2030-2035),
 • wprowadzenie stref uspokojonego ruchu w formie stref Tempo 20 i 30, a także utworzenie woonerf’ów – co pozwoliłby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji oraz hałasu emitowanych przez transport indywidualny (2020-2035),
 • wprowadzenie dynamicznego systemu informacji parkingowej – za pośrednictwem dedykowanych tablic prezentowana byłaby liczba wolnych miejsc parkingowych na danym obszarze. Pozwoliłoby to skrócić czas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, a w konsekwencji ograniczyć emisję oraz hałas emitowany przez pojazdy. Zaznaczono przy tym możliwość kształtowania poziomu zajętości miejsc poprzez dostosowanie stawek i granic Strefy Płatnego Parkowania (2020-2035).

Ze szczegółowymi zapisami i rozwiązaniami można się zapoznać pobierając „Strategię rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku” ze stron Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł„Świdnickie Fortepiany” zagrają już w najbliższą sobotę
Następny artykułDziało się na piłkarskich boiskach z udziałem biało-zielonych