Strona główna 0_Slider Świdnicka straż miejska ma 29 lat. W ubiegłym roku strażnicy przyjęli ponad...

Świdnicka straż miejska ma 29 lat. W ubiegłym roku strażnicy przyjęli ponad 7300 zgłoszeń i wystawili 600 mandatów [FOTO]

1

Więcej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajnymi wybrykami, łamaniem przepisów dotyczących utrzymania czystości, a także więcej ujawnionych wykroczeń drogowych. Świdniccy strażnicy miejscy podsumowali miniony rok, a w poniedziałek obchodzili swoje święto.

fot. UM Świdnica

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego wręczono awanse oraz nagrodę Super Strażnika Roku 2020. Awansowani zostali: Grażyna Czerska-Paszkowska na stopień starszego inspektora w Referacie Centrum Kierowania, Tomasz Ulanowski na stopień starszego inspektora w Referacie Służby Patrolowej, Monika Kaczmarek na stopień młodszego specjalisty w Referacie Służby Patrolowej, Anna Chodorowska na stopień młodszego strażnika, Adam Szilder na stanowisko starszego operatora elektronicznych monitorów ekranowych w Referacie Centrum Kierowania, Marek Wychowanek na stanowisko starszego operatora elektronicznych monitorów ekranowych w Referacie Centrum Kierowania. Nagrodę Super Strażnika otrzymał Jarosław Grzymek.

Święto straży miejskiej to także czas podsumowań. – Straż Miejska w Świdnicy pełni służebną rolę na terenie naszego miasta już niemal od 30 lat. Zdobyte w tym okresie doświadczenie pozwala dzisiaj tej formacji skutecznie chronić porządek publiczny oraz w pełnym zakresie spełniać przypisaną jej rolę wobec społeczności lokalnej – wskazuje w dorocznym raporcie podsumowującym pracę municypalnych komendant Marek Fiłonowicz. – Rok 2019 to kolejny rok z rzędu, w którym wzrasta liczba interwencji na zgłoszenia mieszkańców. Pomimo niezmiennej od lat liczby etatów z wszystkich sił staramy się sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej, która zwracając się do nas o pomoc, daje wyraz zaufania oraz potrzeby istnienia Straży Miejskiej w Świdnicy – dodaje komendant. W 2019 roku strażnicy otrzymali 7353 zgłoszenia, rok wcześniej było ich 6754.

Według wyliczeń strażników, w 2019 roku wzrosła liczba interwencji związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ubiegłym roku było ich 4740, zaś w roku 2018 – 4130. Wzrosła też liczba pijących, których straż złapała na gorącym uczynku: z 610 przypadków do 720. Zdaniem komendanta jest to efekt spotkań z mieszkańcami, podczas których wskazywali oni konkretne miejsca nasilonego spożywania napojów wyskokowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Świdniccy municypalni sporo uwagi poświęcili też kwestii utrzymania czystości i porządku w gminie. Przeprowadzili oni 979 interwencji, przy czym w 2018 roku było ich 856. Działania te dotyczyły także walki ze smogiem. – Rok 2019 przyniósł szereg działań związanych z naruszeniem przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów. Na podstawie upoważnienia prezydent miasta Świdnicy w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska strażnicy są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W ramach tych kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości tego działania. W minionym roku przeprowadzono 326 kontrole związane z zadymianiem powietrza i termicznego przekształcania odpadów, w wyniku, których potwierdzono 136 emisji pozwalających uruchomić procedurę postępowań sprawdzających. W wyniku podjętych działań nałożono 8 mandatów karnych oraz w 14 przypadkach zastosowano formę pouczenia, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Precyzując podane dane należy uściślić, że kontroli w kotłowniach i lokalach mieszkalnych strażnicy dokonali 93 razy, z czego 8 razy zastosowano postępowanie mandatowe, a 14-krotnie pouczono sprawców czynu zabronionego i skierowano jeden wniosek do sądu. W 117 przypadkach zgłoszenia mieszkańców nie potwierdziły się – wylicza Fiłonowicz, zaznaczając, że duże znaczenie ma umiejętność palenia w piecach, która w dużej mierze ma wpływ na to, co wylatuje z kominów, jak również jakość paliwa stosowanego w piecach. Strażnicy w ramach prowadzonych kontroli uświadamiają mieszkańców, jaki sposób palenia w piecu jest najlepszy i dlaczego.

Jedną z najbardziej widocznych pozycji w działaniach strażników miejskich są interwencje związane z wykroczeniami drogowymi. – Wciąż wzrastająca ilość pojazdów jeżdżących po naszych drogach wraz z coraz większym deficytem miejsc do ich parkowania skutkuje tym, że pojazdy samochodowe parkowane są często niezgodnie z przepisami, a nawet w sposób bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kontrola w tym zakresie nie może być zatem pomijana przez straże zwłaszcza w zapewnieniu porządku w parkowaniu pojazdów na terenie miasta. Stąd też rola, jaką pełni tu straż, choć niewdzięczna, przyczynia się do utrzymania ładu komunikacyjnego. Zdecydowana większość tych wykroczeń ma miejsce w strefach ruchu. W 2019 roku strażnicy w przeważającej mierze podejmowali działania na zgłoszenia obywateli. Ujawnili na terenie naszego miasta 3184 wykroczeń drogowych. Udzielono 2439 pouczeń, w 116 przypadkach czynności zakończono postępowaniem mandatowym. Sporządzono 147 wniosków o ukaranie do sądu. Są to dane tylko z tych postępowań, które na koniec roku zostały rozstrzygnięte. Wiele z nich czeka jeszcze na swój finał, który z reguły kończyć się będzie postępowaniem wnioskowym, a to z kolei dodatkowo obciąża pracę strażników – zaznaczono w raporcie.

W ubiegłym roku spadła ilość zdarzeń zarejestrowanych przez kamery miejskiego monitoringu – z 734 do 632. Na tej podstawie pouczono 915 osób, nałożono 108 mandatów, a w 56 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

W sumie w 2019 roku municypalni nałożyli 616 mandatów na kwotę 77 740 złotych, z czego najwięcej w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 286 mandatów na kwotę 28 800 złotych. W przypadku wykroczeń komunikacyjnych wystawiono 116 mandatów na kwotę 14 900 zł, a za wykroczenia przeciwko obyczajności – 108 mandatów na kwotę 15 100 zł.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. UM Świdnica