Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica zachęca do wymiany pieców. 23 marca rusza nabór wniosków o...

Gmina Świdnica zachęca do wymiany pieców. 23 marca rusza nabór wniosków o dotację

0

Wójt gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy Świdnica.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od 23 do 27 marca 2020 roku w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica, stanowisko nr 100. Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć:

  • Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej.
  • W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
  • W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę .

O dofinansowanie może ubiegać się:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 27 marca 2020 roku. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji. Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułZaprezentowali najnowszy album poświęcony katedrze lwowskiej. Autor odznaczony Krzyżem Kresowym [FOTO]
Następny artykułPodejrzenie koronawirusa u ucznia SP nr 8 w Świdnicy. Rodzice zabierają dzieci do domu