Strona główna 0_Slider RIO stwierdza nieprawidłowości w magistracie. Radni domagają się wyjaśnień

RIO stwierdza nieprawidłowości w magistracie. Radni domagają się wyjaśnień

7

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przez trzy miesiące przyglądała się gospodarce finansowej miasta. Znane są już wyniki tej kontroli. – Wykazała nieprawidłowości i uchybienia spowodowane niewystarczającą starannością w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa bądź przyjętych uregulowań wewnętrznych – stwierdza prezes wrocławskiej RIO, Lucyna Hanus. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej chce teraz przedstawienia wyjaśnień przez skarbnika miasta.

Kontrolę w magistracie przeprowadzono w okresie od 1 października do 20 grudnia 2018 roku. W zakresie księgowości i sprawozdawczości stwierdzono m.in. problem z rozliczaniem jednej ze służbowych kart płatniczych. – Wydatki dokonywane przy użyciu karty płatniczej o nr (xxxx 2611) za miesiące: grudzień 2017 r., styczeń i czerwiec 2018 r. (75% badanej próby) były rozliczane od 1 dnia do 2 miesięcy po terminie wskazanym w § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 0050-163/2016 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 10 maja 2016 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbach kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu gminy miasta Świdnicy oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, zgodnie z którym użytkownik karty jest zobowiązany do rozliczenia wydatków dokonanych przy użyciu karty w terminie 7 dni od dnia dokonania wydatku lub 7 dni od dnia zakończenia podróży służbowej – wskazano w piśmie RIO.

Kontrola wykazała też, że „zobowiązania wynikające z 40 faktur/rachunków na 157 objętych kontrolą zostały uregulowane z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 47 dni, co było niezgodne z przepisami art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z których wynika, że wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W piętnastu przypadkach zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokonano z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 588 dni, w czterech przypadkach nie dokonano zwrotu pomimo upływu okresu rękojmi, w jednym przypadku zwrot zabezpieczenia został dokonany na 268 dni przed upływem okresu rękojmi”, zaś zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady winno być zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Kontrolerzy Izby wypunktowali także kilka problemów dotyczących organizacji miejskich przetargów. – We wszystkich kontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego kierownik zamawiającego poprzestał na wskazaniu składu komisji przetargowej — bez określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji, do czego zobowiązywał art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – stwierdza Hanus. Wskazano też na przypadek przetargu na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego, gdzie wymienione zostały nazwy własne produktów, czym naruszono art. 29 ust. 3 ustawy o zamówieniach. Za nieprecyzyjne uznano też zapisy w warunkach przetargowych, w których Urząd żądał produktów o „parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej”. – Powyższe zapisy naruszały art. 7 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto w myśl art. 29 ust. 2 powołanej ustawy Prawo zamówień  publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję – twierdzi Hanus.

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą: Prezydent Miasta Świdnica na podstawie art. 53 ust. 1 powołanej ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 powołanej ustawy o rachunkowości, Skarbnik Miasta — na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z zakresami czynności pracownicy merytoryczni Urzędu – wylicza prezes RIO.

O komentarz do pokontrolnego pisma zwróciliśmy się do szefa komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, Wiesława Żurka. – Zapoznałem się z tym pismem. Rozmawiałem również w tej sprawie ze skarbnikiem miasta, pytając go o opinię. Z moich spostrzeżeń wynika, że zastrzeżenia i uwagi, które kontrola wykazała nie dotyczą ani ogromnych sum pieniężnych, ani nie dotyczą zarzutów o charakterze sprzeniewierzenia mienia. Skarbnik stwierdził, że z jego doświadczenia takie wnioski jak zawarte w tym piśmie i uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące gospodarki finansowej gminy nie odbiegają w sposób zasadniczy od wniosków pokontrolnych w innych jednostkach samorządu gminnego – wyjaśnia radny Żurek. – Na ostatniej komisji rewizyjnej radny Jacek Drobny poprosił mnie, by na kolejne posiedzenie komisji zaprosić skarbnika miasta, celem uzyskania informacji na ten temat – dodaje Żurek.

Zarzuty nie są poważne, ale są bardzo rozległe. Wskazują na bałagan i na to, że władza miejska – wykonawcza, w ogóle nie kontroluje urzędu, co jest bardzo niepokojące. Chcielibyśmy się upewnić, że coś w tej mierze zrobiono i są nadzieje na polepszenie tego stanu rzeczy – podkreśla radny Drobny, który wystąpił o zaproszenie skarbnika. Jak zapewnia przewodniczący komisji rewizyjnej, zwrócił się już z taką prośbą do Kacpra Siwka.

Z pokontrolnymi pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej można się zapoznać poniżej lub pobierając dokument w formacie PDF.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejne sukcesy matematyków z II LO
Następny artykułBardzo dobry start „Neptunów” w Nowej Rudzie [FOTO]