Strona główna 0_Slider Od dzisiaj nauczanie na odległość. Lista problemów bardzo długa. Co z egzaminami...

Od dzisiaj nauczanie na odległość. Lista problemów bardzo długa. Co z egzaminami ósmoklasisty i maturą?

3

W czasie zawieszenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 nauka będzie realizowana na odległość. Ministerstwo edukacji określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i wprowadziło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. Czy do takiej formy nauczania gotowe są szkoły w powiecie świdnickim?

Zdjęcie fb Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy

Zgodnie z wytycznymi MEN, w związku z epidemią nauka ma być realizowana na odległość. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Co na to świdnickie szkoły?

Zostaliśmy postawieni pod ścianą, a na wdrożenie nowych zasad dostaliśmy dwa dni – zgodnie mówią dyrektorzy szkół w Świdnicy. – Staramy się, ale jest bardzo trudno – mówi Zbigniew Kałwak, zastępca dyrektora ZSB-E w Świdnicy. W tej szkole zajęcia on-line były już prowadzone i dotyczyły nauki języków obcych oraz programowania. – To nie może być jedyna forma z wielu względów, dlatego są również lekcje nagrywane przez nauczycieli do odtworzenia, zadania przesyłane elektronicznie, quizy. Nie wszyscy uczniowie mają laptopy czy komputery, część korzysta wyłącznie ze smartfonów. Odrębnym problemem są rodziny, w których jest kilkoro uczniów na różnych etapach edukacji i jeden laptop. Jak tam dzielić się czasem przed monitorem?

O ogromnych trudnościach mówi również Alina Jasionowicz, dyrektorka SP nr 315 w Świdnicy. – Do wczoraj na stronie szkoły nauczyciele umieszczali zadania do wykonania, które uczniowie odsyłali albo e-mailem, albo w formie zdjęcia telefonem. Dzisiaj próbujemy wypracować procedurę na kolejne dni. Nauczyciele sprawdzają, ile dzieci nie ma dostępu do internetu lub jest to dostęp ograniczony. Te dzieci będą mogły dostarczać swoje prace po powrocie do szkoły. Oczywiście są narzędzia do zdalnej pracy, ale do tego trzeba się przygotować – podkreśla.

Robimy wszystko, by tak przygotować zdalne nauczanie, by maksymalnie odciążyć rodziców, ale nie jest to łatwe. Nauczyciele korzystają z różnorodnych form kontaktu. W starszych klasach staramy się, by był to kontakt on-line. Nauczyciele będą nagrywać lekcje, które uczniowie odtworzą w dogodnym dla siebie momencie. Przy ocenianiu będziemy się skupiać na tym, co uczniom się uda zrobić pozytywnie – zapewnia Alicja Matysik, dyrektorka SP nr 2 w Świdnicy.

-Nie ma szans na przeprowadzenie wszystkich lekcji on-line według planów lekcji – rozwiewa wątpliwości Jacek Iwancz, dyrektor II LO w Świdnicy. Również w tej szkole stosowane będą różne metody przekazywania i sprawdzania wiedzy. Jak wspólnie mówią dyrektorzy, ile uda się zrobić, okaże się z czasem. – Na pewno będą problemy z wystawianiem ocen. Mam możliwość wydania zarządzenia i zmniejszenie liczby wymaganych ocen do wystawienia oceny na koniec semestru – mówi Jacek Iwancz.

Jaka sytuacja w miastach i gminach powiatu?

Strzegom: Obecnie szkoły z terenu gminy Strzegom  realizują nauczanie zdalnie – głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus oraz programu Microsoft Office 365 – Teams, innych komunikatorów, a także poczty elektronicznej i swoich stron internetowych. Szkoły przygotowują się do realizacji Rozporządzenia MEN. Dyrektorzy prowadzą poprzez wideokonferencje spotkania z nauczycielami. W chwili obecnej wychowawcy sprawdzają dostępność uczniów do komputerów, laptopów i tabletów, uczniom z rodzin wielodzietnych wypożyczono szkolne laptopy. Część uczniów korzysta ze smartfonów. Jeżeli uczniowie nie będą posiadać wymienionego sprzętu komputerowego,  nauczyciele będą dostarczać materiały do samodzielnej pracy w wersji papierowej.

