Strona główna 0_Slider Przyjmą budżet na 2019 rok i podzielą się opłatkiem z biskupem

Przyjmą budżet na 2019 rok i podzielą się opłatkiem z biskupem

0

Przyjęciem przyszłorocznego budżetu miasta, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także ustaleniem wysokości bonifikat przy przekształcaniu użytkowania wieczystego zajmą się na najbliższej sesji świdniccy radni.

Podczas zwołanego na 21 grudnia 2018 roku posiedzenia, radni zajmą się także kwestią zmian w tegorocznym budżecie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz drobnymi korektami w statucie miasta. W planach jest też spotkanie świąteczno-noworoczne radnych oraz zaproszonych gości, w którym weźmie udział biskup Ignacy Dec.

Sesja rozpocznie się w piątek o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z I oraz II sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2019-2041.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2019 rok.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 19.11.2018 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej:

III/1. w sprawie przyjęcia “Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r.”,

III/2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica,

III/3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy,

III/4. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ulicy Westerplatte 73,

III/5. w sprawie zmiany budżetu,

III/6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

III/7. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica w prawo własności tych gruntów,

III/8. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

III/9. zmieniająca uchwałę nr II/11/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Z projektami uchwał, w tym projektem budżetu na 2019 rok, można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

/mn/