Strona główna 0_Slider Prezydent Świdnicy z absolutorium. Opozycja wskazuje na deficyt i kolejne kredyty

Prezydent Świdnicy z absolutorium. Opozycja wskazuje na deficyt i kolejne kredyty [FOTO]

7

Rada Miejska w Świdnicy udzieliła prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2018 rok oraz udzieliła jej wotum zaufania. Pozytywne opinie dotyczące budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej. Część radnych zgłosiła jednak swoje uwagi.

Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości około 18 mln 748 tys. złotych. Udało się osiągnąć dochód w wysokości ponad 275 mln 809 tys. złotych, natomiast wydatki budżetowe sięgnęły przeszło 294 mln 558 tys. złotych.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 118.713.023,01 zł, na które składały się kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne w kwocie 116.406.824,00 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 2.306.199,01 zł, co łącznie stanowi 43,04% wykonanych dochodów 2018 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 9.310.393,42 zł, co stanowi 3,38% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,27%. Relacja splot zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki – wylicza Ewelina Kruk-Florkowska, przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu, wskazując jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego – zaznaczyła Kruk-Florkowska.

W sprawie przedłożonego przez prezydent Świdnicy sprawozdania z wykonania budżetu RIO wydało opinię pozytywną. Pozytywnie wypowiedzieli się także radni z komisji rewizyjnej – „za” było 5 jej członków, zaś 3 opowiedziało się „przeciw”.

Podczas głosowania nad udzieleniem prezydent Świdnicy absolutorium swoje poparcie wyraziło 13 radnych, 5 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących za udzieleniem absolutorium znaleźli się radni klubów: Świdnica Ponad Podziałami, Koalicja dla Świdnicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Platforma Obywatelska. Krytycznie do działań prezydent odnieśli się radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciw, podobnie jak radny Marcin Paluszek. Od głosu wstrzymali się radni Wspólnoty Samorządowej.

Za udzieleniem prezydent Świdnicy wotum zaufania głosowało 13 radnych, 5 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Stanowiska radnych i klubów

Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Wspólnota Samorządowa:

Formułując stanowisko klubu na sesję absolutoryjną odnośnie stopnia formalnej zgodności przyjętej wersji uchwały budżetowej i tej ostatecznie zrealizowanej, a także zgodności z prawem poszczególnych zapisów, możemy być względnie spokojni o poprawność stosowanych metod księgowania, procedur wydatkowania pieniędzy i sposobów dokumentowania operacji finansowych.

Doświadczony Skarbnik (przyjemnie jest odnotować, że coraz bardziej doceniany w skali kraju) poradzi sobie z tymi zagadnieniami. Ponadto, jest w stanie ograniczyć, zneutralizować lub zapewnić bezpieczeństwo prawne nawet najbardziej nieodpowiedzialnych zamiarów swego szefa. Porównując, jak bardzo zbliżone są do siebie planowane i zrealizowane kwoty w poszczególnych rozdziałach uchwały budżetowej należy stwierdzić, że nie różnią się znacząco. Najczęściej występujący wskaźnik ponad 90 procent wykonania budżetu nie jest niczym niezwykłym, jeśli weźmie się pod uwagę, że pierwotną uchwałę modyfikowano aż 8 razy. Ostatni raz na nieco ponad tydzień przed końcem 2018 roku. Większe różnice wynikają z analizy wersji budżetu z momentu jego przyjmowania w grudniu 2017 roku.

Zauważamy rzeczy, które są pozytywnym zaskoczeniem. Przyhamowano trwający kilka lat wzrost kosztów funkcjonowania urzędu. W pewnym stopniu zwiększono dochody ze zbycia nieruchomości, co po złym poprzednim roku jest cenne. Zwiększono wydatki na utrzymanie dróg, których stan niestety dramatycznie się pogarsza.

Powodem do zadowolenia jest też stały wzrost wpływów z udziału miasta w podatku dochodowym świdniczan, który w 2018 wyniósł prawie 4 mln złotych. Jeszcze większy wzrost dotyczył podatku od nieruchomości —ponad 5 mln zł. Należy jednak pamiętać, że te wyniki są skutkiem polityki gospodarczej prowadzonej przez poprzedniego prezydenta miasta Wojciecha Murdzka oraz dobrej koniunktury gospodarczej w całym kraju.

Dostrzegamy jednak także bardzo negatywne tendencje, których nie są w stanie przesłonić nawet optymistycznie wyglądające liczby. Deficyt budżetowy w ubiegłym roku sięgnął aż 18,7 mln złotych. Byłby jeszcze większy (ponad 33.5 mln złotych), gdyby nie posiłkowano się tzw. wolnymi środkami. Być może dane te nie działają jeszcze na wyobraźnię. Oczywiste jest jednak, że radni muszą mieć świadomość zagrożeń.

Na pewno wzrost gospodarczy nic będzie trwał nieprzerwanie. Gdy zmaleje jego tempo, konieczność spłaty powiększającego się stale ogromnego zadłużenia wymusi radykalne ograniczenia wydatków i nieuchronnie doprowadzi do obniżenia standardów w działalności samorządu. Nie uratują sytuacji nawet środki europejskie. Tym bardziej, że pomimo uprawiania szerokiej propagandy, słaba jest skuteczność ich pozyskiwania. W 2018 r udało się zdobyć zaledwie 70 procent planowanej kwoty, co jest jednym z najbardziej smutnych faktów związanych z budżetem 2018.

Niestety, realne znaczenie miasta i pozycji jego prezydenta mierzy się ilością przysporzonych budżetowi środków, a nie ilością imprez, w których udział bierze pani prezydent.

Ocena polityki wydatkowania pieniędzy z budżetu miasta musi uwzględniać także odpowiedź na pytanie, czy rozsądne jest maksymalizowanie wydatków w okresie, gdy występuje niespotykany od lat poziom cen usług i robót budowlanych oraz deficyt potencjału wykonawczego firm. W rezultacie, za te same pieniądze uzyskujemy dzisiaj mniej dóbr. A obecnie powiększające się zadłużenie, nie pozwoli na finansowanie kolejnych zamierzeń w przyszłości, gdy np. ceny spadną. Konieczne jest ustalenie właściwych priorytetów, a nie działania obliczone na spektakularne, lecz krótkotrwałe efekty. Ściśle wiąże się z tym także problem efektywności wydawania pieniędzy. W powszechnym odczuciu koszty, co najmniej kilku inwestycji miejskich, przekroczyły granice rozsądku. A jednocześnie poziom funkcjonalności lub stopień innowacyjności pozostawia wiele do życzenia. Biorąc powyższe pod uwagę, radni Klubu Wspólnota Samorządowa, wstrzymają się od głosu.

Wiesław Żurek, Świdnica Ponad Podziałami:

21 grudnia 2017 roku na sesji tej Rady uchwałą nr XXXIX/431/17 przegłosowaliśmy zaproponowany Radzie przez Prezydenta Miasta Świdnicy Panią Beatę Moskal-Słaniewską dokument pn. projekt uchwały budżetowej na rok 2018 Jako organ uchwałodawczy uznaliśmy wtedy, że to budżet dobry i bardzo ambitny w obszarze inwestycyjnym ale co najbardziej istotne stwierdziliśmy, że jest to budżet optymalny jeżeli chodzi o jego wykonanie. Tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

I tak w dniu dzisiejszym po analizie całości dokumentacji udostępnionej nam radnym, dotyczącej przedmiotowej sprawy, uwzględniając co należy podkreślić, zmiany jakie zostały dokonane w planie dochodów i wydatków 8 uchwałami Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami Prezydenta Miasta uznajemy, że został on wykonany zgodnie z zamierzeniami. Stwierdzamy zatem, że zarządzanie finansami Miasta Świdnicy w roku 2018 było prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku środków finansowych w budżecie na realizację zaplanowanych wydatków.

W związku z powyższym, jak również biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy Radni Klubu „Świdnica Ponad Podziałami” Rady Miejskiej w Świdnicy udzielają absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy Pani Beacie Moskal-Słaniewskiej.

Luiza Nowaczyńska, Prawo i Sprawiedliwość:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i RIO wydały pozytywną opinię w sprawie absolutorium za 2018 r. dla Pani Prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, ale my radni klubu Prawa i Sprawiedliwości mamy wątpliwości, czy można uchwałę o absolutorium poprzeć!

Niepokoi nas fakt, że podstawową wielkością, która od początku rządów Pani Prezydent, ulega ciągłemu, niekontrolowanemu wzrostowi jest deficyt budżetowy, który w roku 2015 roku wynosił 900 tys. zł, natomiast w 2018 roku wyniósł już 18 mln 748 tys. złotych, przy czym stan zadłużenia miasta w tymże roku wyniósł 116 385 mln złotych.

W tym samym okresie czyli od 2015 do 2018 roku budżet miasta zwiększył się o 60 mln zł i to nie dzięki Pani, Pani Prezydent. Nadwyżka tych zwiększonych dochodów to zasługa koniunktury gospodarczej, o którą dbał Rząd PiS pod przewodnictwem Pani Premier Beaty Szydło i Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. To również ciężka, ale skuteczna praca rządu PiS włożona w proces uszczelniania podatków, w tym zwalczanie mafii vat-owskiej. Skuteczny i odpowiedzialny gospodarz miasta wykorzystałby sprzyjającą koniunkturę i sfinansował wszystkie inwestycje (nawet te, których nasz klub nie popiera) z dochodów własnych. Natomiast w naszym mieście wszystkie inwestycje finansowane są z kredytów. To nie jest gospodarka warta akceptacji przez klub PiS.

Budżet miasta to nie tylko strona rachunkowa, którą chwali się Pani Prezydent. Ważne jest, czy realizowany budżet spełnia oczekiwania mieszkańców. Czy jest prorozwojowy i uwzględnia wszystkie bieżące potrzeby miasta. Radni PiS mają niedosyt w sposobie realizacji ich wniosków i interpelacji, a to przecież radni są wyrazicielem woli i oczekiwań mieszkańców jako ich reprezentanci. Nasze interpelacje wyrażane w ciągu roku budżetowego nie zawsze wymagają zaangażowania dużych środków finansowych. Często to drobne sprawy w skali budżetu miasta, a ważne dla zainteresowanych mieszkańców. Inwestycje drogowe ujęte w wieloletnim planie remontów to dziedzina, która ma naszą częściową akceptację. Pytamy jakie działania zostały podjęte w celu budowy obwodnicy Świdnicy, tak ważnej dla rozwoju gospodarczego miasta, a co za tym idzie dla zatrzymania młodych ludzi w Świdnicy. Kiedy zniknie ruch 30 tonowych tirów z naszych osiedli?

Większość działań Pani Prezydent skupia się na efekcie krótkotrwałych zysków pijarowych. Takim przykładem jest Park Centralny. Oczekiwaniem mieszkańców był remont tego parku, lecz kwota jaka została wydana poraża. Blisko 20 mln z planowanych 8 milionów. To dowód krótkowzroczności i braku rozeznania w prawdziwych potrzebach miasta. Kolejnym przykładem jest przebudowa stadionu, koszt inwestycji wzrósł o około 1,5 mln złotych. W tym przypadku CBA stwierdziło nieprawidłowości i szkody finansowe w majątku gminy. Dodatkowo wymienione inwestycje zostały oddane do użytku z dużym opóźnieniem.

Miasto wydaje pieniądze z kredytów, blokując naszą płynność finansową na długie lata. W Świdnicy są obiekty które czekają na remont i za chwilę z braku finansów będą musiały być wyłączone z użytkowania. Kryty basen przy ul. Równej, basen letni przy ul. Śląskiej, czy Dom Handlowy na pl. Grunwaldzkim. Wzrastające w takim tempie zadłużenie spowoduje również zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną, oświatę czy kulturę.

Należy się zastanowić nad celowością finansowania z budżetu miasta dwóch wydawnictw: „Moja Świdnica” i „Rynek z tradycjami”. Nie dość, że realizują one te same zadania medialne, to służą wyłącznie propagandzie sukcesu rządzących Świdnicą. Nigdzie w budżecie nie jest w sposób transparentny ujęty faktyczny koszt tego zadania.

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy składowe wykonania budżetu 2018 roku, jak i niewłaściwie obrane kierunki działania Prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, brak działań w kierunku tworzenia inwestycji z nowymi miejscami pracy, brak działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych dochodów budżetowych zmusza klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości do głosowania przeciw udzieleniu absolutorium Prezydent Miasta.

Lech Bokszczanin, Koalicja dla Świdnicy:

Nie będzie to konkurs popularności tego, czy innego prezydenta – jest to głosowanie, czy ów prezydent wywiązał się z obowiązku wykonania budżetu za rok poprzedni. W oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej należy uznać, że prezydent Beata Moskal-Słaniewska i jej administracja wywiązała się z tego obowiązku. Nie może być więc inaczej niż zagłosowanie za przyjęciem sprawozdania.

Nie jest w tym wypadku ważne, kto pełni funkcję prezydenta. Ważne jest, że prezydent i jego administracja ów obowiązek spełniła. Przyjmijmy przez chwilę, że wybory wygrałby ktoś inny, ktoś z kim mógłbym się nie zgadzać w całej rozciągłości. Niemniej, gdyby uzyskał podobną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej należałoby się z jego polityką zgodzić, tudzież zagłosować za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu.

W Świdnicy wprawdzie sytuacja trochę się skomplikowała w wyniku opinii po kontroli CBA przy realizacji remontu stadionu, niemniej to też nie ma mieć prawa wpływu na absolutorium, ponieważ to nie jest to głosowanie. Jeżeli będziemy mieli dalsze kroki CBA, to będziemy je obserwować. Niemniej idąc tokiem wykonania budżetu i pozytywnych opinii zarówno RIO, jak i komisji rewizyjnej należy zagłosować za absolutorium.