Gmina Świdnica: We wszystkich gminnych szkołach obecnie realizowane są zajęcia z uczniami, przede wszystkim za pośrednictwem e-dzienników, ale także z wykorzystaniem platform edukacyjnych, np.: Edumaster, e-podręczniki oraz zasobów dydaktycznych udostępnianych przez MEN, CKE i inne instytucje.
Zdecydowana większość uczniów w gminie korzysta z komputerów bądź tabletów. Jednak są pojedyncze przypadki dzieci nie posiadających takich możliwości technicznych. W tych przypadkach nauczyciele kontaktują się z rodzicami lub opiekunami dzieci wskazując partie materiału do przerobienia. Planowane jest także dostarczanie tym uczniom materiałów edukacyjnych w wersji papierowej. Dyrektorzy w porozumieniu z nauczycielami opracowują obecnie tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas, aby możliwe było zdalne nauczanie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. oraz realizowanie podstaw programowych i ocenianie uczniów.

Gmina Dobromierz: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz prowadzone jest kształcenie na odległość. Zostało ono wdrożone już w pierwszym tygodniu po zawieszeniu nauczania w szkołach. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, materiałów zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, materiałów i stron internetowych wskazanych przez nauczyciela, z wykorzystaniem narzędzi Google, aplikacji i platform edukacyjnych zalecanych przez nauczycieli.O sposobach i zasadach prowadzenia kształcenia na odległość zostali powiadomieni uczniowie i ich rodzice. Wszelkie kontakty z nimi odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego. Wszyscy uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki do pracy zdalnej – dostęp do konta na dzienniku, do komputera i Internetu. Niektórym uczniom, na czas trwania kształcenia na odległość, szkoła wypożyczyła komputery przenośne. Nauczyciele realizując kształcenie na odległość uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz dostosowują metody pracy i ilość materiału przesyłanego do ich możliwości psycho-fizycznych oraz uwzględniają to, że z danego sprzętu mogą korzystać inni domownicy. Nauczyciele systematycznie logują się do dziennika elektronicznego, codziennie w wyznaczonych godzinach prowadzą z uczniami konsultacje, umieszczają materiały edukacyjnych na koncie uczniów, udzielają wsparcia i pomocy w nauce zdalnej. Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu zdalnego procesu edukacyjnego. Organizują wideokonferencje i uczestniczą w czatach.

Gmina Żarów: Nauczyciele przygotowują zadania do wykonania i oczekują ich zwrotu poprzez dziennik elektroniczny. Większość pedagogów przesyła również wychowankom linki do stron internetowych ułatwiające przyswajanie wiedzy i umiejętności. Niektórzy dodatkowo stworzyli z uczniami grupy na Messengerze, pocztę zbiorową i w ten sposób się z nimi komunikują. Szkoły wykorzystują także platformy edukacyjne, lekcje odbywają się on-line oraz przez skype. Ponadto nauczyciele także na bieżąco kontaktują się on-line z rodzicami uczniów w zakresie postępów edukacyjnych i elastycznie się dopasowują do godzin ich pracy. Część zajęć on-line odbywała się już dotychczas, aby nie tworzyć zaległości, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od jutra szkoły będą obligatoryjnie realizować podstawy programowe. We wszystkich szkołach odbyły się narady z nauczycielami w celu omówienia sposobu realizacji programu nauczania oraz narzędzi, które będą wykorzystywane. Nauczyciele są przygotowani do realizacji materiałów edukacyjnych. Obecnie dyrektorzy szkół weryfikują, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do zdalnej nauki z domu. Z przekazanych już informacji od dyrektorów placówek wiemy, że będą to jedynie jednostkowe przypadki. Tym dzieciom będą regularnie dostarczane materiały edukacyjne w formie papierowej, które będą weryfikowane następnie przez nauczycieli.

Powiat Świdnicki: W szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki dyrektorzy wraz ze swoimi nauczycielami opracowali zasady i formy prowadzenia nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nie mam informacji, żeby w jakiejś szkole czy placówce niemożliwa była taka forma praca. Tych metod, form i technik pracy na odległość jest tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić. Nauczyciele są w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kreatywni i samodzielni, więc na pewno nie będzie to wyłącznie przekazanie zadań poprzez dziennik elektroniczny. Problem widzę jednak gdzie indziej. Dotyczy on nie tyle pracy nauczycieli, o którą się nie boję, bo wiem, że wykonają ją na pewno z odpowiednim zaangażowaniem, ale tego, czy uczniowie i ich rodzice dysponują odpowiednim prywatnym sprzętem do pracy w swoich domach. W tej kwestii więcej będziemy wiedzieć po kilku dniach pracy w nowych dla nas wszystkich warunkach. Gdyby pojawiły się jakieś wyraźne problemy, dyrektorzy szkól będą reagować adekwatnie do możliwości, tak żeby żaden uczeń nie został pozostawiony sam sobie. /Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego/

Co z egzaminami?

Według wyjaśnień dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na tę chwilę czasowe zawieszenie zajęć w szkołach nie wpływa na terminy egzaminów, jeżeli jednak taka sytuacja przedłuży się do okresu poświątecznego, egzaminy trzeba będzie przesunąć. – Egzaminy ósmoklasisty są pod koniec kwietnia. Jeżeli przerwa w zajęciach w szkole skończyłaby się wraz ze Świętami Wielkanocnymi, to wówczas spokojnie te egzaminy mogłyby się jeszcze odbyć. Gdyby ta przerwa się wydłużała to oczywiście egzaminy nie mogłyby się odbyć, musielibyśmy je przenieść. Do tego się przystosowaliśmy: w specustawie są zapisy, które dają ministrowi edukacji możliwość nowej organizacji roku szkolnego, ze względu na zdrowie i życie uczniów – potwierdzał na antenie Telewizji Polskiej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Według jego zapewnień, Centralna Komisja Egzaminacyjna już teraz przygotowuje się logistycznie do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – przygotowane i drukowane są arkusze.

Jak zaznaczył Piontkowski, jeżeli przerwa w tradycyjnej nauce w szkole nie zakończyłaby się do drugiej połowy kwietnia zmieniony może zostać także termin egzaminów maturalnych. – Od strony logistycznej będzie to trochę trudniejsze zadanie, bo egzamin ósmoklasisty to trzy dni z rzędu, a matury trwają znacznie dłużej – zaznaczył minister.

Świdniccy dyrektorzy nie wyobrażają sobie, jak przeprowadzić egzaminy zarówno ósmoklasisty, jak i maturalne, po tak długiej nieobecności w szkole. – Nawet największe starania nie zastąpią nauki w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami – mówi Alina Jasionowicz. – Ósmoklasiści oczywiście przygotowują się, ale to ogromny stres dla wszystkich – dodaje Alicja Matysik. – Trzeba pamiętać, że najpierw musi być klasyfikacja na zakończenie roku. Z tym może być problem. Ponadto matura to 60 osób w jednej klasie, musi być zapewnione bezpieczeństwo – mówi Zbigniew Kałwak. Dyrektorzy są przekonani, że powinno się rozważyć przeniesienie egzaminów na dalsze terminy.

/mn, asz/

Poprzedni artykułIgrzyska olimpijskie w Tokio przełożone!
Następny artykułOsoby pracujące poza granicami Polski będą obejmowane kwarantanną