Strona główna 0_Slider Debata o finansach, inwestycjach i stanie miasta bez udziału mieszkańców. Prezydent Świdnicy...

Debata o finansach, inwestycjach i stanie miasta bez udziału mieszkańców. Prezydent Świdnicy z absolutorium [FOTO]

3

Rada Miejska w Świdnicy udzieliła prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2019 rok oraz udzieliła jej wotum zaufania. Pozytywne opinie dotyczące budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej. W dyskusji nad raportem o stanie miasta zabrakło głosu mieszkańców, na co mogła wpłynąć konieczność zebrania 50 podpisów. Wymóg ten spełnił co prawda Paweł Gromek, znany z działań dotyczących rewitalizacji parku Młodzieżowego, jednak nie zdążył on złożyć swojego wniosku o możliwość wystąpienia w wymaganym terminie.

Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości blisko 7 mln 95 tys. złotych, przy planowanym deficycie w kwocie niemal 5 mln 124 tys. złotych. Udało się osiągnąć dochód w wysokości ponad 277 mln 536 tys. złotych, natomiast wydatki budżetowe sięgnęły przeszło 270 mln 441 tys. złotych. – W roku budżetowym zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 8,5 mln zł oraz dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 8 mln 894 tys. zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 23 mln 169 tys. zł przy planowanej jego wartości 12 mln 789 tys. zł – wyliczyła Ewelina Kruk-Florkowska, przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w wydanej przez RIO opinii.

Zadłużenie Świdnicy na koniec roku 2019 wyniosło blisko 118 mln 510 tys. zł, na które składały się kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne w kwocie prawie 115 mln 992 tys. zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 11 mln 851 tys. zł. – Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki – zaznaczyła Kruk-Florkowska.

W sprawie przedłożonego przez prezydent Świdnicy sprawozdania z wykonania budżetu RIO wydało opinię pozytywną. Pozytywnie wypowiedzieli się także radni z komisji rewizyjnej – czterech z nich było “za”, a dwoje wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania nad udzieleniem prezydent Świdnicy absolutorium, swoje poparcie wyraziło 12 radnych, 9 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Z kolei za udzieleniem prezydent Świdnicy wotum zaufania głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. Ponadto nie zakładał on deficytu, zachowując jednocześnie bardzo duże środki na inwestycje, na które miasto zaplanowało kwotę 36 249 989 zł. Taki kształt budżetu gwarantował stabilność finansową miasta i jednocześnie pozwalał na realizację kolejnych dużych i mniejszych inwestycji,na które czekali mieszkańcy Świdnicy. To początek modernizacji Parku Młodzieżowego czy też remonty ulic: Traugutta, Pogodnej, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Siostrzanej oraz przebudowa chodników i budowa zatok parkingowych. Miasto realizowało w dalszym ciągu program dotacji do remontów dla właścicieli obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli remonty pustostanów i modernizację budynków komunalnych – podkreślała prezydent Świdnicy, nawiązując do przygotowanego raportu o stanie miasta.

Oczywiście priorytetem pozostała ekologia. Ostatnie lata to walka z niską emisją, program KAWKA, dofinansowanie tych inicjatyw, które miały na celu zmianę systemu i sposobu ogrzewania w domach czy mieszkaniach.To kolejne kilometry nowych ścieżek rowerowych czy modernizacja taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, które w 2019 roku zakupiło, dzięki funduszom unijnym, dwa nowe w pełni elektryczne autobusy marki Volvo. W dalszym ciągu stawiamy na politykę prorodzinną, ze szczególnym naciskiem na powrót młodych mam do pracy. Nowoczesne palcówki (żłobki i przedszkola), w których opiekę znalazły setki świdnickich dzieci dały możliwość powrotu do pracy rodzicom,na czym bardzo nam zależało. To także opieka zdrowotną, w której szczególny nacisk położyliśmy na profilaktykę. Proponowaliśmy udział w różnego rodzaju programach, szczepiąc osoby starsze przeciwko grypie czy młode dziewczyny przeciwko HPV. W dalszym ciągu kontynuowaliśmy własny program ochrony zębów przed próchnicą dla najmłodszych – wyliczała Beata Moskal-Słaniewska.

W sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie wypowiadali się przedstawiciele klubów: Świdnica Ponad Podziałami, Koalicja dla Świdnicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Platforma Obywatelska. Krytyczne uwagi zgłosili radni zrzeszeni w klubach Prawo i Sprawiedliwość, a także Wspólnota Samorządowa. – Pozytywnym faktem jest to, że po raz pierwszy w okresie pełnienia funkcji przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską, budżet ma nadwyżkę w wysokości 7 mln złotych – przyznał radny Lesław Podgórski, zwracając jednak uwagę na kwestię złej sytuacji finansowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości, czy też niewystarczające działania w zakresie redukowania zadłużenia miasta. – Stojące przed nami wyzwania związane z pandemią, zmuszają nas do zdecydowanej poprawy jakości zarządzania miastem. Jeżeli to nie nastąpi, może nas czekać zahamowanie rozwoju Świdnicy – podkreślił Podgórski. – Po stronie rachunkowej rzeczywiście trudno znaleźć słaby punkt, który moglibyśmy wytknąć. To zresztą nie jest naszą intencją. Wszystko zostało zorganizowane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Chociaż można by było mieć wątpliwości, bo nieudana inwestycja związana z basen odkrytym jednak kosztowała nas kilkaset tysięcy złotych. Nie mamy uwag, co do strony rachunkowej, natomiast mamy jednak pewien niedosyt. Przez pewne zaniechania miasto – w naszej ocenie – straciło – mówił z kolei radny Krzysztof Lewandowski z PiS, wskazując m.in. na kwestię Zaułka Świętokrzyskiego i możliwość podjęcia przez miasto działań, mających na celu zagospodarowanie terenu przy ulicy Różanej.

W dyskusji nad raportem o stanie Świdnicy za 2019 rok nie wziął udziału ani jeden mieszkaniec Świdnicy. By móc w niej uczestniczyć, osoby chętne musiały zebrać 50 podpisów poparcia. Jako jedyny, wymóg ten spełnił Paweł Gromek, arborysta i certyfikowany inspektor drzew, znany z działań związanych z ograniczeniem nadmiernej wycinki w Parku Młodzieżowym. Społecznik nie został jednak dopuszczony do głosu, co tłumaczono tym, że swój wniosek o wystąpienie podczas sesji Rady Miejskiej złożył dzień po terminie. Na zauważalny brak głosu mieszkańców zwrócił uwagę radny Lewandowski. Zaapelował z tego powodu do władz miasta, by przy okazji tworzenia kolejnego raportu, przeprowadzić wśród świdniczan ankietę lub inną formę badania, która wykazałaby, czy mieszkańcy faktycznie popierają obecny kierunek rozwoju Świdnicy.

Zobacz też: raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2019 rok, ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2019, sprawozdanie związane z inwestycjami zrealizowanymi w 2019 roku.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński