Strona główna 0_Slider Wójt gminy Świdnica z absolutorium i nowym zastępcą

Wójt gminy Świdnica z absolutorium i nowym zastępcą

0

Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2018 były jednymi z głównych punktów obrad dzisiejszej IX Sesji Rady Gminy Świdnica. Radnym został przedstawiony również nowy zastępca wójta.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.

Główną osią raportu jest strategia rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Kolejnym punktem w porządku obrad było głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2018. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 90.675.433,02 zł zrealizowano w kwocie 84.037.643,22 zł, co stanowi 92,68% planu, z tego: dochody bieżące 70.826.075,67 zł, dochody majątkowe 13.211.567,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 918.322,65 zł.(54,34 % planu)
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 103.190.701,02 zł zrealizowano w kwocie 95.573.900,83 zł, co stanowi 92,62% planu, z tego wydatki bieżące 63.693.126,42 zł, wydatki majątkowe 31.880.774,41 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 92,99%, a ich udział w wydatkach ogółem 33,36%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 13.500.000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.132.949,25 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.416.288,22 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,04 % wykonanych dochodów 2018 r. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Udzielone przez radnych Teresie Mazurek absolutorium, jest 16 z tytułu wykonania budżetu, a 17 w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

W związku z rezygnacją Zbigniewa Kanickiego, dotychczasowego zastępcy wójta gminy Świdnica, z dniem 30 maja br., wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, powołała na to stanowisko Bartłomieja Strózika, dotychczasowego kierownika działu inwestycji i infrastruktury technicznej.

Janusz Waligóra, UG Świdnica, /opr. red./

Poprzedni artykułNad czym będą obradować świdniccy radni?
Następny artykułNowości KIA w Salonie PROMOTOR