Strona główna 0_Slider Franciszkańska wybrukowana przeszkodami. Finał remontu później

Franciszkańska wybrukowana przeszkodami. Finał remontu później

30

Nie w październiku, ani w listopadzie. Ponownie przesuwa się termin zakończenia przebudowy ulicy Franciszkańskiej, której remont trwa od 10 czerwca.

Zgodnie z zawartą w kwietniu 2019 roku umową między miastem a firmą Polskie Surowce Skalne, zakończenie przebudowy ulicy Franciszkańskiej miało nastąpić do 15 października 2019 roku. W ramach wartej ponad 1 mln 200 tys. złotych drogowej inwestycji, w pierwszej kolejności wykonawca zajął się remontem odcinka od ulicy Siostrzanej do Grodzkiej. 1 października rozpoczął się drugi etap przebudowy ulicy Franciszkańskiej, obejmując odcinek od Marii Konopnickiej do Siostrzanej.

Już wtedy na zbyt mały postęp robót zwracali uwagę miejscy urzędnicy, sygnalizując problem podczas cotygodniowych rad budowy, a także kierując do wykonawcy prac pisma o “pilne i zdecydowane podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac”. – Opóźnienie w realizacji prac przy ul. Franciszkańskiej wykonawca ocenił na 6 tygodni. Aktualny termin zakończenia robót to 30 listopada br. Przyczyną tego było opóźnienie w realizacji inwestycji przy przebudowie ul. Siostrzanej, a wiązało się to z nieprzewidzianą kolizją istniejących sieci infrastruktury podziemnej. Po korekcie projektów można było przystąpić do dalszych prac. Nieukończenie robót branży sanitarnej na ul. Siostrzanej, nie pozwalało rozpocząć inwestycji przy ul. Franciszkańskiej – tłumaczyła pod koniec października Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Do sprawy powrócono podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. – W dniu 15.04.2019 r. zawarto umowę nr 19/IV/429 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do dnia 30.11.2019 roku. W trakcie prowadzonych prac powstało wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną drogi, w szczególności z siecią gazową, wodociągową i ciepłowniczą. Konieczność koordynacji prac z gestorami poszczególnych sieci i przebudowy kolidujących sieci skutkowała opóźnieniem w przebiegu planowanych prac oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji. W związku z powyższym nie jest możliwe zakończenie prac związanych z przebudową ulicy w wyznaczonym terminie – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – przyjętej podczas listopadowych obrad świdnickich radnych – zgodnie z którą ostateczne rozliczenie drogowej inwestycji nastąpi w 2020 roku.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński