Strona główna Wydarzenia Gminy szykują się do szkolnego strajku

Gminy szykują się do szkolnego strajku [INFORMACJE]

1

Kolejne samorządy przygotowują się do zapowiadanego na 8 kwietnia strajku nauczycieli. Dotychczas prowadzone przez rząd negocjacje ze związkami oświatowymi utknęły w martwym punkcie. Rozmowy mają zostać wznowione jeszcze w niedzielę, jednak nie wiadomo, czy doprowadzą do porozumienia. Włodarze Świdnicy, Świebodzic, Żarowa, Strzegomia oraz Jaworzyny Śląskiej zwrócili się do rodziców uczniów z informacjami oraz poradami.

O sytuacji w Świdnicy Urząd Miejski poinformował w oddzielnym komunikacie.

Świebodzice

Stanowisko burmistrza Pawła Ozgi:

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkowcami, a rządem od dnia 8 kwietnia zajęcia w publicznych szkołach oraz publicznym przedszkolu nr 2 mogą być zawieszone do odwołania. Wynika to z braku możliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Sytuacja ta wzbudza wiele emocji, podejmujemy jednak działania, by zminimalizować negatywne skutki dla dzieci i dla Państwa.

Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość zapewnienia swojemu dziecku opieki. W przypadku osób, które nie będą miały takiej możliwości prosimy o przyprowadzenie dziecka bezpośrednio do:

  • Miejskiego Domu Kultury, ul. Wolności 13,
  • Świetlicy Środowiskowej, ul. Parkowa 4.

Odbywać się tam będą zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe, aby dzieci mogły przyjemnie spędzić czas w godzinach od 8 do 15.

Pracujący rodzice dzieci do lat 8, którzy pozostaną w domu mają możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego. W tym celu należy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego wypłatę. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1632).

Informuję również, że pomimo trudności w organizacji, egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasistów odbędą się zgodnie z planem.

UM Świebodzice

Żarów

Planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach najprawdopodobniej odbędzie się. W tej sytuacji do sprawy odniósł się burmistrz Leszek Michalak:

Drodzy Rodzice,

dzisiejsze rozmowy związków zawodowych z rządem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach najprawdopodobniej odbędzie się.

Jego rzeczywistą skalę poznamy dopiero w poniedziałek. Tym samym będziemy w stanie zweryfikować nasze możliwości organizacyjne w zakresie opieki nad dziećmi.

W związku z niepewną i dynamiczną sytuacją, zwracam się z prośbą o wsparcie dyrektorów szkół w tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia opieki dzieciom poza szkołą, proszę w pierwszych dniach strajku o skorzystanie z tej możliwości. W przypadku braku takiej możliwości, opieka zostanie zapewniona z pomocą pracowników z wszystkich jednostek z terenu gminy Żarów.

UM Żarów

Strzegom

W dniach 15-21 marca br. we wszystkich podległych strzegomskiemu samorządowi szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Wzięło w nim udział 85,42 % uprawnionych do głosowania. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 89 % ogółu biorących udział w głosowaniu.

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk:

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

UM Strzegom

Jaworzyna Śląska

Jak informuje burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz:

W Gminie Jaworzyna Śląska w strajku nie uczestniczą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie i Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie oraz w Przedszkolu. W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zajęcia w budynku przy ulicy Jana Pawła II (klasy V-VIII i III gimnazjum) będą odbywać się bez zmian, natomiast w związku z dołączeniem do strajku kilku nauczycieli w budynku przy ul. Mickiewicza, szkoła od poniedziałku będzie organizować zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze dla uczniów. Szkolna stołówka, świetlice pracują bez zmian, a dowozy uczniów realizowane są według stałego harmonogramu. Rodzice mogą więc w poniedziałek spokojnie wysłać swoich podopiecznych do szkół. Egzaminy klas ósmych oraz gimnazjalny odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach, bez zakłóceń.

Poprzedni artykułOficjalny komunikat miasta. Zajęć podczas strajku nie będzie. Apel o zapewnienie dzieciom opieki
Następny artykułXVI Mistrzostwa w aerobiku rekreacyjnym za nami! [FOTO]