Strona główna Polityka Zmiany w budżecie miasta, apel o przesunięcie terminu wyborów. Zbliża się sesja Rady...

Zmiany w budżecie miasta, apel o przesunięcie terminu wyborów. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

4

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców zmagających się z problemami z powodu epidemii, dokonanie zmian w budżecie miasta, a także przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Leśnej – to niektóre z zagadnień, którymi będą zajmować się świdniccy radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

XVII sesja rozpocznie się w piątek, 24 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się także m.in. przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2020 roku, zawarciem porozumienia z PGW „Wody Polskie” w sprawie utrzymania Bystrzycy i Witoszówki, przejęciem od miejskiej spółki wodociągowej zadania polegającego na administrowaniu i przebudowie kąpieliska przy ulicy Śląskiej, a także zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku. W porządku obrad zawarto również punkt dotyczący wydania przez Radę Miejską w Świdnicy apelu w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.

W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji, położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Apel Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej:

 • XVII/1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2020 r.”,
 • XVII/2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2020 r.,
 • XVII/3. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Okręgowego w Świdnicy III Wydziału Karnego w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023,
 • XVII/4. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica czteroosobowej rodzinie z Republiki Kazachstanu w ramach repatriacji,
 • XVII/5. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica trzyosobowej rodzinie z Republiki Kazachstanu w ramach repatriacji,
 • XVII/6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”,
 • XVII/7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji, położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy,
 • XVII/8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w Rynku 41 w Świdnicy,
 • XVII/9. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica,
 • XVII/10. w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica,
 • XVII/11. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • XVII/12. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 • XVII/13. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
 • XVII/14. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów,
 • XVII/15. w sprawie zmiany budżetu,
 • XVII/16. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XVII/17. w sprawie całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułLaptopy dla dzieci do zdalnej nauki
Następny artykułOlimpijski sukces Mateusza Drąga z II LO