Strona główna Polityka Zmiany w budżecie i plan antysmogowy. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie i plan antysmogowy. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Po uroczystym złożeniu ślubowań przyszła pora na rozpoczęcie pracy przez nowo wybranych radnych. W najbliższy czwartek zbiera się Rada Miejska w Świdnicy, która dyskutować będzie nad przyjęciem 14 projektów uchwał. Wcześniej, bo już w środę spotkają się radni powiatu świdnickiego.

W porządku obrad Rady Miejskiej, która zbierze się 29 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47, znalazły się m.in. uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej oraz powołania ich przewodniczących, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok”. Radni podejmą również decyzję w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019-2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica, ustalenia wynagrodzenia prezydenta Świdnicy oraz zmian w budżecie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 6. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Projekty uchwał:

II/1. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 – 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,

II/2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Kościelnej 40 w Świdnicy,

II/3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ul. Różanej 1 w Świdnicy,

II/4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”,

II/5. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok”,

II/6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnicy – Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej,

II/7. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,

II/8. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,

II/9. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

II/10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

II/11. w sprawie zmian w budżecie,

II/12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

II/13. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 – 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Turystyka – wspólna sprawa”,

II/14. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Z projektami można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Z kolei sesja Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, poświęcona będzie m.in. zmianom w budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdnickiego oraz w statucie powiatu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  – zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;–zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.
 8. Wnioski i oświadczenia.
 9. Informacje dla radnych.
 10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/