Strona główna Polityka Wybory prezydenckie 2020. Jak zagłosować korespondencyjnie lub poza miejscem stałego zamieszkania?

Wybory prezydenckie 2020. Jak zagłosować korespondencyjnie lub poza miejscem stałego zamieszkania?

0

28 czerwca odbędzie się głosowanie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy ruszą nie tylko do lokali wyborczych, ale będą też mogli oddać głos korespondencyjnie. Aby skorzystać z takiej możliwości lub móc zagłosować w formie tradycyjnej, ale poza swoim miejscem zameldowania, należy z wyprzedzeniem zwrócić się do właściwego urzędu gminy. Czasu na złożenie stosownych wniosków jest coraz mniej.

W Świdnicy informacji dotyczących wyborów udzielają pracownicy referatu organizacyjnego Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów: 74/8562 942, 74/8562 970, 74/8562 845 w pokojach 119, 120 i 121 (I piętro).

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania w kraju, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą, dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy. Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego można również dokonać elektronicznie za pośrednictwem usługi (dla osób mieszkających w Polsce) uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nie ma możliwości zgłoszenia głosowania korespondencyjnego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Wyborca: 1) czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), 2) wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru, 3) nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 czerwca 2020 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), a także adres, pod którym wyborca czasowo przebywa. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty itp.). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 7 lipca 2020 r. Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może również wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Kalendarz wyborczy

 • do 10 czerwca możliwe jest zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie tych kandydatów, którzy zostali zarejestrowani w wyborach planowanych na 10 maja i podtrzymują swój udział,
 • do 12 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza ma podać dane o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • do 15 czerwca należy zgłosić do właściwego konsula zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą,
 • do 15 czerwca zostanie również podany ostateczny wykaz kandydatów na prezydenta,
 • do 16 czerwca należy zgłosić właściwemu komisarzowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy, zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju,
 • do 22 czerwca PKW będzie miała możliwość wydania, na wniosek ministra zdrowia, uchwały dotyczącej przeprowadzenia na terenie określonej gminy (lub jej części) wyłączne głosowania korespondencyjnego, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej,
 • do 23 czerwca będzie można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
 • do 23 czerwca należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • również do 23 czerwca doręczone mają zostać pakiety wyborcze tym wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju,
 • do 26 czerwca wyborcy głosujących korespondencyjnie w kraju będą musieli wrzucić koperty zwrotne do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, lub też dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą,
 • 26 czerwca o godz. 24:00 nastąpi zakończenie kampanii wyborczej.
 • Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca, od godz. 7.00 do 21.00. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później – 12 lipca 2020 roku.

/mn/