Jan Dzięcielski, Platforma Obywatelska:

W 2018 roku dochody ogółem wykonano w 101,69% planu, co stanowi kwotę 275 mln 809 tys. złotych. Wydatki miasta ogółem wyniosły 294 mln 558 tys. złotych, tj. 96,6% wielkości planowanej. Faktyczny deficyt miasta na koniec 2018 roku wyniósł 18 mln 748 tys. złotych i był niższy aż o 14 mln 825 tys. złotych od planowanego.

Rok 2018 był również wyjątkowy jeśli idzie o skalę inwestycji zrealizowanych w naszym mieście. Wymienię tylko niektóre: modernizacja żłobka nr 1, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, przebudowa stadionu miejskiego, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, program KAWKA, przebudowa budynku na 1 Maja i stworzenie 23 mieszkań wspomaganych, rewaloryzacja parku im. gen. Władysława Sikorskiego, rozbudowa i przebudowa dróg – ulica Kraszowicka, Romualda Traugutta, Ludwika Waryńskiego, Janusza Korczaka, czy tak potrzebne w mieście chodniki i parkingi. To tylko niektóre z ważnych inwestycji, które udało się ukończyć w 2018 roku. Należy podkreślić bardzo duże dofinansowanie wykonanych inwestycji – zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków wewnętrznych, ministerialnych.

Trud wykonania i realizacji tak dużych środków przypadł w ciężkim roku, bo w trakcie niepotrzebnego chaosu w placówkach oświatowych, wywołanych realizacją nieprzemyślanej reformy edukacji, której w tym roku widzimy skutki w rekrutacji w szkoła ponadpodstawowych. Rok 2018 był też rokiem wyborczym – przypominam, że odbywały się one końcem roku, a wynik osiągnięty przez ubiegającą się o reelekcję prezydent miasta nie podlega żadnej dyskusji i stanowi swoiste wotum zaufania mieszkańców miasta, dlatego klub radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Pani Prezydent.

Rafał Fasuga, Sojusz Lewicy Demokratycznej:

Rok 2018 to okres, w którym w naszym mieście kończone były duże inwestycje z udziałem środków zewnętrzych. Był to rok, w którym budżet był bardzo zrównoważony. Dokonaliśmy kilkudziesięciu zmian w budżecie – ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami prezydenta miasta. Dzięki tak intensywnej pracy Pani Prezydent i całego Urzędu udało się wykonać plan dochodów w ponad 101%, a plan wydatków – 96,6%. Jest to wynik bardzo dobry, który gwarantuje rozwój naszego miasta. Dotacje celowe uzyskane w tym okresie to kwota ponad 57 mln złotych.

Dzięki dobrze zaplanowanemu budżetowi i rozsądnych korekt, których dokonywaliśmy w ciągu roku, udało się zrealizować szereg inwestycji, takich jak przebudowa ulicy Pogodnej, rozbudowa i przebudowa ulicy Kraszowickiej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379, rewitalizacja Parku Centralnego i parku Sikorskiego, przygotowanie do rewitalizacji parku Młodzieżowego, budowa mieszkań wspomaganych i socjalnych, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na Zawiszowie. To tylko kilka tytułów, które świadczą o bardzo dobrze przemyślanej realizacji budżetu i sprawnej jego realizacji.

Jednak te duże inwestycje, na które przeznaczone były bardzo duże środki to nie wszystko. Pani prezydent wraz z pracownikami urzędu realizowała także te małe inwestycje, czasami niewidoczne i niedoceniane przez niektórych, ale jakże potrzebne mieszkańcom naszego miasta. Możemy zaliczyć tutaj remonty chodników, dofinansowanie w kwocie 50% remontów budynków wykonywanych przez wspólnoty, modernizacja taboru MPK, regularna dbałość o czystość miasta, inwestowanie w tereny zielone i rekreacyjne, programy profilaktyczne realizowane w naszych szkołach podstawowych – m.in. „W Świdnicy bez próchnicy” i wiele innych, drobnych inwestycji, ułatwiających funkcjonowanie mieszkańcom Świdnicy.

Taka jakość pracy oraz prawidłowa dbałość o finanse miasta musi być oceniona pozytywnie. Uzyskanie tak dużej ilości środków zewnętrznych, wykonanie budżetu w tak wysokim procencie oraz tak duże zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2018 roku zadań inwestycyjnych powoduje, że klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej w Świdnicy będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWieloletnia pracownica magistratu uhonorowana przez samorządowców
Następny artykułRowerem nad morze dla chorej Agnieszki [FOTO]